Aflossingsvrije leenvorm

De aflossingsvrije lening is één van de financieringsvormen op Geldvoorelkaar. Belangrijkste kenmerk: periodieke rentebetaling en aflossing van het leenbedrag na afloop van de looptijd. Hier kunt u veelgestelde vragen over de aflossingsvrije lening vinden.

Kenmerken van een aflossingsvrije lening

Wat is een aflossingsvrije lening?

De aflossingsvrije lening kent een uitgestelde aflossingsverplichting tot einde looptijd. Bij een aflossingsvrije lening wordt het volledige leenbedrag aan het begin van de looptijd aan geldlener uitgekeerd. De aflossing aan de investeerder verloopt als volgt:

 • Bij een looptijd tot en met 12 maanden: rente en aflossing aan het einde van de looptijd
 • Bij een looptijd van 13 tot en met 18 maanden: eerste rentebetaling na 12 maanden en de overige rente en aflossing aan het einde van de looptijd
 • Bij een looptijd van meer dan 18 maanden: rentebetaling per kwartaal en de aflossing aan het einde van de looptijd
Wie komt er in aanmerking om een aflossingsvrije lening aan te vragen?

Zakelijke kredietaanvragers en particuliere vastgoedbeleggers vanaf 18 jaar komen in aanmerking. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen in de Nederlandse Kamer van Koophandel te zijn ingeschreven.

Voordat een aanvraag wordt gepubliceerd, wordt deze aan een gedegen screening onderworpen.

Wat is de minimale en de maximale looptijd van een aflossingsvrije lening?

De minimale looptijd van een aflossingsvrije lening is 3 maanden, de maximale looptijd 60 maanden.

Wat zijn het minimale en het maximale leenbedrag?

Het minimaal te lenen bedrag bedraagt € 25.000,-. Er is geen maximum verbonden aan het te lenen bedrag. Het te lenen bedrag dient in verhouding te staan tot de huidige of verwachte cashflow die u als geldnemer maandelijks realiseert. 

Investeren in een aflossingsvrije lening

Welke kosten zijn er voor de investeerder verbonden aan een aflossingsvrije lening?

Kijk hier voor de tarieven die van toepassing zijn voor de investeerder.

Welke risico’s zijn er verbonden aan het investeren in een aflossingsvrije lening?

Voorafgaand aan de publicatie van een crowdfundingproject op Geldvoorelkaar.nl, wordt eerst de haalbaarheid van het project beoordeeld. De haalbaarheid van een project wordt geanalyseerd door één van onze crowdfundingbeoordelaars en definitief vastgesteld na beoordeling door onze Risk manager.

Het risico behorende bij een aflossingsvrije lening wordt beoordeeld op basis van de reële verwachting dat aflossing bij einde looptijd voldaan kan worden. Bijvoorbeeld op basis van een onroerend goed transactie, innen vordering of afronding project. Bij een crowdfundingproject gekoppeld aan een aflossingsvrije lening wordt daarom geen risicoclassificatie toegekend op basis van te realiseren kasstromen gedurende de looptijd van de lening.

Op het moment dat een aanvraag niet verantwoord wordt geacht, wordt het crowdfundingproject niet op Geldvoorelkaar.nl geplaatst.

Voorkom onnodig risico bij het investeren in crowdfundingprojecten en lees de pagina Onze werkwijze. Spreid uw te investeren geld over meerdere projecten en investeer slechts een verantwoord deel van uw totaal vermogen via dit platform.

Hoe wordt de lening en rente terugbetaald aan investeerders?

Terugbetaling geschiedt door de aflossing uit te keren aan het einde van de looptijd. Bij een looptijd van meer dan 12 maanden ontvangt u de rente per kwartaal; is de looptijd minder dan 12 maanden, dan ontvangt u uw rente gezamenlijk met de aflossing aan het einde van de looptijd. Geldstromen verlopen via Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl.

Een aflossingsvrije lening aanvragen

Hoe verloopt het inschrijfproces voor de aanvrager bij Geldvoorelkaar.nl?

Om geld te lenen via Geldvoorelkaar.nl begint u met het indienen van de aanvraag. Dit kan via Financiering aanvragen. Na bevestiging van de aanvraag ontvangen wij graag van u een aantal bescheiden ter beoordeling van het project. Pas wanneer wij alle bescheiden binnen hebben, nemen wij uw aanvraag in behandeling. Het eerste contact met de crowdfunding beoordelaar vindt plaats binnen 2 werkdagen nádat uw stukken compleet zijn ontvangen en u hier een bevestiging per e-mail van heeft gekregen. In periodes van drukte kan dit langer duren.

Hieronder vindt u de bescheiden die nodig zijn voor de beoordeling van een project:

Zakelijke aanvraag*

 • Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden
 • Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor controle BKR)
 • Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • Uitgewerkt businessplan met een financierings- en investeringsplan
 • Gespecificeerde prognose (liquiditeit, exploitatie, balans)
 • Recente jaarverslagen van de afgelopen 3 jaar

*Prognoses dienen in ieder geval getoetst te zijn door een financieel adviseur/accountant.

Vastgoedbeleggers (particulier)

 • IB aangifte (meest recente)
 • Uw privé adres (voor BKR-toets)
 • Uitgewerkt businessplan met een overzicht van uw vastgoedportefeuille en huuroverkomsten
 • Kopie van geldig identiteitsbewijs van u en (indien van toepassing) uw partner


De documenten zullen door uw crowdfunding beoordelaar worden beoordeeld maar worden niet gepubliceerd op onze website. Op basis van de beoordeling besluiten we of uw aanvraag wordt voorgelegd aan de investeerders. Uw aanvraag wordt pas online geplaatst nadat u akkoord heeft gegeven.

Wordt uw aanvraag online geplaatst? Dan heeft u 30 dagen de tijd om het doelkapitaal bij elkaar te funden. Is het doelkapitaal na 30 dagen niet behaald? Dan komt de gehele aanvraag te vervallen. U kunt dan ook geen aanspraak maken op dat gedeelte dat wel is toegezegd. Is het doelkapitaal behaald? Dan sluit de aanvraag voor investeringen en ronden we deze verder af.

Dit afronden gebeurt in een aantal fasen. In de eerste fase benaderen we de nieuwe investeerders met de vraag om hun bescheiden aan te leveren. Zodra zij dit allen hebben gedaan, maken wij de Overeenkomst Lening aan voor de geldnemer. Wanneer de overeenkomst correct ondertekend retour is gekomen versturen we deze samen met het betaalverzoek naar de investeerders.

Pas wanneer elke investeerder zijn/haar investering heeft overgemaakt, maken wij het bedrag, minus de succesfee, in één keer over naar de geldnemer.

Waarom moet ik als aanvrager de vereiste documentatie toesturen?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door één van onze crowdfundbeoordelaars. Om een aanvraag volledig te kunnen beoordelen is de vereiste documentatie noodzakelijk. In het belang van geldnemers en investeerders wordt overfinanciering niet toegestaan.

Moet mijn onderneming zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om een lening te kunnen aanvragen?

Ja, uw onderneming moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op basis van uw KvK uittreksel worden de toetsingen verricht door Graydon en Creditsafe. Zonder deze toetsingen kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan het publiceren van een project op Geldvoorelkaar.nl?

Één van onze crowdfunding beoordelaars beoordeelt uw aanvraag op risico en haalbaarheid. Los van deze beoordeling gelden de volgende voorwaarden voor het kunnen publiceren van een project:

 • BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G
 • Bestaande ondernemingen: CreditSafe score 37 of hoger en Graydon PD 2,5% of lager
 • Startende ondernemingen: Graydon PD 2,5% of lager
 • Bij zakelijke aanvraag: inschrijving Kamer van Koophandel

Kijk voor meer informatie op de pagina Onze Werkwijze.

Welke zekerheden worden verschaft aan investeerders?

Geldvoorelkaar.nl gaat in beginsel uit van hoofdelijke aansprakelijkheid van de geldnemer. Ook als de geldnemer een rechtspersoon is, tekenen de bestuurder(s), eigenaar(s), vennoten of relevante aandeelhouders in beginsel persoonlijk mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Als op deze regel een uitzondering wordt gemaakt, wordt dat altijd expliciet in de publicatie vermeld.
Geldvoorelkaar.nl kan daarnaast als voorwaarde stellen dat er aanvullende zekerheden worden verstrekt ten behoeve van de investeerders. Ter zekerheidsstelling kunnen één of meerdere pandrechten en/of één of meerdere hypotheekrechten worden gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden.

De definitief te vestigen zekerheden worden per casus bepaald en te allen tijde duidelijk toegelicht in de te publiceren pitch behorende bij het crowdfundingproject.

Welke kosten zijn er voor de geldnemer verbonden aan een aflossingsvrije lening?

Kijk hier voor de tarieven die van toepassing zijn voor een geldnemer (ondernemer/particulier).

Rentepercentages verschillen per lening. Hoe worden die bepaald?

De geldnemer bepaalt zelf het aan te bieden rentepercentage. Geldvoorelkaar.nl zal wel een bandbreedte aangeven waarbinnen het rentepercentage dient te vallen. Deze bandbreedte hangt af van de risicoclassificatie die aan het project wordt toegekend. Effectieve rentes lager dan 3% of hoger dan 12% worden afgeraden.

Wanneer kan ik over de gelden beschikken?

Nadat een lening is gepubliceerd en is volgeboekt worden de contracten in orde gemaakt. Daarna zullen de betalingen worden verricht door de investeerders. Zodra al deze betalingen door Geldvoorelkaar.nl zijn ontvangen, wordt dit bedrag in één keer naar de rekening van de geldnemer overgemaakt. De gemiddelde doorlooptijd van een crowdfundingproject vanaf het indienen van de gevraagde documenten tot het uitboeken van de gelden bedraagt circa 8 weken.

Wordt mijn krediet bij BKR geregistreerd?

De volgende leningen worden bij BKR aangemeld na totstandkoming:

 • Leningen van particuliere geldnemers voor de aankoop van beleggingspanden.
 • Zakelijke leningen, waarvan de geldnemer een eenmanszaak is.
 • Zakelijke leningen, waarvan de geldnemer een VOF met natuurlijke personen als vennoten is.

  Betaalachterstanden worden bij BKR geregistreerd:
 • Aflopende kredieten van particuliere geldnemers bij 60 dagen achterstand.
 • Aflopende kredieten van zakelijke geldnemers bij 120 dagen achterstand.
 • Leningen met hypothecaire zekerheid bij 120 dagen achterstand.

  Het doel van de BKR aansluiting is overcreditering te voorkomen ter bescherming van de kredietaanvrager en investeerder.

Advies- en begeleidingspakket

Waarom biedt Geldvoorelkaar.nl aan geldleners de mogelijkheid om een begeleidingspakket (Brons, Zilver, Goud) af te nemen bij een crowdfundingpartner?

Professionele advisering en begeleiding speelt een belangrijke rol bij het voorkómen van continuïteitsproblemen bij (MKB) ondernemingen. Geldvoorelkaar.nl kan als bemiddelingsplatform echter niet de rol van intermediair/adviseur vervullen en levert daarom een bijdrage aan het mogelijk maken van advisering van geldnemers door intermediairs (zoals accountant of financieel adviseur).

Door de mogelijkheid aan te bieden om de advies- en begeleidingsuren op te nemen in het kredietbedrag kan de geldnemer de kosten hiervoor spreiden over de looptijd van het project. Veel investeerders hechten waarde aan de begeleiding van een intermediair. Gestructureerde advisering en begeleiding door een intermediair is een pré bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Lees hier meer over het Advies- en begeleidingspakket.

Waarom worden advies- en begeleidingsuren schriftelijk vastgelegd door Geldvoorelkaar.nl?

Geldvoorelkaar.nl wil haar investeerders zo volledig mogelijk informeren. Voor investeerders is het van belang om te weten dat een geldnemer voor een aantal uur wordt begeleid door een crowdfundingpartner.

Wat is het verschil tussen een Brons, Zilver en Goud pakket?

Behalve het aantal uur is er geen verschil tussen het Brons, Zilver en Goud pakket. De crowdfundingpartner en ondernemer komen zelf de exacte invulling van de afspraken overeen middels een separate offerte.

Moeten de uren conform een bepaald tijdschema worden ingezet?

Nee, de crowdfundingpartner en geldnemer bepalen zelf de planning en inhoud behorende bij het advies- en begeleidingspakket. De uren kunnen gedurende de gehele looptijd ingezet worden.