Nieuws
Nieuwsbrief investeerders (feb18) verschenen
15-02-2018
Lees de nieuwsbrief over gefunde projecten, over ondernemers die nog funding zoeken, over de netto...
lees verder
Wijzigingen tarieven
14-02-2018
Per 15 februari is de succes-fee voor investeerders aangepast. U vindt de geldende tarieven o...
lees verder
Gezocht: Commercieel talent
02-02-2018
Je bent verantwoordelijk voor het acquireren van nieuwe crowdfundingprojecten voor Geldvoorelkaa...
lees verder
Jaarrendement bijgewerkt tot 1 januari
02-02-2018
Benieuwd naar het rendement van uw portefeuille over het jaar 2017? In MijnGeldvoorelkaar zijn d...
lees verder
Betaalkenmerk veranderd
23-01-2018
Een wijziging bij de ING Bank maakt dat het kenmerk van onze betalingen er anders uit gaat zie...
lees verder

De risico's van investeren

Geldvoorelkaar.nl is een crowdfunding platform en geen bank en heeft als doel het tot stand laten komen van lening overeenkomsten zonder daarbij een adviserende, maar slechts een bemiddelende rol in te nemen. Geldvoorelkaar.nl heeft derhalve geen bankvergunning. Wij beoordelen alle aanvragen op basis van relevante bescheiden. Onverantwoorde financieringen staan wij niet toe en alle aanvragen voor financieringen worden getoetst op basis van algemene opvattingen over verantwoord lenen. De Nederlandsche Bank is op de hoogte gesteld van de activiteiten van Geldvoorelkaar.nl. Geldvoorelkaar.nl opereert met een vergunning en staat onder toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Tevens is Geldvoorelkaar.nl aangesloten bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverleners) en bij BKR. Geldvoorelkaar.nl neemt de Gedragscodes van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en/of de Gedragscode consumptief krediet van de NVB en de Gedragscode Hypothecaire Financieringen van de NVB in acht met het oog op het tegen gaan van onverantwoorde kredietverlening.

Het betalingsverkeer tussen investeerders en geldnemers loopt via de Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl. Met het onderbrengen van de betaalstromen in deze stichting hebben zowel de ondernemers als investeerders het comfort dat hun gelden geen onderdeel uitmaken van de separate onderneming Geldvoorelkaar.nl.

Via de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl worden de zekerheden - zoals pandrechten en hypothecaire rechten - verbonden aan uitstaande geldleningen via Geldvoorelkaar.nl helder en transparant ten behoeve van de investeerders vastgelegd en geregistreerd.

Uw veiligheid is onze zorg
Geldvoorelkaar.nl zal alles doen wat in haar vermogen ligt om uw gegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen.

Privacy
Gebruikersgegevens kunnen, indien gewenst, anoniem op de site worden gepubliceerd. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Namen van investeerders zijn anoniem, tenzij de wet of een uitspraak van een rechter daartoe verplicht of als dit wordt overeengekomen met de Investeerder. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij een converteerbare lening of de uitvoering van een incentive actie.

Persoonlijke omgeving
Uw gegevens zijn alleen in uw eigen digitale omgeving via Mijn Geldvoorelkaar te raadplegen. Deze omgeving is beveiligd via uw persoonlijke wachtwoord en gekoppeld aan uw persoonlijke e-mailadres.

Spreiding en risico van uw investering
Elke vorm van investeren kent risico's. Het kan zijn dat u minder terugkrijgt dan u heeft ingelegd. Wij adviseren u maximaal 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding (conform het advies van de AFM). En wij adviseren u uw inleg te spreiden over meerdere projecten. Ook wijzen wij u op de risicoclassificaties die de mate van risico aangeven:

1= defensief (aflossings- en renteverplichting tot en met 30% van de betaalcapaciteit)

2= behoedzaam (aflossings- en renteverplichting tot en met 50% van de betaalcapaciteit)

3= offensief (aflossings- en renteverplichting tot en met 70% van de betaalcapaciteit)

4= speculatief (aflossings- en renteverplichting tot en met 85% van de betaalcapaciteit)

5= zeer speculatief (aflossings- en renteverplichting groter dan 85% van de betaalcapaciteit)

5s= zeer speculatief (startende ondernemer)

6= zeer speculatief (converteerbare lening, bestaande onderneming)

6s= zeer speculatief (converteerbare lening, startende onderneming)

n.v.t.= niet van toepassing (aflossingsvrije lening)

De betaalcapaciteit is de vrij beschikbare cashflow die een geldnemer maximaal kan inzetten voor aflossing en rentebetaling.

Aan de aflossingsvrije leningen wordt geen classificatie toegekend (n.v.t.), tenzij er sprake is van hypothecaire dekking. In dat geval wordt de risicoclassificatie, net als bij de andere leenvormen, bepaald op basis van de maandelijkse verplichting t.o.v. de betaalcapaciteit. In de publicatie van aflossingsvrije leningen wordt onder het hoofdstuk 'Zekerheden' nader gespecificeerd aan welke zekerheden de betreffende lening verbonden is.

De classificaties 1 tot en met 5 zijn gebaseerd op de door Geldvoorelkaar.nl berekende betaalcapaciteit van de geldnemers op het moment van aanvraag. Verbetering dan wel verslechtering van de betaalcapaciteit van de geldnemer wordt gedurende de looptijd van de lening niet gecontroleerd en een aanpassing van de risicoclassificatie gedurende de looptijd zal dan ook niet worden doorgevoerd. Een converteerbare lening heeft altijd classificatie 6 of 6s. Bij een converteerbare lening is sprake van een aflossingsvrije periode van maximaal 5 jaar voor het deel waarop geen conversie plaats vindt (keuze van de investeerder). Meer informatie over de achtergestelde converteerbare lening vindt u hier.

Startende ondernemers, die niet twee volledige boekjaren kunnen overleggen, worden in risicoclassificatie 5s of 6s geplaatst.

Naarmate de risicoclassificatie oploopt bestaat er een grotere kans op niet nakoming van de rente- en aflossingsverplichting van de geldnemer aan de investeerders. Een lening met een risicoclassificatie 5 brengt meer risico dan bijvoorbeeld een risicoclassificatie 2 met zich mee en kan sneller leiden tot een verlies op uw investering.

Naast de afgegeven risicoclassificaties hanteert Geldvoorelkaar.nl ook nog aanvullende screenings via BKR, Graydon en Creditsafe om zo investeerders en gebruikers een goed inzicht te geven in de mogelijkheden, maar ook de risico's.

Graydon: PD percentage
De Graydon kredietbeoordelingen behoren tot de internationale top van externe ratings en voldoen aan ISO 10674 richtlijn voor rating -en scoringssystemen. Graydon hanteert voor de beoordeling een zogenaamd PD percentage (Probability of Default). Dit PD percentage wordt door Geldvoorelkaar.nl gepubliceerd en in de pitch aangeduid als G-PD percentage. Het G-PD percentage wordt berekend met geavanceerde statistische modellen op basis van de jaarrekening, het betaalgedrag, demografische kenmerken van het bedrijf (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche) en XSeption informatie (ongebruikelijke, veelal negatieve kenmerken). De uitkomst hiervan is een G-PD percentage, een gedetailleerde schatting van de kans op insolventie binnen 1 jaar. Naast het G-PD percentage geeft Graydon ook een maximale individuele krediethoogte af alsmede een zogenaamde credit flag (Go / No go advies ten aanzien van het aangaan van een kredietrelatie). Voor meer informatie omtrent de werking van Graydon kunt u de website van Graydon bezoeken, de informatiebrochure opvragen of contact opnemen met Geldvoorelkaar.nl.

Geldvoorelkaar.nl publiceert slechts die aanvragen met een G-PD percentage van 2,5% of lager (vanaf 18 juni 2015). Zodra het door Graydon afgegeven G-PD percentage hoger is dan 2,5% zullen wij de aanvraag niet publiceren.

Uitzondering op voorgaande zijn de aanvragen van ondernemingen voor een achtergestelde converteerbare lening en een groeilening. Omdat dergelijke ondernemingen in een ontwikkelfase zitten hebben zij in voorgaande jaren sterk geïnvesteerd, terwijl er nog geen of weinig inkomsten zijn gegenereerd. Dientengevolge zullen hun ratio's veelal niet op het gewenste niveau zijn. In dergelijke gevallen zullen wij de aanvraag toch publiceren, ook als het G-PD percentage groter is dan 2,5%.

In voorkomende gevallen kunnen wij met onderbouwing van voorgaande afwijken.

Tevens wordt er bij het G-PD percentage een pop-up getoond met de datum waarop Graydon dit G-PD percentage publiceerde, aangezien het G-PD percentage alleen geldig is op de datum van publicatie.

Creditsafe: Kredietwaardigheidsscore
Creditsafe Nederland is onderdeel van de Creditsafe Group. Wereldwijd bedient Creditsafe meer dan 70.000 klanten en is ´s werelds meest gebruikte provider in online bedrijfskredietinformatie. Het is begonnen in Noorwegen in 1997, maar heeft nu het hoofdkantoor in Cardiff.

Creditsafe berekent kredietwaardigheidsscores van bedrijven door middel van statistische analyses van de gehele Nederlandse bedrijfsbevolking over een bepaalde periode. Tijdens deze periode zal een aantal bedrijven slecht presteren, terwijl een aantal bedrijven zich zal ontwikkelen en het bestaan voortzetten. Door de kenmerken van de bedrijven te bekijken die slecht presteren, kan Creditsafe succesvol voorspellen met welke bedrijven het hoogstwaarschijnlijk in de toekomst ook slecht zal gaan. Factoren die van invloed zijn op de totstandkoming van de score:

 • Faillissement informatie
 • De rechtsvorm van het bedrijf
 • Datum van integratie
 • Hoofdbureau indicator
 • Aantal werknemers
 • Aantal dochtermaatschappijen
 • Kapitaal van houdstermaatschappij
 • Kapitaal van dochtermaatschappijen
 • Vestigingslocatie van het bedrijf
 • Importeur/Exporteur
 • Activiteit beschrijving

Financiële informatie:

 • Vorige ratio
 • Huidige schuldverhoudingen
 • Activiteit van de aandeelhouders
 • Geplaatst kapitaal
 • Liquide middelen / huidige aansprakelijkheden

Uit dit algoritme resulteert een kredietwaardigheidsscore van de onderneming op een schaal van 0 tot 100, met als omschrijving:

74 - 100 Zeer goede kredietwaardigheid
59 - 73 Goede kredietwaardigheid
37 - 58 Kredietwaardig
27 - 36 Krediet op onderpand*
0 - 26 Voorzichtig! alleen krediet verlenen naar uw eigen goeddunken


*Dit is de formele omschrijving van Creditsafe. Bij Geldvoorelkaar.nl staat dit voor: extra hoog risico.

Geldvoorelkaar.nl publiceert uitsluitend aanvragen met een Creditsafe score van 37 of hoger. Zodra de door Creditsafe afgegeven score lager is dan 37 zullen wij de aanvraag niet publiceren.

Uitzondering hierop vormt de categorie 'Startende onderneming' (Risicoclassificatie 5s en 6s). In een dergelijk geval zal, uitsluitend indien het G-PD percentage 2,5% of lager is, de aanvraag wel door ons gepubliceerd worden, ook in geval de Creditsafe score lager is dan 37.

Eveneens uitzondering op voorgaande zijn de aanvragen van een achtergestelde converteerbare lening en een groeilening. Omdat dergelijke ondernemingen in een ontwikkelfase zitten hebben zij in voorgaande jaren sterk geïnvesteerd, terwijl er nog geen of weinig inkomsten zijn gegenereerd. Dientengevolge zullen hun ratio's veelal niet op het gewenste niveau zijn. In dergelijke gevallen zullen wij de aanvraag toch publiceren, ook als de Creditsafe score lager is dan 37.

In voorkomende gevallen kunnen wij met onderbouwing van voorgaande afwijken.

BKR Score
BKR helpt voorkomen dat een geldnemer financieel gesproken te veel hooi op zijn vork neemt. Zo helpt BKR voorkomen dat deze meer leent dan hij kan aflossen. Bij het BKR worden alleen particuliere kredieten geregistreerd. Geldvoorelkaar.nl kijkt bij een zakelijke financiering ook naar de ondernemer in privé en hanteert hier onder andere de BKR score voor.

De BKR Score is een objectieve en onafhankelijke score die is gebaseerd op de in het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR aanwezige actuele informatie. Het berekent de kans op een toekomstig betalingsprobleem (binnen 18 maanden) op de bij BKR geregistreerde kredieten.

Deze score wordt berekend door BKR aan de hand van de actuele en historische ontwikkelingen van de cliënt in het CKI. Er is geen sprake van enige vorm van beoordeling dan wel waardeoordeel door BKR. Geldvoorelkaar.nl bepaalt zelf de wijze waarop en de mate waarin men de BKR Score interpreteert en laat meewegen in haar besluitvorming.

De BKR score heeft alleen betrekking op de particulier en op de ondernemer privé. De BKR score is van belang omdat de ondernemer in beginsel in privé hoofdelijk meetekent op het aan de onderneming verstrekte krediet. De getoonde BKR score staat los van de door Geldvoorelkaar.nl gepubliceerde risicoclassificatie, G-PD percentage en Creditsafe score. De BKR score zegt niets over de resultaten en beschikbare cashflow van een onderneming.

Scoreklasse *) Scorewaarde Risicopercentage
A 990-1000 0-0,96%
B 980-989 0,97-1,96%
C 970-979 1,97-3,36%
D 960-969 3,37-4,51%
E 950-959 4,52-5,89%
F 940-949 5,90-7,25%
G 920-939 7,26-9,45%
H 900-919 9,46-12,47%
I 870-899 12,48-15,88%
J 810-869 15,89-20,95%
K 750-809 20,96-26,40%
L 0-749 26,41-34,08%
U1**

*) Betreft het gemiddelde risico op wanbetaling in privé dat is gemeten over de laatste 5 jaar tijdens de ontwikkeling van het model. De afgegeven BKR score staat volledig los van de resultaten van de onderneming.
**) Bij de classificatie U1 is er alleen een telecomcontract geregistreerd. BKR kan niet specifiek een score berekenen op basis van alleen een telecomcontract en geeft in die gevallen een score U1 af.

 • Bij de classificaties A tot en met D is de kans op wanbetaling privé lager dan gemiddeld.
 • Bij de classificaties E tot en met G is de kans op wanbetaling privé gemiddeld.
 • Bij de classificatie H tot en met L is de kans op wanbetaling privé hoger dan gemiddeld.

De BKR score geeft de situatie aan op het moment van beoordeling. Na publicatie zullen verbeteringen of verslechtering niet gerapporteerd worden.

Indien u meer wenst te weten over BKR dan verwijzen we u graag naar de website van BKR.

Geen garantie op uw investering
Geldvoorelkaar.nl verplicht zich ertoe alles te doen wat in haar vermogen ligt om openstaande vorderingen door de geldnemer na te laten komen.

Mocht onverhoopt een vordering door Geldvoorelkaar.nl oninbaar blijken te zijn dan zal de vordering overgedragen worden aan een gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervan zijn voor rekening van geldnemer, indien verhaalbaar. Als de geldnemer niet aan deze kosten kan voldoen zijn de gemaakte kosten voor rekening van de investeerders (zie artikel 14.6 van de Algemene Voorwaarden).

Geldvoorelkaar.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van verplichtingen van geldnemers, er wordt geen garantie op de investering gegeven.

Uw investering is, ongeacht de risicoclassificatie, altijd volledig op eigen risico en derhalve niet gegarandeerd.

Zekerheden
Indien er een krediet wordt verstrekt gaan we in beginsel altijd uit van hoofdelijke aansprakelijkheid voor rechtspersoon en natuurlijk persoon. Ook als de gefinancierde partij een rechtspersoon is, tekenen de bestuurder(s), eigenaar(s), vennoten of relevante aandeelhouders in beginsel persoonlijk mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid van de verplichtingen die voortvloeien uit de lening. Op de Overeenkomst Lening moet hiervoor separaat getekend worden. Als op deze regel een uitzondering wordt gemaakt, wordt dat altijd expliciet in de publicatie vermeld.

Geldvoorelkaar.nl kan als voorwaarde stellen dat er in geval van het aangaan van een lening aanvullende zekerheden worden verstrekt ten behoeve van de investeerders. Deze zekerheden worden altijd vermeld op het profiel van de geldnemer. Ter zekerheidsstelling kunnen één of meerdere pandrechten en/of één of meerdere hypotheekrechten worden gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden in overeenstemming met het toepasselijke Addendum Hypotheek, Addendum Consumentenhypotheek en/of Addendum Zekerheden.

Zie hieronder de concepten Overeenkomst Lening per product en de verschillende Addenda ter vestiging van de zekerheden:


Hoofdelijke aansprakelijkheid en borgstelling
Bij persoonlijk (mede)geldnemerschap of hoofdelijke aansprakelijkheid in privé en bij persoonlijke borgstelling vermelden wij in de 'Noot van Geldvoorelkaar.nl' of deze materieel of moreel is. Materieel betekent dat de (mede)geldnemer of borgsteller per saldo meer bezit dan het leenbedrag of het borgbedrag waarvoor hij tekent. Is dit niet het geval dan is het (mede)geldnemerschap of de borgstelling moreel. De vaststelling hiervan is altijd een momentopname.

Annuïteit
De aflossing en rentebetaling van een gewone lening vindt plaats op basis van annuïteit. Dat betekent dat er naast maandelijkse rente ook maandelijks aflossing geboekt wordt. Het bedrag dat u daadwerkelijk geïnvesteerd heeft neemt dus in de loop van de tijd af. Om de effectieve rente te berekenen moet u dan ook rekening houden met deze maandelijkse aflossing en uiteraard ook met de kosten voor de bemiddeling (succesfee) die wij inhouden op de eerste uitbetalingen. De effectieve rente die wij hanteren is de rente op jaarbasis over het bedrag dat u daadwerkelijk heeft geïnvesteerd.

Stel u investeert € 1.000,- in een lening met een looptijd van 48 maanden en een rente van 8%.


Berekening van de te ontvangen effectieve rente van een gewone (annuïtaire) lening

Het betaalschema ziet er dan als volgt uit:

Maand

Totaal te ontvangen

Kosten

Rente

Aflossing

Restant investering

1

€ 20,28*

€ 4,00*

€ 6,43

€ 17,85

€ 982,15

2

€ 20,28*

€ 4,00*

€ 6,32

€ 17,96

€ 964,19

3

€ 20,28*

€ 4,00*

€ 6,20

€ 18,08

€ 946,11

4 t/m 48

€ 24,28 (enz.)

€ 0,00

€ 6,09 (enz.)

€ 18,19 (enz.)

€ 927,92 (enz.)

* In de maanden 1 t/m 3 worden de kosten van Geldvoorelkaar.nl verrekend met de te ontvangen som (maandannuïteit). Deze kosten bedragen 1,2% (0,3% * 4 jaar looptijd) over de investering (in dit voorbeeld € 12,- op een investering van € 1.000,-). Hiervan wordt in de eerste drie maanden steeds 1/3 verrekend met de te ontvangen som in de betreffende maand.

1) Indien u zelf via Excel een renteberekening wilt maken, houdt er dan rekening mee dat Excel onderscheid maakt tussen rente achteraf en vooraf (postnumerando - prenumerando). Wij hanteren een postnumerando systeem (rente achteraf).

2) Graag verwijzen we u naar de website Berekenhet.nl waar u zelf de rente kunt narekenen. Let op: wij werken met de effectieve rente.

3) Let op: u berekent de te ontvangen rente dus niet door simpelweg, het voorbeeld volgend, 8% over de investering van € 1.000,- te doen en dat te delen door de looptijd. U houdt dan namelijk geen rekening met de aflossing. Het op de website vermelde effectieve rentepercentage dat u te zien krijgt bij het doen van een investering is het daadwerkelijke effectieve rentepercentage dat u over de looptijd ontvangt.

4) U kunt de betaalschema's en het verloop van uw investeringen in de projecten volgen via Mijn Geldvoorelkaar.

Waarom gebruiken wij een annuïteit?
Een annuïteit heeft een aantal belangrijke voordelen:

 1. Het maandbedrag is altijd exact gelijk, maandelijkse lasten of opbrengsten zijn dus vooraf bekend.
 2. Bij een annuïteit wordt meteen begonnen met aflossing wat het risico voor geldnemers en investeerders verkleint. Een aflossing aan het einde van de looptijd is aanmerkelijk risicovoller.
 3. Als investeerder ontvangt u naast rente ook maandelijks een gedeelte aflossing welke voor andere doeleinden aangewend kan worden.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op of bekijk onze Algemene Voorwaarden.

Geldvoorelkaar.nl gaat uit van een verantwoorde vorm van financiering. Alle kosten zijn transparant en voor iedereen te begrijpen. We hanteren duidelijke spelregels op zowel het vlak van financieren als op het vlak van lenen. De AFM heeft een Vergunning financiële dienstverlener verleend aan Geldvoorelkaar.nl. Indien u hierover vragen heeft, kunt u zicht richten tot de AFM op telefoonnummer 0900-5400540. Investeerders kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen zijn. Te investeren bedragen moeten traceerbaar zijn.