Nieuws
14-05-2019
Kom jij ons team versterken? Op dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe collega's voor de functie...
lees verder
13-05-2019
Als eerste crowdfunding platform bij € 175 miljoen De crowdfundmarkt groeit hard, met als voortr...
lees verder
09-05-2019
Gisteren verscheen een artikel in het FD, waarin werd gesteld dat crowdfundingplatformen te gunsti...
lees verder
07-05-2019
De maand mei staat bij Geldvoorelkaar.nl in het teken van vastgoedfinanciering. Zo verzorgt Edwin ...
lees verder
07-05-2019
In het onderstaande overzicht vindt u de data waarop de verzamelbetalingen plaats zullen vinden to...
lees verder
Crowdfunding in beweging: groei en regulering moeten samengaan
14-9-2017 14:40:20

artikelmartijn

Met name kritiek moet gekoesterd en benut worden om de branche verder te ontwikkelen.

Op verschillende manieren wordt crowdfunding onder de aandacht gebracht. Met name kritiek moet gekoesterd en benut worden om de branche verder te ontwikkelen.

Geldvoorelkaar.nl zag in december 2010 het daglicht. In een roerige tijd. De kredietcrisis greep nog steeds om zich heen. Het vertrouwen in de financiële sector was extreem laag en banken besloten slechts mondjesmaat krediet te verstrekken. Ontwikkeling, innovatie en investeringen in het MKB kwamen in het gedrang en daarmee kwam de werkgelegenheid onder druk. Gelukkig ligt deze tijd nu achter ons. Maar nu worden wij geconfronteerd met andere uitdagingen. De lage rentestand is daar één van, maar ook de onzekerheid op politiek-economisch gebied.

Sociaal-maatschappelijk investeren en groeifinanciering voor MKB
Gedurende deze hectische periode heeft crowdfunding zich ontwikkeld tot een geaccepteerde vorm van kredietverlening. Crowdfunding is voor investeerders een manier om op een sociaal-maatschappelijke manier extra rendement te verkrijgen. En voor het MKB is crowdfunding een mogelijkheid om aan noodzakelijk krediet te komen. Daar waar de banken nog steeds de deur dicht houden voor het MKB, is het loket crowdfunding open. Banken hebben in het verleden meerdere keren aangegeven dat het MKB niet afhankelijk mag zijn van de banken alleen als het op kredietverlening aankomt. Via crowdfunding wordt deze mogelijkheid gegeven.

Met Geldvoorelkaar.nl zijn we inmiddels zeven jaar verder. Via Geldvoorelkaar.nl zijn ruim 1200 projecten gefinancierd. Ongeveer 240 van deze projecten zijn inmiddels volledig afgelost. Er is ongeveer € 55 miljoen reeds terugbetaald aan investeerders en de totale funding via ons platform bedraagt bijna € 115 miljoen. Dit bedrag is tot stand gekomen door ongeveer 175.000 individuele investeringen waarbij de gemiddelde investeerder in iets meer dan 15 proposities investeert. Het gemiddelde investeringsbedrag bedraagt € 650,-.

Cijfers Geldvoorelkaar.nl
De afgelopen jaren heeft Geldvoorelkaar.nl zich ontwikkeld tot een interessant alternatief voor bancaire financiering. Maar naast deze positieve cijfers moet een belangrijke kanttekening gemaakt worden. Van de gefinancierde projecten zijn 90 projecten stopgezet in de uitbetaling richting investeerders. Stopzetting (default) zal in sommige gevallen weer omgezet kunnen worden in afbetaling, soms in een gedeeltelijke afbetaling en in een aantal gevallen moet het volledig openstaande bedrag helaas afgeboekt worden. Gemiddeld genomen vindt een stopzetting plaats nadat al 40% van looptijd van de lening was verstreken.

Risico's beperken
Zowel de positieve ontwikkeling (volumes en gerealiseerde projecten) als ook de negatieve ontwikkeling (defaults) zijn redenen om met relevante partijen als de AFM, DNB en het Ministerie van Economische Zaken van gedachten te wisselen over verdere regelgeving en regulering. Deze verdere regelgeving dient wel dusdanig ingericht te worden dat de noodzakelijke groei van crowdfunding mogelijk blijft. Recent zijn wij geconfronteerd met de situatie dat een platform haar activiteiten staakt waarbij de positie van de gebruikers van dit platform ongewis is.

Geldvoorelkaar.nl heeft in haar hoedanigheid als marktleider al veel stappen ondernomen om risico's daar waar mogelijk te beperken:
1. Geldstromen lopen via een separate Stichting Klantengelden
2. Zekerheden worden geadministreerd in de separate Stichting Zekerheden
3. Geldvoorelkaar.nl heeft een vergunning van de AFM en staat daarmee daadwerkelijk onder toezicht
4. Toezicht op de activiteiten van Geldvoorelkaar.nl wordt ook uitgevoerd door de onafhankelijke Stichting Crowdfundersbelangen
5. Samenwerking met verschillende op 'recovery' gespecialiseerde partijen is geïnitieerd
6. Samenwerking met Centraal Beheer is inmiddels actief waarbij zakelijke risico's als overlijden en arbeidsongeschiktheid worden gesignaleerd
7. Implementatie van de depotregeling ter bescherming van de investeerders

Ondanks de genomen maatregelen is het van belang dat Geldvoorelkaar.nl en andere crowdfundingplatforms kritisch naar zichzelf en de markt kijken. De AFM heeft recent een aantal maatregelen aangekondigd. In deze maatregelen is onder andere opgenomen dat er de eerste 48 uur in een project niet geïnvesteerd kan worden. Geldvoorelkaar.nl zal deze maatregel snel implementeren. Wij vinden het van belang dat investeerders een zorgvuldige afweging maken voor zij gaan investeren. Snelheid en omvang van de funding vinden wij niet de kwaliteit van een propositie weergeven.

Een andere aangekondigde maatregel waarbij investeerders 10% van hun vermogen mogen investeren is in onze optiek niet haalbaar, niet te controleren en leidt tot scheve verhoudingen. Beleggers kunnen immers wel hun vermogen in andere beleggingsinstrumenten weg zetten.

Continuïteit van de platformen
Daarnaast vinden wij dat een platform continuïteit moet kunnen bieden jegens haar gebruikers. Het stoppen van een platform of een exit van een platform mag er niet toe leiden dat gebruikers aan hun lot worden overgelaten. Wij zijn op dit moment bezig met het in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden om de continuïteit te waarborgen. Een aan te leggen garantievermogen behoort hierbij tot de mogelijkheden. Het simpelweg publiceren van bijvoorbeeld jaarcijfers op een platform is naar onze mening niet de juiste manier om continuïteit te waarborgen.

Daarnaast is Geldvoorelkaar.nl voornemens de huidige fee-structuur aan te passen. Vooralsnog is het zo dat we werken met een up-front fee. Logisch omdat de kosten met betrekking tot het tot stand laten komen, inclusief screening ook in het begin vallen. Tegelijkertijd zijn wij er ons van bewust dat beloning gekoppeld moet worden aan de activiteit gedurende de looptijd van de lening. Wij zullen nog dit jaar een eerste stap maken naar een meer gelijkmatig over de looptijd van de lening gespreide fee-structuur.

Regulering en stimulering
Crowdfunding is uitgegroeid tot een meer volwassen vorm van financiering. Om tot verdere wasdom te komen is het nodig om te blijven werken aan continuïteit, transparantie en regelgeving waarbij we moeten waken voor overregulering. Vanuit de overheid of vanuit toezichthouders moeten ontwikkelingen op het gebied van regulering en kaders hand in hand lopen met stimulerende maatregelen. Crowdfunding is immers een dynamische, positieve manier van financieren en beleggen die past in deze tijd. Crowdfunding biedt een noodzakelijke toevoeging aan het bestaande financieringspalet. Via crowdfunding wordt een positief rendement behaald, in de regel aanmerkelijk hoger dan de huidige rentestand. Daarnaast wordt er via crowdfunding geïnvesteerd in innovatie, duurzaamheid, startups, MKB en werkgelegenheid. Laten we dit vooral verantwoord verder ontwikkelen.

#ShareYourAmbition

Door: Martijn van Schelven, oprichter en directeur Geldvoorelkaar.nl

 

 

 

Terug naar overzicht