Investeringsovereenkomst

Overweegt u investeerder te worden bij Geldvoorelkaar.nl? Welkom! U wordt investeerder wanneer u uw eerste investering toezegt via een project dat op dit moment open staat voor investeringen. Vervolgens krijgt u van ons via de mail een investeringsovereenkomst toegezonden. Deze vult u in en retourneert u naar ons.

Wilt u liever vooraf weten wat er in deze overeenkomsten staat? Dat leest u in onderstaand concept. Dit concept plaatsen we hier ter informatie!

 CONCEPT! INVESTERINGSOVEREENKOMST

 DE PARTIJEN:

 1. Indien particuliere investeerder:

 Voorletters: (U vult de investeringsovereenkomst in die wij u toezenden nadat u uw eerste toezegging heeft gedaan.)
 Achternaam:
 Geboortedatum:
 Adres: 
 Postcode/woonplaats:
 Telefoon:
 E-mailadres:
 Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

 Indien zakelijke investeerder:

 Bedrijfsnaam:
 KvK nummer:
 Adres: 
 Postcode/vestigingsplaats:
 Telefoon:
 E-mailadres:
 Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

 Bestuurder:
 Voorletters:
 Achternaam:
 Geboortedatum:

 Hierna: 'Investeerder';

 2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Veenendaal en ingeschreven in het  Handelsregister onder nummer 30286101;

 hierna: 'Geldvoorelkaar.nl';


 3. Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl, statutair gezeteld te Veenendaal en kantoorhoudende te Veenendaal en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63426927;

 hierna: 'Stichting';


 NEMEN IN AANMERKING DAT:

 a) Geldvoorelkaar.nl via haar website ('Website') Geldnemers en Investeerders bij elkaar brengt;

 b) Geldvoorelkaar.nl op haar Website profielen van Geldnemers zal plaatsen met daarbij onder meer informatie over hun  project(en), de hoogte en het doel van de gewenste financiering, het rentepercentage en de kredietwaardigheid van de Geldnemer;

 c) de Investeerder overweegt via Geldvoorelkaar.nl een of meer Investeringen te doen;

 d) de Investeerder zich om die reden wil inschrijven bij Geldvoorelkaar.nl;

 e) de inschrijving aan de Investeerder het recht geeft om gebruik te maken van de diensten van Geldvoorelkaar.nl;

 f) de Stichting de administratie van de projecten en het betalingsverkeer zal verzorgen; en

 g) partijen hun afspraken hierbij schriftelijk vastleggen.


 EN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

 Het doen van een Investering

 1. Op de Investeringsovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Geldvoorelkaar.nl en Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl van toepassing, zoals die van tijd tot tijd geldig zijn. De Algemene Voorwaarden zijn aangehecht aan deze Overeenkomst. Investeerder heeft deze ontvangen. De Algemene Voorwaarden zijn ook te downloaden op de Website. De in de Investeringsovereenkomst gebruikte definities zijn te vinden in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden.

 2. De Investeringsovereenkomst is van toepassing op alle Investeringen.

 3. a. De Investeerder schrijft zich hierbij in als investeerder bij Geldvoorelkaar.nl.
 b. Geldvoorelkaar.nl en de Stichting kennen de Investeerder een Investeerdersnummer toe. Het Investeerdernummer is  vermeld bovenaan deze Overeenkomst.
 c. De Stichting houdt een administratie met alle Investeerdersnummers bij.

 4. Op de Website staan projecten van Geldnemers waarin geïnvesteerd kan worden. Per project staat aangegeven welk bedrag wordt gevraagd en binnen welke termijn dit bedrag uiterlijk door de Investeerders moet zijn toegezegd.

 5. De Investeerder heeft - met inachtneming van de Algemene Voorwaarden - de vrije keuze in welke projecten hij wil investeren en tot welk bedrag hij (per project) wil investeren.

 6. Als het totale gevraagde bedrag tijdig is toegezegd, zal Geldvoorelkaar.nl er zorg voor dragen dat de Geldnemer een Overeenkomst Lening met de Investeerders ondertekent. In de Overeenkomst Lening staan de details van de lening. In de Overeenkomst Lening wordt niet de naam van Investeerder vermeld, maar zijn Investeerdersnummer.

 7. Na het aangaan van de Overeenkomst Lening verzoekt de Stichting de Investeerder het door hem toegezegde bedrag over te maken op het rekeningnummer: NL39INGB0700071016 t.n.v. de Stichting. De Investeerder is verplicht het toegezegde bedrag op eerste verzoek van de Stichting te betalen.

 8. De Stichting stort het totaal door de Investeerders verstrekte bedrag vervolgens door aan de Geldnemer. Daaraan voorafgaand wordt op dit bedrag ten behoeve van Geldvoorelkaar.nl de Succesfee Geldnemer ingehouden en doorgestort aan Geldvoorelkaar.nl. De hoogte van de succesfee staat in de Overeenkomst Lening.

 9. Als niet het totale door de Geldnemer gevraagde bedrag ontvangen kan worden, dan kan de Stichting in overleg met Geldnemer besluiten de wel-verstrekte gelden terug te storten en de Overeenkomst Lening te beëindigen.
 
 10. Als Investeerder de in artikel 7 bedoelde toezegging niet tijdig nakomt, dan zijn Geldvoorelkaar.nl en de Stichting gerechtigd de Investeringsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook zal de Investeerder in dat geval een directe opeisbare boete ter grootte van 10% van het toegezegde bedrag aan Geldvoorelkaar.nl verschuldigd zijn. Deze boete laat het recht om schadevergoeding te vorderen onverlet.

 11. De Geldnemer is verplicht het Maandbedrag door de Stichting te laten incasseren. De Stichting zal die bedragen (naar rato) doorstorten aan de Investeerders. Op de eerste drie doorbetalingen van het Maandbedrag houdt de Stichting steeds één derde (1/3) van de Succesfee in ten behoeve van Geldvoorelkaar.nl. De hoogte van die succesfee staat in de Overeenkomst Lening.

 12. De Stichting zal de projecten waarin Investeerder investeert administratief bijhouden.

 Lastgeving en volmacht

 13. De Investeerder geeft Geldvoorelkaar.nl hierbij een Last, die door Geldvoorelkaar.nl wordt aanvaard. De Last houdt het volgende in.

 Geldvoorelkaar.nl zal in het belang van en voor rekening van de Investeerder, maar op eigen naam, nakoming vorderen en alle vorderingen incasseren, die voortvloeien uit de tussen de Investeerder en de Geldnemer gesloten Overeenkomst Lening en een eventuele tussen een derde partij en de Investeerder gesloten overeenkomst ter zake van zekerheden, de daarmee samenhangende rechten uitoefenen, terwijl de Investeerder deze rechten niet meer mag uitoefenen, en in dat kader:

  • beheersdaden verrichten, waaronder het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van andere rechtshandelingen;
  • betalingen doen en ontvangen;
  • voor Investeerder (als lastgever) als procespartij in rechte optreden en alles doen wat redelijkerwijs nodig is om de Investering te incasseren.

 14. Geldvoorelkaar.nl mag de Last naar eigen inzicht uitvoeren en zal dat, zoals een goed lasthebber betaamt, naar eer en geweten doen. Geldvoorelkaar.nl zal zich inspannen een voor de Investeerders zo goed mogelijk resultaat te behalen. Dat betekent dat Geldvoorelkaar.nl zelfstandig besluit of en op welke wijze de Last wordt uitgevoerd en de Investeerder geen eisen kan stellen aan de wijze waarop Geldvoorelkaar.nl de Last uitvoert. Zodra Geldvoorelkaar.nl aan Investeerder laat weten dat zij de incassowerkzaamheden staakt, of totdat de Investeerder de Last met inachtneming van een opzegtermijn van een jaar heeft opgezegd, mag de Investeerder de in artikel 13 genoemde rechten weer zelf uitoefenen.

 15. Geldvoorelkaar.nl heeft recht op vergoeding door de Investeerder van alle onkosten, die te maken hebben met de uitvoering van de Last (waaronder de (redelijke) kosten die zij in en buiten rechte maakt voor het innen van de vorderingen van de Investeerder, al dan niet door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder of advocaat). De Investeerder is verplicht deze onkosten, op eerste schriftelijk verzoek van Geldvoorelkaar.nl, aan Geldvoorelkaar.nl te betalen. De onkosten worden naar rato van de omvang van de Investering per Investeerder in rekening gebracht.

 16. Geldvoorelkaar.nl zal zich in het kader van de Last inspannen de door Investeerder gemaakte onkosten - zoveel als juridisch mogelijk - te verhalen bij de schuldenaar door inschakeling van een gerechtsdeurwaarder en/of een advocaat.

 17. Als het resultaat van de incassowerkzaamheden geen gehele, maar een gedeeltelijke betaling van de Geldnemer is, wordt de opbrengst in de volgende volgorde uitgekeerd: eerst moeten alle juridische kosten (waaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten, griffierechten, deurwaarderskosten en executiekosten) zijn voldaan, daarna worden de gelden pro rata verdeeld over de Investeerders.

 18. Indien de Geldnemer geen enkel verhaal biedt voor nakoming van deze Overeenkomst Lening (waaronder begrepen terugbetaling van de Lening inclusief rente en kosten), zijn de gemaakte kosten voor het optreden in en/of buiten rechte voor rekening van de Investeerder. Komt de Investeerder zijn of haar verplichting om deze kosten te vergoeden niet na, dan mag Geldvoorelkaar.nl zich voldoen uit de gelden die de Stichting op enig moment voor de desbetreffende Investeerder houdt of zal houden.

 19. De Investeerder geeft de Stichting een volmacht, die de Stichting aanvaardt, om namens hem of haar een Overeenkomst Lening met een Geldnemer aan te gaan en om eventueel een overeenkomst tot borgtocht aan te gaan namens Investeerder. Deze volmacht heeft alleen betrekking op het aangaan van een Overeenkomst Lening namens Investeerder met een Geldnemer, voor zover Investeerder via de Website heeft aangegeven in die Geldnemer te willen investeren. Een voorbeeld van de Overeenkomst Lening wordt aan de Investeringsovereenkomst gehecht.

 Geen aansprakelijkheid

 20. Geldvoorelkaar.nl en/of Stichting zijn tegenover de Investeerder niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) nakomen door de Geldnemer van enige (betalings-)verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst Lening. Dit laat artikel 27 van de Algemene Voorwaarden onverlet.

 Overig

 21. De Investeerder heeft kennis genomen van de werkwijze van Geldvoorelkaar.nl, de Website, de Algemene Voorwaarden en een concept Overeenkomst Lening (bijlage). Ook is aan de Investeerder bekend dat het maximaal door hem/haar via Geldvoorelkaar.nl te investeren bedrag staat vermeld in artikel 15 van de Algemene Voorwaarden.

 22. De Investeringsovereenkomst kan alleen schriftelijk worden beëindigd. Daarvoor geldt het volgende:

 a. De Investeerder kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 b. De opzegging heeft geen invloed op de Investering(en) die hij al heeft gedaan of toegezegd. De opzegging heeft dus niet tot gevolg dat de Investeerder zijn Investering(en) eerder kan opeisen. Het voor de Investering(en) afgesproken bestaande betaalschema blijft geldig.
 c. Zolang de Investeerder na de opzegging nog een Investering in een project heeft uit staan, waarbij nog geen gehele terugbetaling heeft plaatsgevonden, houdt hij toegang tot de 'mijn omgeving' op de Website.
 d. De opzegging heeft tot gevolg dat de Last eindigt een jaar na de datum waartegen is opgezegd. Voor zover de lastgeving strekt tot het verrichten van een rechtshandeling in het belang van Geldvoorelkaar.nl, de Stichting of de Investeerders eindigt deze niet en kan deze niet worden opgezegd. Ook niet door de dood of de ondercuratelestelling van de Investeerder.

 23. Geldvoorelkaar.nl en de Stichting kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen in de volgende gevallen:

  • als de Investeerder een verplichting uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (tijdig) nakomt;
  • als de Investeerder failliet wordt verklaard, in surseance van betaling verkeert, of als de wet schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing is verklaard;
  • bij overlijden van de Investeerder.

 24. Geldvoorelkaar.nl mag na opzegging volgens artikel 22 van de Overeenkomst de toegang van de Investeerder tot de 'mijn omgeving' via haar Website blokkeren, maar zal de Investeerder van tijd tot tijd informatie geven over de projecten waarbij de Investeerder betrokken is.

 25. De administratie van Geldvoorelkaar.nl en de Stichting geldt als volledig bewijs van al hetgeen dat de Geldnemer, de Stichting en/of Geldvoorelkaar.nl aan de Investeerder moet betalen, behoudens tegenbewijs van de Investeerder.

 26. Geldvoorelkaar.nl en Stichting mogen alle correspondentie in het kader van de Overeenkomst sturen aan bovenstaand e-mailadres van de Investeerder. Waar in deze overeenkomst 'schriftelijk' staat, wordt ook 'per e-mail' bedoeld.

 27. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

 28. Door ondertekening van de Investeringsovereenkomst verklaart Investeerder dat voor het ondertekenen aan hem/haar een exemplaar van de Algemene Voorwaarden ter hand is gesteld en dat hij/zij zich met de inhoud daarvan akkoord verklaart. De Algemene Voorwaarden zijn op de Website van Geldvoorelkaar.nl te downloaden.

 29. Door ondertekening van de Investeringsovereenkomst verklaart Investeerder dat hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van een Lening risicovol is en dat ondanks de inzet van de Geldnemer het risico bestaat dat de Geldnemer niet kan voldoen aan haar verplichtingen tot betaling. In het uiterste geval kan de Investeerder de gehele Investering verliezen.


 Bijlagen

- (1) Algemene Voorwaarden
- (2) Concept Overeenkomst Lening


Voor akkoord:

 Investeerder

 

 Naam: (U kunt hier niet ondertekenen. U ontvangt van ons een investeringsovereenkomst nadat u uw eerste toezegging heeft gedaan.)
Plaats:
Datum: 
_________________________________________________________________________________________________

 Geldvoorelkaar.nl

 

Naam:
Plaats:
Datum
_________________________________________________________________________________________________

 Stichting

 

Naam:
Plaats:
Datum: 
_________________________________________________________________________________________________