Investeerders

Degene die geld toezegt en investeert in projecten, heet 'investeerder'. Wat kan de investeerder verwachten? Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over investeren via Allign-CF.

Mijn account

Hoe kan ik mij inschrijven als investeerder bij Geldvoorelkaar.nl?

Om te kunnen investeren in projecten via Allign-CF, dient u eerst een account aan te maken. U kunt een account aanmaken via de pagina Registreren.

Op de pagina projecten vindt u een overzicht van de projecten die openstaan voor investeringen. Nadat u voor de eerste keer een investering hebt toegezegd, ontvangt u van ons per e-mail een investeringsovereenkomst. Wij vragen u om deze te tekenen en terug te mailen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Deze actie is éénmalig en geldt voor alle investeringen die u in de toekomst eventueel nog gaat doen.

Let op! Wanneer zowel u als uw partner investeren via Allign-CF dient u beiden een uniek e-mailadres en een uniek bankrekeningnummer aan te leveren.

Waar vind ik het effectieve rendement van mijn portefeuille terug?

In uw eigen omgeving Mijn Allign-CF kunt u bij Mijn Statistiek terugvinden wat het jaarlijkse rendement van uw portefeuille is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Bruto rendement, Bruto rendement na aftrek fee en Netto rendement (na aftrek fee en achterstand).

Waar kan ik de leenovereenkomsten vinden van de projecten waarin ik investeerde?

U kunt het contract lening van het project waarin u heeft geïnvesteerd vinden onder Mijn projecten en dan bij het Betaalschema van dit project.

Investeren

De activeringslink voor mijn investering werkt niet. Wat nu?

Waarschijnlijk heeft u twee e-mails ter bevestiging van uw investering ontvangen. De link in de laatst ontvangen mail is de juiste activeringslink.

Wie kunnen er investeren?

Investeerders via Allign-CF dienen in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Leeftijd van 18 jaar of ouder.
  • Investeerders kunnen een natuurlijk persoon (particulier) of rechtspersoon (zakelijk) zijn.
  • De investeerders is handelingsbekwaam en niet onder curatele gesteld.
  • De (beroeps)werkzaamheden van de investeerder moeten anders zijn dan het verstrekken van leningen aan consumenten.
Hoeveel mag ik maximaal investeren?

Als particulier investeerder mag u maximaal € 80.000,- aan investeringen via dit platform hebben uitstaan. Als de investering vanuit de onderneming of rechtspersoon wordt gedaan, geldt er geen investeringslimiet. Elke vorm van investeren kent risico's. Het kan zijn dat u minder terugkrijgt dan u heeft ingelegd. Wij adviseren u maximaal 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding (conform het advies van de AFM). En wij adviseren u om uw inleg te spreiden over meerdere projecten.

Waarom moet ik een investeerderstoets doen?

Elke vorm van investeren kent risico's. Het kan zijn dat u minder terugkrijgt dan u heeft ingelegd. Wij adviseren u maximaal 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding (conform het advies van de AFM). En wij adviseren u om uw inleg te spreiden over meerdere projecten.

Om investeerders bewust te maken van de risico's heeft de AFM een investeerderstoets in het leven geroepen. Deze 'toets' verschijnt bij elke € 5.000,- die u investeert in projecten op onze website. Na het doen van de toets krijgt u een positief of negatief advies om verder te gaan met uw investering. U kunt zelf beslissen of u dit advies opvolgt. De uitkomst is niet bindend.

Is investeren anoniem

Ja, investeren is standaard anoniem. In de overeenkomsten tussen geldnemers en investeerders zullen de persoonlijke gegevens van een investeerder niet openbaar worden gemaakt. Een geldnemer kan niet zonder toestemming van de investeerders toegang krijgen tot de persoonsgegevens van zijn/haar investeerders.

Waarom ben ik als investeerder onderdeel van een informele vereniging?

Op één lening investeren veelal meerdere personen. Al deze investeerders samen vormen een informele vereniging namens wie Geldvoorelkaar.nl de incasso bij de geldnemer verzorgt. Door lid te zijn van een informele vereniging kan er volstaan worden met één schuldbekentenis en één totale vordering. De informele vereniging verplicht u tot niets en wordt automatisch ontbonden wanneer de laatste termijn van een lening is afgelost.

Heb ik garantie op mijn investering?

Nee. Allign-CF en Geldvoorelkaar.nl kunnen nooit de nakoming garanderen.
Alle aanvragen worden gescreend om overcreditering en daarmee betaalproblemen te voorkomen. Ook werken we samen met Ondernemers Support en een incassobureau om uw belangen te behartigen.

Welke kosten worden in rekening gebracht bij het doen van een investering?

Per investering betaalt u een percentage over uw investeringsbedrag. De hoogte van het percentage hangt af van de leenvorm en de looptijd van de lening.

De succesfee wordt bij een Annuïtaire lening en Groeilening voor de helft bij aanvang van de looptijd verrekend (verdeeld in drie maandelijkse inhoudingen), en voor de helft gespreid over de rest van de looptijd (in de eerste maand van opvolgende leenjaren).

Bij de Aflossingsvrije lening wordt de succesfee investeerders vooraf in rekening gebracht. Deze succesfee wordt uiteraard alleen in rekening gebracht wanneer een lening succesvol tot stand komt.

Hoe vermeld ik mijn investeringen in de Aangifte Inkomstenbelasting?

U geeft zelf uw geïnvesteerde gelden op bij de Belastingdienst. Dit doet u middels uw aangifte Inkomstenbelasting. Het bedrag dat u had uitstaan als geïnvesteerd bedrag, vult u in bij Box3 bij 'uitgeleend geld en andere vorderingen'.

Het bedrag dat u moet invullen vindt u in uw jaaroverzicht van Allign-CF. Onder het tabblad Mijn statistiek in Mijn Allign-CF, vindt u onderaan een groene knop 'Jaaropgaaf aanvragen'. Als u hier op klikt wordt er automatisch een jaaropgave naar uw e-mailadres gestuurd.

Projecten

Wat houden de verschillende classificaties in?

Classificaties bieden inzicht in de mate waarin investeren in een project risico met zich meebrengt. Een uitgebreide beschrijving van de classificaties vindt u hier.

Zijn er verschillende soorten leningen?

Ja. Allign-CF biedt vijf verschillende leenvormen aan: de Annuïtaire lening, de Groeilening, de Aflossingsvrije Lening, de Flexlening en de Vastgoedlening. Als investeerder ontvangt u bij elke terugbetaling door de geldnemer, een stukje aflossing en rente. Dat betekent dat uw investeringsbedrag en rente per leenvorm op een andere manier aan u worden overgemaakt.

Wat gebeurt er als een project niet vol komt binnen de termijn van 30 dagen?

Wanneer een project binnen de gestelde termijn van 30 dagen niet voor ten minste 90% volgeschreven is door investeerders, komt deze in zijn geheel te vervallen. U hoeft uw investering in dat geval niet over te maken en deze wordt weer opgeteld bij uw investeringsruimte. In sommige gevallen volgt een verlenging van de publicatietermijn of een herpublicatie met gewijzigde uitgangspunten.

Wat gebeurt er als een project eerst wordt opengezet voor de innercrowd?

Geldnemers hebben (in overleg met Geldvoorelkaar.nl) de mogelijkheid om hun project eerst maximaal 14 dagen open te zetten voor de innercrowd, voordat het op de reguliere wijze wordt gepubliceerd. De innercrowd van een ondernemer bestaat uit zijn eigen netwerk van familie, vrienden en (zaken)relaties. 

Een project dat openstaat voor de innercrowd, is niet zichtbaar op de website van Allign-CF. Het is op dat moment alleen voor de innercrowd mogelijk om te investeren. Na de innercrowdperiode van maximaal 14 dagen, wordt het project (voor)gepubliceerd op de homepage van Geldvoorelkaar.nl. Vanaf dat moment is het open voor alle investeerders.

Betalingen

Wanneer wordt de rente en aflossing betaald?

De terugbetaling van rente en aflossing verschilt per leenvorm. Zodra een project tot stand is gekomen, kunt u in Mijn Allign-CF het betaalschema van de lening zien. Zo weet u precies wanneer u een uitbetaling kunt verwachten.

Kan ik mijn investering ook vooraf overmaken?

In verband met een naderende vakantie of periode van afwezigheid, kunt u uw investering al aan ons overmaken voordat het betaalverzoek is verstuurd. Dit doet u door uw investering per project over te maken onder vermelding van het projectnummer en uw investeerdersnummer (klantnummer).

Ik heb mijn investering reeds overgemaakt, maar ik ontvang toch een betaalverzoek. Hoe kan dat?

Alle investeerders krijgen een betaalverzoek. Vooruitbetalingen kunnen pas verwerkt worden op de dag ná het betaalverzoek. Uw vooruitbetaling is dus niet meteen zichtbaar als 'investeringsbedrag ontvangen' in Mijn Allign-CF.

Hoe moet ik het betalingskenmerk lezen?

Sinds januari 2018 bestaat het betaalkenmerk uit vier onderdelen.

1/222/333333/444444

1 is een willekeurig nummer. Het is een controlegetal voor de bank.

De drie cijfers daarna zijn het volgnummer van de uitbetaling plus 500. Dus in termijn 3 staat er 503.

De zes cijfers daarna (op de plek van de 333333) zijn het projectnummer.

En de zes cijfers daarna (op de plek van de 444444) staat uw investeerdersnummer. 

Wilt u oudere betaalkenmerken bekijken, deze werkten volgens onderstaande systematiek.
Als u uw rente en aflossing van uw investeringen gestort krijgt staat er een betalingskenmerk bij. Bijvoorbeeld: 811002222003333. Dit kenmerk bestaat uit 4 delen: 8/11/00222/003333 

Het eerste getal is de code voor uitbetaling aan investeerder (8)
Het tweede getal geeft de termijn aan 
Het derde getal is het projectnummer 
Het vierde getal is uw investeerdersnummer

Hoe vaak kan ik een tussentijdse betaling verwachten van projecten die bij de gerechtsdeurwaarder lopen?

Dat is afhankelijk van de inning door de gerechtsdeurwaarder. Telkens wanneer de gerechtsdeurwaarder - na aftrek van de buitengerechtelijke incassokosten - genoeg gelden heeft kunnen innen bij de geldnemer om 1 volledige termijn te kunnen uitbetalen, dan zal deze termijn aan Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl worden overgemaakt. De Stichting betaalt deze termijn vervolgens uit aan de investeerders.

Wat is de rol van Allign-CF en Geldvoorelkaar.nl bij een betaalachterstand?

Allign-CF en Geldvoorelkaar.nl hebben een bemiddelende rol tussen de geldnemer en de investeerders. Wij zullen te allen tijde zoeken naar de meest gunstige oplossing voor beide partijen. Daarbij proberen wij de geldnemer de ruimte te geven om met een oplossing te komen, om te voorkomen dat het bedrijf of de persoon nog erger in de problemen geraakt.

Wij wijzen geldnemers op de mogelijkheden van begeleiding en assistentie bij de bedrijfsvoering. Het doel hiervan is om samen met een specialist de problemen binnen het bedrijf aan te pakken en op te lossen. Geldvoorelkaar.nl heeft onafhankelijk partijen geselecteerd waarmee de ondernemer kan sparren.

Wij zijn voorzichtig met communicatie over betaalproblemen, om de positie van de geldnemer niet verder te schaden. Wanneer de geldnemer Geldvoorelkaar.nl een voorstel doet voor een betalingsregeling, zal dit voorstel eerst aan de investeerders worden voorgelegd. De investeerders kunnen instemmen of afwijzen. De uitslag is bindend zodra investeerders, die samen meer dan de helft van het bedrag van de lening hebben geïnvesteerd, wel of niet instemmen met de betalingsregeling.

Wanneer echter blijkt dat er geen minnelijke oplossing gevonden kan worden, zal het project overgedragen worden aan de gerechtsdeurwaarder en zullen de investeerders hierover ingelicht worden.

Hoe vaak kan ik een update van de gerechtsdeurwaarder verwachten?

Wanneer een project is overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder krijgen de investeerders elke 6 maanden een schriftelijke update. Wanneer zich eerder noemenswaardige veranderingen voordoen, zal de gerechtsdeurwaarder van deze termijn afwijken.

Wat is de recovery rate van de gerechtsdeurwaarder?

Van de openstaande vorderingen die worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder wordt gemiddeld 30% succesvol teruggevorderd.

Kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden aan investeerders?

In geval van default en het stopzetten van betalingen aan investeerders zullen Allign-CF en Geldvoorelkaar.nl de Succesfee Investeerder compenseren. Deze fee wordt niet teruggestort aan de investeerder, maar gebruikt voor het betalen van incassokosten, indien deze niet meer verhaald kunnen worden op de geldnemer. Investeerders zullen geen aanvullende kosten hoeven te betalen, en maximaal het restant van de openstaande vordering kunnen verliezen in geval default.