De Groeilening

De groeilening - ook wel: uitgestelde annuïtaire lening - is één van de leenvormen op Geldvoorelkaar. Belangrijkste kenmerk: maandelijkse aflossing en rentebetaling, waarbij de aflossing begint na een paar maanden. Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de groeilening.

Kenmerken van de groeilening

Wat is een groeilening?

Bij een Groeilening is de aflossing uitgesteld tot een periode van minimaal 3 en maximaal 18 maanden. De periode van uitgestelde aflossing start bij aanvang van de looptijd. Het volledige leenbedrag wordt aan het begin van de looptijd uitgekeerd. Nadat de periode van uitgestelde aflossing is verlopen, wordt gestart met het maandelijks betalen van de annuïteit (bestaande uit rente en aflossing). Aan het einde van de looptijd is de volledige schuld afgelost. Deze lening leent zich voor uiteenlopende doelen van zakelijke geldnemers, en met name voor startende bedrijven.

Wie komt in aanmerking om een groeilening aan te vragen?

Zakelijke kredietaanvragers en particuliere vastgoedbeleggers vanaf 18 jaar komen in aanmerking. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen in de Nederlandse Kamer van Koophandel te zijn ingeschreven. De Groeilening kan niet door particulieren aangevraagd worden.

Wat is de minimale en de maximale looptijd van een groeilening?

De minimale looptijd van een groeilening is 6 maanden, de maximale looptijd 78 maanden. Hiervan is de aflossingsvrije periode minimaal 3 maanden en maximaal 18 maanden.

Is er een minimum verbonden aan het te lenen bedrag?

Het minimaal te lenen bedrag bedraagt: € 50.000,-

Is er een maximum verbonden aan het te lenen bedrag?

Er is geen maximum verbonden aan het te lenen bedrag. Het te lenen bedrag dient in verhouding te staan tot de cashflow capaciteit die u als geldnemer maandelijks naar verwachting gaat realiseren.

Investeren in een groeilening

Hoe wordt de lening inclusief rente terugbetaald aan de investeerders?

Terugbetaling geschiedt door, na afloop van de uitgestelde aflossingsperiode, een maandelijks bedrag (annuïteit) te incasseren bedrag bij geldnemer en het verspreiden van deze gelden naar betrokken investeerders. Geldstromen verlopen via Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl.

Welke kosten zijn er voor de investeerder verbonden aan een groeilening?

Kijk hier voor de tarieven die van toepassing zijn voor een investeerder.

Welke risico’s zijn er verbonden aan het investeren in een groeilening?

Voorafgaand aan de publicatie van een crowdfundingproject op Geldvoorelkaar.nl, wordt eerst de haalbaarheid van het project beoordeeld. De haalbaarheid van een project wordt geanalyseerd door één van onze crowdfunding bemiddelaars en definitief vastgesteld na beoordeling door onze Risk manager.

Een groeilening wordt bij publicatie standaard voorzien van risicoclassificatie 5 (speculatief) of 5s (starter, speculatief)

Risicoclassificatie 5 of 5s (starter) wordt standaard toegekend, omdat een uitgestelde aflossingsverplichting (variërend van 3 tot 12 maanden) van toepassing is. Tijdens de periode van uitgestelde aflossing kunnen zich wijzigingen voordoen in de cashflow capaciteit van geldlener.

Op het moment dat een aanvraag niet verantwoord wordt geacht, wordt het crowdfundingproject niet op Geldvoorelkaar.nl geplaatst.

Voorkom onnodig risico bij het investeren in crowdfundingprojecten en lees de pagina Onze Werkwijze. Hier beschrijven we hoe projecten worden beoordeeld en hoe we de risico's van projecten inschatten. Spreid uw te investeren geld over meerdere projecten en investeer slechts een verantwoord deel van uw totaal vermogen via dit platform.

Een groeilening aanvragen

Hoe verloopt het inschrijfproces voor de aanvrager bij Geldvoorelkaar.nl?

Om geld te lenen via Geldvoorelkaar.nl begint u met het indienen van de aanvraag. Dit kan via Financiering aanvragen. Na bevestiging van de aanvraag ontvangen wij graag van u een aantal bescheiden ter beoordeling van het project. Pas wanneer wij alle bescheiden binnen hebben, nemen wij uw aanvraag in behandeling. Het eerste contact met de crowdfundingbeoordelaar vindt plaats binnen 2 werkdagen nádat uw stukken compleet zijn ontvangen en u hier een bevestiging per e-mail van heeft gekregen. In periodes van drukte kan dit langer duren.

Hieronder vindt u de bescheiden die nodig zijn voor de beoordeling van een zakelijk project*:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden
 • Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor controle BKR)
 • Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • Uitgewerkt businessplan met een financierings- en investeringsplan
 • Recente jaarverslagen van de afgelopen 3 jaar

  *Prognoses dienen in ieder geval getoetst te zijn door een financieel adviseur/accountant.


  Vastgoedbeleggers (particulier)
 • IB aangifte (meest recente)
 • Uitgewerkt businessplan met een overzicht van uw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en (indien van toepassing) uw partner
 • Uw privé adres (voor BKR-toets)


 • De documenten zullen door uw crowdfundingbeoordelaar worden beoordeeld maar worden niet gepubliceerd op ons platform. Op basis van de beoordeling besluiten we of uw aanvraag wordt voorgelegd aan de investeerders. Uw aanvraag wordt pas online geplaatst nadat u akkoord heeft gegeven.

  Wordt uw aanvraag online geplaatst? Dan heeft u 30 dagen de tijd om het doelkapitaal bij elkaar te funden. Is het doelkapitaal na 30 dagen niet behaald? Dan komt de gehele aanvraag te vervallen. U kunt dan ook geen aanspraak maken op dat gedeelte dat wel is toegezegd. Is het doelkapitaal behaald? Dan sluit de aanvraag voor investeringen en ronden we deze verder af.

  Dit afronden gebeurt in een aantal fasen. In de eerste fase benaderen we de nieuwe investeerders met de vraag om hun bescheiden aan te leveren. Zodra zij dit allen hebben gedaan, maken wij het contract aan voor de kredietnemer. Dit is fase twee. Wanneer dit contract correct ondertekend retour is gekomen versturen we het contract, samen met het verzoek tot overmaken van de investering, naar de investeerders.

  Pas wanneer elke investeerder zijn/haar investering heeft overgemaakt, maken wij het bedrag in één keer over naar de geldnemer. Hiermee wordt het project ‘lopend’.
Waarom moet ik als aanvrager de vereiste documentatie toesturen?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door één van onze crowdfunding beoordelaars. Om een aanvraag volledig te kunnen beoordelen is de vereiste documentatie noodzakelijk. In het belang van geldnemers en investeerders wordt overfinanciering niet toegestaan.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan het publiceren van een project op Geldvoorelkaar.nl?

Één van onze crowdfunding bemiddelaars beoordeelt uw aanvraag op risico en haalbaarheid. Los van deze beoordeling gelden de volgende voorwaarden voor het kunnen publiceren van een project:

• BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G
• Bedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.

Kijk voor meer informatie op de pagina Onze werkwijze.

Moet mijn onderneming zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om een lening te kunnen aanvragen?

Ja, uw onderneming moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op basis van uw KvK uittreksel worden de toetsingen verricht door Graydon en Creditsafe. Zonder deze toetsingen kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Welke zekerheden worden verschaft aan investeerders?

Geldvoorelkaar.nl gaat in beginsel uit van hoofdelijke aansprakelijkheid van de geldnemer. Ook als de geldnemer een rechtspersoon is, tekenen de bestuurder(s), eigenaar(s), vennoten of relevante aandeelhouders in beginsel persoonlijk mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Als op deze regel een uitzondering wordt gemaakt, wordt dat altijd expliciet in de publicatie vermeld.
Geldvoorelkaar.nl kan daarnaast als voorwaarde stellen dat er aanvullende zekerheden worden verstrekt ten behoeve van de investeerders. Ter zekerheidsstelling kunnen één of meerdere pandrechten en/of één of meerdere hypotheekrechten worden gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden.

De definitief te vestigen zekerheden worden per casus bepaald en te allen tijde duidelijk toegelicht in de te publiceren pitch behorende bij het crowdfundingproject.

Hoe wordt het rentepercentage bepaald?

De geldnemer bepaalt zelf het aan te bieden rentepercentage. Effectieve rentes lager dan 3% of hoger dan 12% worden afgeraden.

Wanneer kan ik over de gelden beschikken?

Nadat een lening is gepubliceerd en is volgeboekt worden de contracten in orde gemaakt. Daarna zullen de betalingen worden verricht door de investeerders. Zodra al deze betalingen door Geldvoorelkaar.nl zijn ontvangen, wordt dit bedrag in één keer naar de rekening van de geldnemer overgemaakt. De gemiddelde doorlooptijd van een crowdfundingproject vanaf het indienen van de documentatie tot het uitboeken van de gelden bedraagt circa 8 weken.

Welke kosten zijn er voor de geldlener verbonden aan een groeilening?

Kijk hier voor de tarieven die van toepassing zijn voor een geldnemer.

Wordt mijn krediet bij BKR geregistreerd?

De volgende leningen worden bij BKR aangemeld na totstandkoming:

 • Leningen van particuliere geldnemers voor de aankoop van beleggingspanden.
 • Zakelijke leningen, waarvan de geldnemer een eenmanszaak is.
 • Zakelijke leningen, waarvan de geldnemer een VOF met natuurlijke personen als vennoten is.

  Betaalachterstanden worden bij BKR geregistreerd:
 • Aflopende kredieten van particuliere geldnemers bij 60 dagen achterstand.
 • Aflopende kredieten van zakelijke geldnemers bij 120 dagen achterstand.
 • Leningen met hypothecaire zekerheid bij 120 dagen achterstand.

  Het doel van de BKR aansluiting is overcreditering te voorkomen ter bescherming van de kredietaanvrager en investeerder.

Advies- en begeleidingspakket

Waarom biedt Geldvoorelkaar.nl de mogelijkheid aan geldnemers om een advies- en begeleidingspakket van een intermediair af te nemen?

Professionele advisering en begeleiding speelt een belangrijke rol bij het voorkómen van continuïteitsproblemen bij (MKB) ondernemingen. Geldvoorelkaar.nl kan als bemiddelingsplatform echter niet de rol van intermediair/adviseur vervullen en levert daarom een bijdrage aan het mogelijk maken van advisering van geldnemers door crowdfundingpartners (accountant, financieel adviseur, coach, etc).

Door de mogelijkheid aan te bieden om de advies- en begeleidingsuren op te nemen in het kredietbedrag kan de geldnemer de kosten hiervoor spreiden over de looptijd van het project. Veel investeerders hechten waarde aan de bijdrage van een crowdfundingpartner. Gestructureerde advisering en begeleiding door een crowdfundingpartner is een pré bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Lees meer over het Advies- en begeleidingspakket.

Waarom worden advies- en begeleidingsuren schriftelijk vastgelegd door Geldvoorelkaar.nl?

Geldvoorelkaar.nl wil haar investeerders zo volledig mogelijk informeren. Voor investeerders is het van belang om te weten dat een geldnemer voor een aantal uur wordt begeleid door een crowdfundingpartner.

Wat is het verschil tussen een Brons, Zilver en Goud pakket?

Behalve het aantal uur is er geen verschil tussen het Brons, Zilver en Goud pakket. De crowdfundingpartner en ondernemer komen zelf de exacte invulling van de afspraken overeen middels een separate offerte.

Moeten de uren conform een bepaald tijdschema worden ingezet?

Nee, crowdfundingpartner en geldnemer bepalen zelf de planning en inhoud behorende bij het advies- en begeleidingspakket. De uren kunnen gedurende de gehele looptijd ingezet worden.