BMKB-C krediet

De BMKB-C regeling staat voor krediet met borgstelling vanuit de overheid


Het BMKB-C krediet kan worden ingezet bij de financieel gezonde bedrijven, die door de coronamaatregelen kampen met een liquiditeitstekort. Het krediet betreft een overbruggingslening, waarbij de overheid gedeeltelijk borg staat. Geldvoorelkaar.nl is geaccrediteerd om BMKB-C kredieten te verstrekken en ondersteunt daarmee getroffen ondernemers.

Borgstelling vanuit de overheid Gedegen zekerhedenpositie Looptijd maximaal 4 jaar

bmkb-c krediet regeling

Uitgangspunten van het BMKB-C krediet

 • De doelgroep is in de kern gezonde MKB bedrijven in Nederland die als gevolg van corona een liquiditeitstekort hebben.
 • De omvang van het krediet is maximaal € 1.5 mln. per onderneming.
 • Het krediet is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 mln. of een balanstotaal tot € 43 mln. 
 • Er dient sprake te zijn van Fresh money oftewel nieuw geld voor de onderneming ten behoeve van een liquiditeitstekort als gevolg van corona.
 • Enkele sectoren waaronder vastgoedexploitatie, verzekerings- en financieringsbedrijf, publiek verzekerde zorg alsmede de land- en tuinbouw zijn helaas uitgesloten. 

Voorwaarden van het BMKB-C krediet

 • Ondernemer dient aantoonbaar al andere maatregelen te hebben getroffen, zoals het aanvragen van een tegemoetkoming in loonkosten (NOW) en/of uitstel van belastingbetalingen.
 • De BMKB regeling heeft geen solvabiliteitsnorm vastgesteld. 
 • Het BMKB-C krediet bedraagt maximaal 75% van de kredietverstrekking. 
 • Daarop is een 90% overheidsgarantie van toepassing. 
 • De eerste 12 maanden behoeft er niet te worden afgelost. 
 • Bij natuurlijke personen (voornamelijk de eenmanszaak en VOF) dient de ondernemer maximaal naar vermogen in te brengen.
 • Bij rechtspersonen (voornamelijk de BV) dient een ondernemer voldoende in te brengen naar bancaire normen en dient de natuurlijke persoon met een meerderheidsbelang altijd voor minimaal 10% van het krediet borg te staan.
 • De te betalen premie voor de BMKB C-regeling bedraagt 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen of 3% bij een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen. Deze kosten worden door Geldvoorelkaar.nl geïncasseerd en afgedragen aan de overheid. 

Annuïtaire kredietverstrekking in combinatie met de lineaire garantieregeling

Leningen worden via Geldvoorelkaar.nl verstrekt op basis van annuïtaire aflossingen. De garantieregeling vanuit de overheid gaat uit van lineaire aflossingen. Deze combinatie leidt in de praktijk tot een garantiestelling van ongeveer 65% in plaats van 67,5%. Dat werkt als volgt:

De Nederlandse overheid staat garant voor 75% van de lening. Wanneer er sprake is van een default wordt 90% van het verlies gedekt. Dit leidt dan tot een garantie van 67,5% (75% * 90%). De garantieregeling gaat echter uit van lineaire aflossingen terwijl de leningen via Geldvoorelkaar.nl worden afgelost op basis van annuïteiten. Bij deze variant is de aflossingscomponent relatief klein bij aanvang en deze wordt steeds groter richting het einde van de looptijd. Hierdoor dekt de garantie niet 67,5% van de lening maar gemiddeld ongeveer 65%.

Wanneer kan de garantie worden geclaimd?

In verband met de pandemie kan er in bepaalde gevallen een (aanvullende) financiering worden verkregen met staatsgarantie. Daarmee is het voorbestaan van een bedrijf echter niet gegarandeerd. De onderneming verkrijgt alleen extra middelen om een bepaalde periode te kunnen overbruggen. Niemand kan echter de toekomst voorspellen. Met andere woorden, het bedrijf kan uiteindelijk toch failliet gaan. Ook met een overheidsgarantie is het risico voor de investeerders niet nihil. Een investeerder kan een (omvangrijk) deel van zijn inleg verliezen. Wanneer er sprake is van een default, zal Geldvoorelkaar.nl bij de uitwinning van de zekerheden aanspraak maken op de garantie. Daarmee is het risico op kapitaalverlies echter niet afgewend. Aanvullend dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat een uitbetaling van de garantie een langdurig proces kan zijn. Voor de volledigheid melden wij tevens dat het niet zeker is dat de garantie door de Staat ook zal worden uitbetaald. De Nederlandse overheid controleert namelijk pas achteraf of bij verstrekking van de lening aan alle voorwaarden is voldaan. Indien niet aan alle voorwaarden is voldaan, is er een kans dat de investeerder zijn inleg volledig verliest.

Welke bescheiden moet ik aanleveren?

BMKB-C krediet
Businessplan* met een financierings- en investeringsplan
Liquiditeitsbegroting
Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden
Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor BKR-toets)
Recent uittreksel Kamer van Koophandel
Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders
Recente jaarverslagen (afgelopen 3 jaar)

Voor het businessplan kunt u gebruik maken van een format. U kunt de formats downloaden via deze pagina.

BMKB-C krediet aanvragen

Via onderstaande button kunt u een BMKB-C krediet aanvragen.

Verantwoord-financieren-crowdfunding
Verantwoorde financiering

Geldvoorelkaar.nl draagt het keurmerk Erkend MKB Financier. Wij helpen ondernemers en vastgoedbeleggers aan passende en verantwoorde financiering. Laat uw ambitie ondersteunen door de kracht van de crowd!