Algemene voorwaarden

Op deze pagina staan de Algemene voorwaarden van Geldvoorelkaar.nl, Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl en Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. 

In het archief vindt u de oude versies van de Algemene Voorwaarden. 

Huidige versie: 22 januari 2019 - Download in PDF

ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

1.1 Addendum

Het Addendum Hypotheek, Addendum Zekerheden, Addendum Depot en enig ander addendum op de Overeenkomst Lening dat strekt ter bescherming van het belang van de Investeerders.

1.2 Addendum Depot

Het Addendum op een Overeenkomst Lening waarin de Geldnemer zich ertoe verplicht het Verplichte Depotbedrag in het Depot aan te houden en de Stichting zich ertoe verplicht het Depotbedrag te bewaren.

1.3 Addendum Hypotheek

Het Addendum op een Overeenkomst Lening waarin de Geldnemer - zijnde een natuurlijk persoon, al dan niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf of een rechtspersoon - zich ertoe verplicht een recht van hypotheek te vestigen ten behoeve van de Investeerders ter meerdere zekerheid van nakoming van de daarin genoemde Lening.

1.4 Addendum Zekerheden

Het Addendum op een Overeenkomst Lening waarin ten behoeve van de Investeerders (een) pandrecht(en) wordt gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden.

1.5 Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden Geldvoorelkaar.nl, Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl en Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl.

1.6 Betaalverzoek

Een e-mail van de Stichting aan de Investeerder, waarin de Stichting de Investeerder verzoekt het door hem toegezegde bedrag en, indien van toepassing, de Succesfee Investeerder over te maken op de rekening van de Stichting, met inachtneming van een gestelde betaaltermijn.

1.7 Depot

De bankrekening waarop een eventueel Depotbedrag wordt aangehouden door de Stichting.

1.8 Depotbedrag

Het bedrag dat, indien het Addendum Depot van toepassing is, door de Stichting voor de Geldnemer wordt gehouden onder de voorwaarden van het Addendum Depot. Het Depotbedrag is gelijk aan de hoogste twee Maandbedragen.

1.9 Einddatum

De datum waarop het volledige door Geldnemer gevraagde bedrag van de Lening uiterlijk door Investeerders moet zijn toegezegd.

1.10 Geldnemer

Een of meerdere (rechts)personen (of samenwerkingsverband daarvan), die geld leent van Investeerders of zich hoofdelijk heeft verbonden als Medegeldnemer.

1.11 Geldvoorelkaar.nl

De vennootschap onder firma Geldvoorelkaar.nl, welke partij via de Website Investeerders en Geldnemers bij elkaar brengt zodat zij een Overeenkomst Lening met elkaar kunnen aangaan. Geldvoorelkaar.nl zal een administratie voeren.

1.12 IBAN Stichting

Rekeningnummer NL39INGB0700071016 bij ING Bank.

1.13 Investeerder

De (rechts)persoon die geld uitleent aan de Geldnemer.

1.14 Investeerdersnummer

Het nummer dat Geldvoorelkaar.nl en de Stichting aan de Investeerder toewijzen.

1.15 Investeringsovereenkomst

De overeenkomst tussen de Investeerder, Geldvoorelkaar.nl en de Stichting waarin vooraf afspraken worden gemaakt over investeren via de Website.

1.16 Investering

De investering die Investeerder via de Website kan doen.

1.17 Last

De last die Investeerder aan Geldvoorelkaar.nl geeft.

1.18 Leendeel

Deel van een Vastgoedlening of Flexlening met een eigen hoofdsom, rente en looptijd, dat tezamen met (een) ander(e) Leende(e)l(en) de Lening vormt.

1.19 Lening

De lening (ongeacht welk type lening) die de Geldnemer via de Website aangaat.

1.20 Leningaanvraag

De aanvraag die Geldnemer doet op de Website om een Lening te verkrijgen.

1.21 Maandbedrag

Het in de Overeenkomst Lening (betaalschema) opgenomen toepasselijke bedrag dat de Geldnemer in die maand aan de Investeerders verschuldigd is.

1.22 Medegeldnemer

Een (rechts)persoon die zich, naast de Geldnemer die de Lening aangaat, hoofdelijk heeft verbonden voor de verplichtingen van deze Geldnemer uit hoofde van de Overeenkomst Lening.

1.23 Pitch

Toelichting van de aanvrager van de Leningaanvraag, tezamen met de toelichting van Geldvoorelkaar.nl op de Leningaanvraag, die zichtbaar is op de Website.

1.24 Overeenkomst Lening

De overeenkomst van geldlening tussen de Investeerders en de Geldnemer waarin de Lening is vastgelegd, inclusief ieder Addendum daarop.

1.25 Stichting

Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl, welke stichting verantwoordelijk is voor het verrichten van doorbetalingen in verband met Overeenkomsten Lening die via Geldvoorelkaar.nl zijn aangegaan.

1.26 Stichting Zekerheden

Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl, welke Stichting verantwoordelijk is voor het beheren van een eventueel - ter meerdere zekerheid van nakoming door de Geldnemer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening - gevestigd zekerheidsrecht.

1.27 Succesfee Geldnemer

De in de Overeenkomst Lening genoemde en in het Tarievenblad Geldnemer gespecificeerde succesfee die Geldnemer aan Geldvoorelkaar.nl verschuldigd is.

1.28 Succesfee Investeerder

De in de Overeenkomst Lening genoemde en in het Tarievenblad Investeerder gespecificeerde succesfee die Investeerder aan Geldvoorelkaar.nl verschuldigd is.

1.29 Tarievenblad

Het Tarievenblad Geldnemer c.q. Investeerder die aan de Overeenkomst Lening zijn gehecht en op de Website zijn geplaatst.

1.30 Verplicht Depotbedrag

Het bedrag dat gedurende de looptijd van de Lening minimaal in het Depot aanwezig moet zijn.

1.31 Vertragingsrente

Een rentepercentage gelijk aan het rentepercentage dat is vastgelegd in de Overeenkomst Lening.

1.32  Vervangende Betaling

Een betaling uit het Depot door de Stichting ter vervanging van een door de Geldnemer niet verrichte betaling.

1.33 Website

De Website van Geldvoorelkaar.nl met de gelijkluidende domeinnaam.

1.34 Zekerheidsobject

Het onroerende dan wel roerende goed waarop een hypotheekrecht of pandrecht is gevestigd ter meerdere zekerheid van nakoming door de Geldnemer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening.

 

VOOR HET AANGAAN VAN DE OVEREENKOMST LENING

Artikel 2. Rol Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en Stichting Zekerheden

2.1 Beheren en/of uitvoeren, geen advisering

Geldvoorelkaar.nl beheert en/of voert de Overeenkomst Lening tussen de Geldnemer en de Investeerder uit. Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden geven geen enkel advies in verband met de Lening. Dit doet niets af aan de algemene zorgplicht van Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden om op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van consumenten en betrokken partijen in acht te nemen.

2.2 Correcte gegevens

Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden gaan uit van een correcte aanlevering van gegevens door alle betrokkenen en zijn niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatievoorziening. De Geldnemers en de Investeerders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden. Geldvoorelkaar.nl zal bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte doen bij justitie.

Artikel 3. De voorwaarden waaraan de Investeerder en Geldnemer moeten voldoen

3.1 Voorwaarden aan Investeerders

Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden stellen de volgende voorwaarden aan de Investeerders:

 • Investeerders kunnen natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn.
 • Indien de Investeerders natuurlijke personen zijn, moeten zij minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Investeerders moeten handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.
 • De (beroeps)werkzaamheden van de Investeerders zijn anders dan het verstrekken van leningen aan consumenten.

3.2 Voorwaarden aan Geldnemers

Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden stellen de volgende voorwaarden aan de Geldnemers:

 • Geldnemers kunnen natuurlijke personen zijn, mits die in Nederland woonachtig zijn en (het hierna volgende vereiste geldt niet voor Medegeldnemers) de Nederlandse nationaliteit bezitten. Geldnemers kunnen verenigingen met rechtspersoonlijkheid, coöperaties, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, stichtingen en kerkgenootschappen zijn als zij een inschrijving in de Nederlandse kamer van koophandel hebben.
 • Geldnemers zijnde natuurlijke personen moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Geldnemers zijnde natuurlijke personen moeten handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.

3.3 In afwijking van de gestelde voorwaarden in 3.2 kan Geldvoorelkaar.nl besluiten een Geldnemer te accepteren met een andere nationaliteit of een Geldnemer die woonachtig is in een ander land.

3.4 Indien adres, rekeningnummer, tenaamstelling etc. wijzigt, dienen de Geldnemer en Investeerder dit tijdig aan Geldvoorelkaar.nl door te geven.


Artikel 4. Persoonsgegevens op de Website

4.1 Eigen omgeving ("Mijn Geldvoorelkaar")

Op de Website zal de Investeerder en Geldnemer ieder toegang krijgen tot een eigen omgeving "Mijn Geldvoorelkaar". "Mijn Geldvoorelkaar" is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar en toegankelijk. Binnen "Mijn Geldvoorelkaar" zullen onder meer persoonsgegevens, overeenkomsten, totaaloverzichten van rendementen, uitgeleende tegoeden, Pitches, Leningaanvragen en betaalschema's zichtbaar zijn.

4.2 Vertrouwelijkheid

Persoonsgegevens van de Investeerder en de Geldnemer (met uitzondering van de eigennaam van de natuurlijke persoon in een Pitch) zullen via de Website niet aan derden kenbaar worden gemaakt, tenzij de wet of een uitspraak van een rechter daartoe verplicht of dit noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijke procedure. Geldvoorelkaar.nl en de Stichting zullen de Geldnemer niet op de hoogte stellen van de identiteit van de Investeerders. De mate van anonimiteit van de Geldnemer in de Pitch van de Leningaanvraag wordt in overleg met Geldvoorelkaar.nl afgestemd.

4.3 Contact tussen Geldnemer en Investeerder

 1. Geldvoorelkaar.nl stelt geen faciliteiten beschikbaar voor het tot stand laten komen van contact tussen de Geldnemer en de Investeerder, tenzij dit is vereist in verband met een incentive (een prikkel voor Investeerders om te investeren) die opgenomen was in de Pitch van de Geldnemer. In dit laatste geval wordt eenmalig de mogelijkheid geboden aan Investeerders contact te leggen met de Geldnemer. Afhandeling van de incentive is de verantwoordelijkheid van de Geldnemer, waarbij Geldvoorelkaar.nl verder geen rol zal spelen.
 2. In het geval van een Lening met een conversiemogelijkheid zal Geldvoorelkaar.nl, in afwijking van voorgaande, de NAW-gegevens van de Investeerder wel doorgeven aan de Geldnemer. Dit zal geschieden op het moment dat zich de conversiegebeurtenis voordoet en de Geldnemer de conversievraag moet voorleggen aan de Investeerder.

Artikel 5. De Leningaanvraag van de Geldnemer op de Website

5.1 Geldnemer zal zelf de hoofdsom, rente en looptijd van de Leningaanvraag bepalen.

5.2 Hoofdsom

De lening kent een minimale hoofdsom. De minimale hoofdsom van de Lening is per leenvorm opgenomen in het Tarievenblad Geldnemer.

5.3 Rente

De rente blijft tijdens de looptijd van de lening hetzelfde, tenzij partijen anders overeenkomen. De rente zal per maand, kwartaal of jaar berekend worden. In de Pitch van een Leningaanvraag zal de rente en de termijn waarop rente betaald wordt opgenomen worden. Geldnemer is over het gehele op enig moment uitstaande bedrag van de Lening rente verschuldigd. Indien het Addendum Depot van toepassing is, is de Geldnemer ook over het Verplichte Depotbedrag rente verschuldigd.

5.4 Looptijd

De looptijd van de Lening moet altijd in hele maanden worden beschreven. De minimale en maximale looptijd is per leenvorm opgenomen in het Tarievenblad Geldnemer.

5.5 Leendoel

Leningen kunnen uitsluitend aangevraagd worden voor zakelijke doeleinden of vastgoedbeleggingen. Uitgesloten zijn Leningaanvragen die aangewend worden als consumentenkrediet, beleggingen in durfkapitaal of gebruikt worden om te speculeren op de beurs.

5.6 Pitch

a. Leningaanvragen van Geldnemers zullen na screening en goedkeuring door Geldvoorelkaar.nl op de Website worden geplaatst in de Pitch, waarin Geldnemers zelf een toelichting geven op de Leningaanvraag. Daarnaast zal Geldvoorelkaar.nl een separate toelichting geven op de uitgangspunten van de Lening.

b. Geldvoorelkaar.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de toelichting van de Geldnemer op de Leningaanvraag en de juistheid, volledigheid en (de voortdurende) actualiteit daarvan. Er kunnen jegens Geldvoorelkaar.nl aan de uitingen van Geldnemers op haar Website geen rechten worden ontleend.

c. Pitches zijn openbaar. Pornografische, discriminerende en fatsoensnorm overschrijdende toelichtingen kunnen altijd door Geldvoorelkaar.nl verwijderd worden. Leningaanvragen in strijd met de wet, of in het kader van illegale praktijken zijn niet toegestaan.

5.7 Meerdere Leningen

De Geldnemer mag meerdere Leningen afsluiten als dit door Geldvoorelkaar.nl als verantwoord wordt beoordeeld. Een nieuwe Leningaanvraag leidt tot een nieuwe beoordeling van de risicoclassificatie (zoals hieronder beschreven).

Artikel 6. Inschrijvingsduur van een Pitch

Na een verplichte voorpublicatie van 48 uur, wordt de Pitch voor een bepaalde duur op de Website geplaatst. De inschrijvingsduur is opgenomen in het Tarievenblad Geldnemer. Indien binnen deze periode geen inschrijving van 100% is gerealiseerd, zal de Leningaanvraag ingetrokken worden en kan de Geldnemer na goedkeuring van Geldvoorelkaar.nl tegen gewijzigde kenmerken de Lening laten herplaatsen. In gevallen waarin minimaal 90% maar minder dan 100% van de gewenste inschrijving is gerealiseerd, kan na goedkeuring van Geldvoorelkaar.nl de Overeenkomst Lening alsnog tot stand komen. Op Leningen kan nooit voor meer dan 100% ingeschreven worden.

Artikel 7. Aanleveren informatie

7.1. Met het oog op de risicoclassificatie en de toetsingen bij externe ratingbureaus moet de Geldnemer conveniërende bescheiden aanleveren op basis waarvan Geldvoorelkaar.nl de kredietwaardigheid kan bepalen. Dit zijn in ieder geval een identiteitsbewijs, recente inkomensgegevens, schuldposities, vermogenscomponenten en woonlasten van natuurlijke personen en jaarverslagen, begroting en/of een uitgewerkt businessplan en uittreksel uit de Kamer van Koophandel van rechtspersonen. Deze opsomming is niet limitatief en kan per geval uitgebreid worden. Indien er zaken in het verleden hebben gespeeld die van invloed kunnen zijn op de beoordeling, is Geldnemer verplicht Geldvoorelkaar.nl hiervan in kennis te stellen.

7.2 Geldvoorelkaar.nl kan voor de beoordeling van de financiële positie en achtergrond van de Geldnemer informatie inwinnen bij derden.

Artikel 8. Risicoclassificatie Geldvoorelkaar.nl

8.1 Risicoclassificatie

Geldvoorelkaar.nl zal aan de hand van financiële gegevens de risicoclassificatie bepalen en zal deze voor een ieder zichtbaar toevoegen aan de Pitch. De omschrijving en definitie van de risicoclassificaties staat op de pagina Onze Werkwijze van de Website. De door Geldvoorelkaar.nl berekende risicoclassificatie is eenzijdig bepaald en kan niet worden aangepast door Geldnemer. Indien er op de Website proposities en/of voorstellen worden gedaan voorzien van een risicoclassificatie, dan is geen sprake van advies en/of aanbeveling en/of ontrading van of door Geldvoorelkaar.nl.

8.2 Geen wijziging risicoclassificatie

De bepaling van een risicoclassificatie vindt eenmalig plaats en wordt uitgevoerd voorafgaand aan de publicatie op de Website. De risicoclassificatie zal gedurende de looptijd van de Lening onveranderd blijven. Geldvoorelkaar.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een verbetering of verslechtering van de betaalcapaciteit van de Geldnemer. Geldvoorelkaar.nl voert gedurende de looptijd van de Lening geen aanvullende screening uit en zal de afgegeven classificatie derhalve niet wijzigen.

8.3 Aansprakelijkheid risicoclassificatie

Geldvoorelkaar.nl gaat bij het opstellen van de risicoclassificaties uit van de juistheid en volledigheid van de van de Geldnemer ontvangen informatie. Geldvoorelkaar.nl is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de externe krediettoetsen, toetsingsdata en/of BKR-score die op de Website staan vermeld, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Geldvoorelkaar.nl.

Artikel 9. Externe ratingbureaus

Geldvoorelkaar.nl publiceert de ratings van externe ratingbureaus in de Pitch van een Leningaanvraag op de Website. Dit zijn de data zoals die bekend zijn op het moment van de Leningaanvraag. Deze data worden onafhankelijk bepaald door externe ratingbureaus en worden door Geldvoorelkaar.nl overgenomen. Geldvoorelkaar.nl heeft geen invloed op deze data en kan deze data van externe ratingsbureaus niet zelfstandig wijzigen.

Artikel 10. BKR

10.1 Geldvoorelkaar.nl is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt de gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico's voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokken Geldnemers, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkt vorm.

10.2 Aanvragers van een Leningaanvraag gaan er met het accepteren van de Algemene Voorwaarden mee akkoord dat alle natuurlijke personen die betrokken zijn bij de Leningaanvraag getoetst worden bij BKR.

10.3 Geldvoorelkaar.nl publiceert de BKR-scoreklasse van alle Geldnemers, zijnde een natuurlijk persoon of bestuurder (natuurlijk persoon) van een rechtspersoon, in de Pitch.

10.4 Lening aanmelden bij BKR - natuurlijke personen

Geldnemers zijn zich ervan bewust en gaan met het accepteren van de Algemene Voorwaarden ermee akkoord dat er melding van de verstrekte Lening wordt gemaakt bij het BKR op naam van Geldnemers (in dit geval niet zijnde een Medegeldnemer), zijnde een natuurlijk persoon, een eigenaar van een eenmanszaak of een vennoot (natuurlijk persoon) van een vennootschap onder firma. Geldvoorelkaar.nl meldt op grond van de op dat moment geldende regelgeving de Overeenkomst Lening bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel aan. BKR verwerkt deze gegevens in het CKI ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico's voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen (Geldnemers), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstelling door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.

10.5 Lening aanmelden bij BKR - rechtspersonen en borgstellingen van natuurlijke personen

Verstrekte Leningen aan rechtspersonen en borgstellingen van natuurlijke personen worden niet aangemeld bij BKR. Bij borgstellingen van natuurlijke personen worden betaalachterstanden groter dan 2 maanden wel geregistreerd bij BKR.

10.6 BKR-registratie betaalachterstanden

Geldnemers zijn zich ervan bewust en gaan met het accepteren van de Algemene Voorwaarden ermee akkoord dat het niet nakomen van betalingsverplichtingen kan leiden tot een negatieve BKR-registratie. Geldvoorelkaar.nl heeft de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening van meer dan 2 maanden te melden bij BKR. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende Leningaanvraag, ook buiten Geldvoorelkaar.nl.

Artikel 11. Tarieven

11.1 Tarievenbladen

Alle tarieven zijn opgenomen in het Tarievenblad Investeerder en/of Tarievenblad Geldnemer.

11.2 Publicatiekosten en inspanningskosten

Voordat overgegaan wordt tot publicatie van de Pitch op de Website is de Geldnemer eenmalige publicatiekosten verschuldigd aan Geldvoorelkaar.nl. Dit tarief is vermeld op het Tarievenblad Geldnemer. Na ontvangst van dit bedrag zal de door de Geldnemer opgestelde Pitch worden gepubliceerd op de Website. Als de Leningaanvraag is goedgekeurd voor publicatie en de Geldnemer ziet alsnog af van publicatie, is de Geldnemer inspanningskosten aan Geldvoorelkaar.nl verschuldigd (zie Tarievenblad Geldnemer). Als de Leningaanvraag is gepubliceerd en de Geldnemer wil de publicatie stopzetten c.q. ziet af van een reeds volgeschreven Lening, dan is de Geldnemer eveneens inspanningskosten aan Geldvoorelkaar.nl verschuldigd (zie Tarievenblad Geldnemer).

11.3 Succesfee Geldnemer

De door de Geldnemer aan Geldvoorelkaar.nl te betalen succesfee is opgenomen in het Tarievenblad Geldnemer. Deze succesfee wordt in mindering gebracht op het bedrag van de Lening dat aan de Geldnemer wordt overgeboekt en, uitsluitend in geval van de Vastgoedlening, aanvullend in rekening gebracht als component van het Maandbedrag. Indien het Addendum Depot van toepassing is, is de Geldnemer geen succesfee over het Verplichte Depotbedrag verschuldigd.

11.4 Succesfee Investeerder

De door Investeerder aan Geldvoorelkaar.nl te betalen succesfee is opgenomen in het Tarievenblad Investeerder.

11.5 Aanvullende voorwaarde op de Investeringsovereenkomst

Overeenkomstig voorgaande artikel 11.4, is op artikel 11 van de Investeringsovereenkomst de volgende aanvulling van toepassing: de betaalwijze en het betaalmoment van de Succesfee Investeerder kunnen per leenvorm en/of per Leningaanvraag afwijken. De standaardwerkwijze per leenvorm staat vermeld op het Tarievenblad Investeerder en afwijkingen op de standaardwerkwijze staan vermeld in de toelichting van Geldvoorelkaar.nl in de Pitch.

11.6 Overige kosten

Op grond van de Overeenkomst Lening kunnen aan de Geldnemer en de Investeerder aanvullende kosten in rekening worden gebracht in het geval dat de Geldnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Indien de Geldnemer geen enkel verhaal biedt voor nakoming van de Overeenkomst Lening (waaronder begrepen terugbetaling van de Lening inclusief rente en kosten), zijn de gemaakte kosten voor het optreden in en/of buiten rechte voor rekening van Geldvoorelkaar.nl, echter tot een maximum van het door de Investeerder op het betreffende project betaalde succesfee. De gemaakte kosten boven dit genoemde maximum zijn voor rekening van de Investeerder. Komt de Investeerder zijn of haar verplichting om deze kosten te vergoeden niet na, dan mag Geldvoorelkaar.nl zich voldoen uit de gelden die de Stichting op enig moment voor de desbetreffende Investeerder houdt of zal houden, met dien verstande dat het bedrag van de gemaakte kosten voor rekening van de Investeerder niet hoger zal zijn dan het nog niet aan hem afgeloste deel van de betreffende Lening. Voorgaande is in afwijking van artikel 18 van de Investeringsovereenkomst.

Artikel 12. Maximaal door Investeerder te investeren bedrag

12.1 Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf mogen een maximumbedrag aan uitstaand vermogen hebben ondergebracht via Geldvoorelkaar.nl. Het maximumbedrag staat vermeld in het Tarievenblad Investeerder.

12.2 Investeringen door een rechtspersoon zijn niet aan een maximum gebonden. Het maximumbedrag genoemd in artikel 12.1 geldt dus niet indien de Investering door een onderneming wordt gedaan.

12.3 Het is de Geldnemer toegestaan als Investeerder in een eigen Leningaanvraag te investeren tot een maximum van 10% van de hoofdsom van de Lening. Geldnemer dient te verklaren dat zijn investering een duurzaam onderdeel vormt van de totaal verstrekte financiering.

Artikel 13. Bedenktijd Investeerder

De Investeerder heeft een bedenktijd van 14 dagen na zijn inschrijving voor een bepaalde Leningaanvraag. Indien de Investeerder zich bedacht heeft en zijn inschrijving wenst in te trekken, meldt hij dit per email aan Geldvoorelkaar.nl.

Artikel 14. Het is onzeker of de Leningaanvraag wordt volschreven

14.1 Geen garantie op het volschrijven van de Leningaanvraag

Geldvoorelkaar.nl garandeert niet dat een op de Website gepubliceerde Leningaanvraag daadwerkelijk wordt volgeschreven.

14.2 Wijzigingen Leningaanvraag tijdens Inschrijvingsduur

Wanneer de Leningaanvraag nog niet volgeschreven is, mag de Geldnemer besluiten wijzigingen in de Leningaanvraag aan te brengen. Deze wijzigingen dienen door Geldvoorelkaar.nl goedgekeurd te worden en geen negatief effect op de risicoclassificatie van Geldvoorelkaar.nl te hebben.

14.3 Als de Leningaanvraag niet wordt volschreven

Als de Leningaanvraag niet wordt volschreven, zijn artikel 16 tot en met 24 van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing.

14.4 Herpublicatie Leningaanvraag

Als een Leningaanvraag niet wordt volschreven, dan mag de Geldnemer dezelfde Leningaanvraag na goedkeuring van Geldvoorelkaar.nl en tegen betaling van publicatiekosten eenmalig opnieuw publiceren met aangepaste voorwaarden.

Artikel 15. Informatieplicht

Investeerders en Geldnemer zijn tijdens de looptijd van de Investeringsovereenkomst en een Overeenkomst Lening verplicht Geldvoorelkaar.nl te informeren over (veranderde) omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op hun hoedanigheid van Investeerder en Geldnemer. Daaronder wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend) verstaan de gevallen die zich voordoen in artikel 21 van de Algemene Voorwaarden (vervroegde opeisbaarheid).

 

DE LENING

Artikel 16. Overeenkomst Lening

16.1 Een volschreven Leningaanvraag

Als de Leningaanvraag is volgeschreven, zal de Geldnemer de Overeenkomst Lening zo spoedig mogelijk ondertekenen en aan de Stichting toesturen.

16.2 Investeerder akkoord met Overeenkomst Lening

De Investeerder wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de Overeenkomst Lening, doordat hij (i) de Investeringsovereenkomst is aangegaan en de Stichting daarin een volmacht heeft gegeven namens hem Overeenkomsten Lening aan te gaan, (ii) via de Website heeft toegezegd een specifiek bedrag in een specifieke Leningaanvraag te willen investeren, (iii) akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, (iv) waarna een Overeenkomst Lening namens hem door Geldvoorelkaar.nl is aangegaan.

16.3 Betaling door Investeerders aan Stichting

Na ontvangst van de door de Geldnemer ondertekende Overeenkomst Lening zal de Stichting een Betaalverzoek aan de Investeerder versturen. De Investeerder is verplicht dit bedrag te betalen. Er wordt geen rente vergoed aan de Investeerders, de Geldnemer, Geldvoorelkaar.nl, de Stichting of de Stichting Zekerheden over de periode dat de gelden op de bankrekening van de Stichting staan.

16.4 Doorbetaling door Stichting aan Geldnemer

Na ontvangst van alle door de Investeerders toegezegde gelden, zal de Stichting deze in overeenstemming met de Overeenkomst Lening doorbetalen aan de Geldnemer. De Stichting hoeft de gelden niet uit te boeken aan de Geldnemer als dit in redelijkheid niet van de Stichting gevergd kan worden, bijvoorbeeld indien dit naar het oordeel van de Stichting niet in het belang van de Investeerders is. Geïnvesteerde bedragen zullen in dergelijke gevallen teruggeboekt worden aan de Investeerders. Hiermee eindigt de Overeenkomst Lening en alle hieruit voortvloeiende rechten en plichten. Er zullen in die gevallen geen kosten aan de Geldnemer en/of de Investeerder in rekening gebracht worden buiten de eerder in rekening gebrachte publicatiekosten.

16.5 Toerekenbare vertraging door Geldnemer

Indien door handelingen toe te rekenen aan de Geldnemer vertraging in de doorbetaling door de Stichting aan de Geldnemer plaatsvindt, is de Geldnemer in afwijking van artikel 16.3 gehouden tot betaling van Vertragingsrente aan de Investeerder vanaf het moment waarop alle gelden op de bankrekening van de Stichting staan tot het moment waarop doorbetaling door de Stichting aan de Geldnemer plaatsvindt.

16.6 Als niet alle toegezegde bedragen door de Stichting worden ontvangen

Als tussen de 90% en 100% van de toegezegde bedragen voor de Lening wordt ontvangen door de Stichting, zal de Overeenkomst Lening in overleg met de Geldnemer en na goedkeuring van Geldvoorelkaar.nl alsnog tot stand kunnen komen. Als minder dan 90% van de toegezegde bedragen wordt ontvangen, dan worden alle bedragen teruggestort en vindt de Lening geen doorgang.

Artikel 17. Betaling door de Geldnemer

17.1 De Geldnemer is verplicht de Maandbedragen stipt aan de Stichting te voldoen. Na ontvangst van een Maandbedrag zal de Stichting naar rato doorbetalen aan de Investeerders.

17.2 De Geldnemer verplicht zich tot het aanhouden van voldoende saldo op de bankrekening waarvan de Maandbedragen geïncasseerd worden. Indien de Geldnemer niet over voldoende saldo beschikt, dient de Geldnemer dit tijdig door te geven aan Geldvoorelkaar.nl. Indien dit niet tijdig wordt doorgegeven en resulteert in betalingsachterstanden, dan is sprake van vervroegde opeisbaarheid in de zin van artikel 21.

17.3 Geldvoorelkaar.nl zal - voor zover zij als lasthebber en/of als gemachtigde van de Investeerders kan optreden en voor zover nodig - nakoming vorderen van alle verplichtingen die voor de Geldnemer voortvloeien uit de Overeenkomst Lening. Zo nodig zullen daarbij derden worden ingeschakeld.

17.4 Geldvoorelkaar.nl is niet aansprakelijk voor renteverlies door mogelijke vertraging tussen het incasseren van de Maandbedragen enerzijds en het doorbetalen aan de Investeerders daarvan anderzijds.

17.5 De uit de Lening en de uit de Overeenkomst Lening voortvloeiende verplichtingen van de Geldnemer zijn niet overdraagbaar aan derden. Betaling van Maandbedragen kan geschieden door een derde. De niet door deze derde voldane betalingsverplichtingen blijven rusten op de Geldnemer. In geval van (echtscheiding van) gehuwde Geldnemer(s), en ook in geval van (beëindiging van) een geregistreerd partnerschap van Geldnemer(s), zullen beide echtlieden/partners hoofdelijk aansprakelijk gehouden worden voor de nakoming van de Overeenkomst Lening.

Artikel 18.Niet-tijdige betaling door de Geldnemer

18.1 Bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van een uit hoofde van de Overeenkomst Lening verschuldigd bedrag is de Geldnemer over het niet of niet-tijdig betaalde bedrag gedurende de tijd dat hij niet nakomt direct dagelijks Vertragingsrente verschuldigd aan Investeerders, tenzij er een Vervangende Betaling is gedaan voor de niet of niet tijdig verrichte betaling. Op het moment dat de Geldnemer een verschuldigd bedrag niet of niet tijdig betaalt, en hiervoor geen Vervangende Betaling wordt gedaan, begint de Vertragingsrente te lopen over het geheel van de op dat moment door Geldnemer niet verrichte betalingen.

18.2 Bij niet-tijdige betaling van de Maandbedragen is de Geldnemer aan Geldvoorelkaar.nl en de Stichting bijkomende administratiekosten verschuldigd, tenzij er een Vervangende Betaling is gedaan voor de niet of niet tijdig verrichtte betaling. Een particuliere geldnemer is deze kosten verschuldigd vanaf de veertiende dag nadat hij is aangemaand deze kosten te betalen. Deze kosten bedragen minimaal € 40,- exclusief BTW.

18.3 Bij niet-nakoming van een of meer betalingsverplichtingen is de Geldnemer de in en buiten rechte gemaakte kosten (waaronder advocaatkosten) aan de Investeerders verschuldigd, tenzij er een Vervangende Betaling is gedaan voor de niet of niet tijdig verrichte betaling. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op ten minste vijftien procent (15%) van bedragen die de Geldnemer aan de Investeerders verschuldigd is met een minimum van € 40,- exclusief BTW. Ten aanzien van een particuliere Geldnemer worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

18.4 Indien de Geldnemer de verplichtingen na bemiddeling niet nakomt, zullen de Investeerders de vorderingen uit handen geven aan een door Geldvoorelkaar.nl aan te wijzen incassobureau, gerechtsdeurwaarder en/of advocaat, waarbij de daarbij komende kosten zoveel mogelijk zullen worden verhaald op de Geldnemer.

Artikel 19.Addendum Depot

19.1 Geldvoorelkaar.nl kan als voorwaarde voor het aanbieden van haar diensten stellen dat het Addendum Depot van toepassing is bij het aangaan van een Lening. Indien het Addendum Depot van toepassing is op een Lening geldt dit artikel 19 van de Algemene voorwaarden. Het Addendum Depot kan van toepassing zijn op alle leenvormen, met uitzondering van de Achtergestelde Converteerbare Lening.

19.2 De Stichting houdt het Depotbedrag kosteloos aan op het IBAN Stichting. Geldnemer ontvangt geen rente over het Depotbedrag. Geldnemer is niet bevoegd tot het terugvorderen van het Depotbedrag of om te vorderen dat het Depotbedrag op een bepaalde manier wordt aangewend.

19.3 Geldvoorelkaar.nl beheert het Depot en beslist over een eventuele aanwending daarvan. De Stichting mag het Depotbedrag enkel aanwenden op instructie van Geldvoorelkaar.nl en enkel ter betaling van verplichtingen van de Geldnemer uit de Overeenkomst Lening. Het Depotbedrag kan niet worden aangewend ter betaling van door Geldnemer verschuldigde kosten en/of Vertragingsrente.

19.4 In het geval dat de Geldnemer op enig moment een (gedeelte van een) Maandbedrag niet betaalt, kan Geldvoorelkaar.nl de Stichting instrueren om het Depotbedrag aan te wenden om een Vervangende Betaling te verrichten. Geldvoorelkaar.nl is niet verplicht tot het geven van een dergelijke instructie aan de Stichting en oefent deze bevoegdheid volledig naar eigen inzicht uit.

19.5 Indien en voor zover mogelijk vanwege de hoogte van het Depotbedrag op dat moment, worden de laatste twee Maandbedragen betaald uit het Depot. Indien het Depotbedrag minder bedraagt dan het totaal van de nog verschuldigde Maandbedragen, dan zal de Stichting het ertoe leiden dat het Depotbedrag als volgt wordt aangewend (betaling vindt evenwel plaats op de momenten zoals vastgelegd in het betaalschema dat een bijlage vormt bij de Overeenkomst Lening):

 1. Ter betaling van de rente welke deel uitmaakt van het laatste Maandbedrag;
 2. Ter betaling van het bedrag van de aflossing dat deel uitmaakt van het laatste Maandbedrag;
 3. Ter betaling van de rente welke deel uitmaakt van het één na laatste Maandbedrag; en
 4. Ter betaling van het bedrag van de aflossing dat deel uitmaakt van het één na laatste Maandbedrag.

19.6 In enig ander geval waarin Geldvoorelkaar.nl instructie geeft tot een Vervangende Betaling wordt enige betaling uit het Depot eerst aangemerkt als betaling van rente en vervolgens van aflossing.

19.7 Op het moment dat de Lening vervroegd wordt opgeëist betaalt de Stichting het Depotbedrag uit aan de Investeerders naar verhouding van hun investering.

19.8 Op het moment dat het Depotbedrag wordt aangewend voor een Vervangende Betaling, anders dan ter betaling van één van de laatste twee Maandbedragen, doet Geldvoorelkaar.nl hiervan mededeling aan de Investeerders en de Geldnemer. Geldnemer is in het geval van een dergelijke Vervangende Betaling verplicht het Depot onmiddellijk aan te zuiveren tot het Verplichte Depotbedrag door overboeking van het ontstane tekort naar het IBAN Stichting.

Artikel 20. Betalingsregeling en stemprocedure

20.1 Uitstel van betaling

De Geldnemer kan, indien hij meent dat dit in het belang is van de continuïteit van zijn onderneming, bij Geldvoorelkaar.nl een gemotiveerd verzoek per email indienen tot tijdelijk uitstel van het betalen van de Maandbedragen. Indien wordt ingestemd met een dergelijk verzoek betaalt de Geldnemer gedurende de opschortingsperiode alleen de rente. Aan de uitvoering van dit verzoek zijn administratiekosten verbonden (zie Tarievenblad Geldnemer). De in het betaalschema (dat een bijlage is bij de Overeenkomst Lening) opgenomen betalingsverplichtingen van de Geldnemer die ten tijde van het verleende uitstel nog niet zijn opgekomen (en overige nog verschuldigde bedragen), schuiven dan in tijd op voor de periode van het verleende uitstel. Dit uitstel beloopt maximaal 12 maanden. Geldvoorelkaar.nl zal binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek tot uitstel de ontvangst van het verzoek aan de Geldnemer bevestigen. Inhoudelijke reactie op het verzoek tot uitstel volgt zo snel mogelijk en uiterlijk 2 maanden na de ontvangstbevestiging. In de tussenliggende periode (en afhankelijk van de reactie mogelijk ook daarna) dienen opkomende Maandbedragen (en eventuele andere verschuldigde bedragen) volgens afspraak te worden betaald.

20.2 Overige betalingsregelingen

In afwijking van artikel 20.1 kan Geldvoorelkaar.nl in het kader van haar werkzaamheden uit hoofde van de Last een voorstel voorleggen aan de Investeerders tot het treffen van een betalingsregeling met de Geldnemer die afwijkt van de Overeenkomst Lening. Het verminderen van het openstaande bedrag van de Lening kan onderdeel zijn van een dergelijke betalingsregeling.

20.3 Een voorstel tot het treffen van een betalingsregeling zal Geldvoorelkaar.nl enkel voorleggen aan de Investeerders indien het overeenkomen van een betalingsregeling naar haar weloverwogen en onderbouwde verwachting de beste manier is om het grootste deel van de Lening betaald te krijgen voor de Investeerders.

20.4 Het informeren van de Investeerders door Geldvoorelkaar.nl van haar inschatting en onderbouwing dat het aangaan van een betalingsregeling in een bepaald geval de beste oplossing is (bijvoorbeeld vanwege financiële problemen van de Geldnemer), en het aan de Investeerders verzoeken om daarvoor toestemming te geven, wordt door Geldvoorelkaar.nl gedaan per e-mail.

20.5 Stemprocedure

De Investeerders kunnen uitsluitend voor of tegen het voorstel tot betalingsregeling stemmen, een blanco stem wordt niet meegewogen. Voor een geldige uitkomst van de stemming dient het aantal Investeerders dat tenminste 30% van het totaal ingelegde bedrag van de Lening vertegenwoordigt te hebben gestemd. Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt vervolgens een uitkomst bepaald op basis van een gewone meerderheid naar rato van het ingelegde bedrag. Als de drempel van 30% van het totaal ingelegde bedrag van de Lening niet wordt gehaald, beslist Geldvoorelkaar.nl.

20.6 Ieder van de Investeerders geeft hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming en volmacht aan Geldvoorelkaar.nl voor het namens hem/haar met de Geldnemer overeenkomen van een aan de Investeerders voorgelegde betalingsregeling en de uitvoering daarvan.

Artikel 21. Vervroegde opeisbaarheid

21.1 In de volgende gevallen is al hetgeen dat de Geldnemer nog uit hoofde van de Overeenkomst Lening en/of anderszins aan de Investeerders verschuldigd is (waaronder begrepen de toekomstige en nog niet vervallen termijnen aan rente en aflossing) direct en ineens opeisbaar en kunnen Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden besluiten over te gaan tot uitoefening van dit recht:

 1. Indien de Geldnemer een Maandbedrag niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan (ongeacht het door de Stichting verrichten van een Vervangende Betaling);
 2. Indien de Geldnemer is verhuisd naar een gebied buiten Nederland dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Geldnemer binnen enkele maanden Nederland daadwerkelijk zal verlaten;
 3. Bij overlijden of ontbinding van de Geldnemer of één van hen;
 4. Indien de Investeerders - dan wel Geldvoorelkaar.nl op grond van de Last - gegronde vrees/reden hebben/heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening niet door de Geldnemer zullen worden nagekomen;
 5. Indien er beslag wordt gelegd op alle of een belangrijk gedeelte van de goederen van de Geldnemer, of alle of een belangrijk gedeelte van zijn goederen worden vervreemd, bezwaard, onteigend of zijn tenietgegaan;
 6. Indien de Geldnemer in staat van faillissement is komen te verkeren, een faillissementsaanvraag tegen hem is gedaan of ten aanzien van de Geldnemer surseance van betaling is verleend dan wel ten aanzien van de Geldnemer de schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) van toepassing is verklaard;
 7. Indien de Geldnemer aan Geldvoorelkaar.nl en/of de Investeerders, met het oog op het aangaan van de Overeenkomst Lening, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt dan wel bewust inlichtingen heeft achtergehouden van dien aard, dat de Investeerders de Overeenkomst Lening niet of niet onder dezelfde voorwaarden zouden zijn aangegaan, indien hen de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest;
 8. Indien de Lening is aangewend voor een ander doel dan waarvoor de Lening is aangevraagd en zoals dat zowel in de onderbouwing als in de Pitch is omschreven. Indien de gelden worden aangewend voor andere doeleinden is de hoofdsom en de rente over de resterende looptijd direct opeisbaar. In dat geval kan de Geldnemer geen nieuwe Leningen meer via Geldvoorelkaar.nl verkrijgen;
 9. Als een bedongen Zekerheidsrecht niet rechtsgeldig (meer) blijkt of de Stichting Zekerheden in strijd met hetgeen is overeengekomen een beperkt recht, kwalitatief recht of ander recht tegen zich moet laten gelden en bij iedere wijziging in de (rechts)toestand van het Zekerheidsobject die een negatieve invloed kan hebben op de waarde van het Zekerheidsobject;
 10. Als het Zekerheidsobject of een gedeelte daarvan in eigendom wordt overgedragen of door verjaring overgaat;
 11. Als het Zekerheidsobject of een gedeelte daarvan niet mag worden bebouwd, verbouwd of hersteld terwijl dit wel noodzakelijk is;
 12. Als het Zekerheidsobject bestaat uit een appartementsrecht (i) bij opheffing van de splitsing of elke wijziging of aanvulling van de splitsingsakte of het reglement of (ii) bij gehele of gedeeltelijke sloop van het gesplitste gebouw;
 13. Bij schending door de Geldnemer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde artikel 23 van deze algemene voorwaarden.

21.2 In al de hierboven genoemde gevallen zijn de Investeerders, Geldvoorelkaar.nl en de Stichting, met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in de Overeenkomst Lening, gerechtigd betaling ineens te eisen van al hetgeen het krachtens de Overeenkomst Lening verschuldigde, te vermeerderen met Vertragingsrente daarover.

Artikel 22. Stichting Zekerheden

22.1 Dit artikel 22 is van toepassing indien er een zekerheidsrecht is gevestigd ter meerdere zekerheid van nakoming door de Geldnemer van al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening.

22.2 Geldvoorelkaar.nl, kan als voorwaarde voor het aanbieden van haar diensten stellen dat er in geval van het aangaan van een Lening zekerheid wordt verstrekt ten behoeve van de Investeerders. Hiertoe kunnen één of meerdere pandrechten en/of één of meerdere hypotheekrechten worden gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden in overeenstemming met het toepasselijke Addendum Zekerheden en/of Addendum Hypotheek. De kosten in verband met het vestigen van de zekerheidsrechten komen voor rekening van de Geldnemer.

22.3 De gevestigde zekerheidsrechten zullen in overeenstemming met het toepasselijke Addendum op naam van de Stichting Zekerheden zijn gevestigd en niet op naam van de (gezamenlijke) Investeerders. De Stichting Zekerheden oefent de haar toekomende zekerheidsrechten dan ook naar eigen inzicht uit. Dit zal de Stichting evenwel doen in overeenstemming met het toepasselijke Addendum en dus altijd in het belang van de gezamenlijke Investeerders. In het geval dat er meerdere zekerheidsrechten zijn gevestigd ten behoeve van de nakoming door de Geldnemer van de Overeenkomst Lening, is de Stichting Zekerheid vrij in de keuze van welk recht zij gebruik maakt en in welke volgorde zij dit doet, zowel ten opzichte van de Geldnemer als ten opzichte van de Investeerders.

22.4 Om het vestigen van het zekerheidsrecht op naam van de Stichting Zekerheden mogelijk te maken is in het Addendum Zekerheden en Addendum Hypotheek opgenomen dat de Stichting Zekerheden een eigen parallelle vordering heeft op de Geldnemer ter grootte van de gezamenlijke vorderingen van de Investeerders uit hoofde van de corresponderende Overeenkomst Lening.

22.5 Indien de Geldnemer een fatale termijn als bedoeld in de Overeenkomst Lening overschrijdt is de Stichting Zekerheden gerechtigd al hetgeen te doen zij redelijkerwijs nodig acht ter inning van hetgeen door de Geldnemer is verschuldigd uit hoofde van de Overeenkomst Lening, waaronder in het uiterste geval executie van het zekerheidsrecht (inhoudende de (openbare) verkoop van het goed waarop het zekerheidsrecht is gevestigd) in overeenstemming met het toepasselijke Addendum en verhaal uit de opbrengst.

22.6 Indien sprake is van aanvullende zekerheden bij een Leningaanvraag, worden deze vermeld in de Pitch. Een eventueel ten behoeve van de Investeerders gevestigd zekerheidsrecht volgt in rang na reeds op het bezwaarde goed gevestigde zekerheidsrechten. Deze rangorde wordt eveneens vermeld in de Pitch. Hierdoor kan het zo zijn dat het gehele dan wel een gedeelte van het bedrag van de Lening niet kan worden terugbetaald, ook niet na executie van het ten behoeve van de Investeerders gevestigde zekerheidsrecht. Dit risico komt, net als in een lening zonder zekerheidsrecht, voor rekening van de Investeerders.

Artikel 23. Addendum Zekerheden en Addendum Hypotheek

23.1 In geval van toepasselijkheid van een Addendum Zekerheden en/of Addendum Hypotheek is de Geldnemer verplicht ieder Zekerheidsobject behoorlijk te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het Zekerheidsobject moet in goede staat worden gehouden, hetgeen onder meer betekent dat alle noodzakelijke reparaties en vernieuwingen direct moet worden uitgevoerd. Materiële schade aan een Zekerheidsobject moet direct schriftelijk worden gemeld aan de Stichting Zekerheden. Tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Zekerheden mogen de navolgende gebeurtenissen met betrekking tot het Zekerheidsobject niet plaatsvinden:

 • Misbruik of verwaarlozing van het Zekerheidsobject;
 • Splitsing in gedeelten of vereniging dan wel vermenging met andere goederen;
 • Verandering van de aard van het gebruik of van de exploitatie;
 • Verkoop, vervreemding of overdracht;
 • Inbreng in een rechtspersoon of samenwerkingsverband of toedeling bij scheiding en deling;
 • Belasting met andere beperkte rechten of met kwalitatieve verplichtingen, anders dan ten behoeve van de Investeerders op naam van de Stichting Zekerheden; en

Enkel met betrekking tot een onroerend goed:

 • Verandering van inrichting of bestemming;
 • Verbouwing waardoor de waarde vermindert; en
 • Afbraak, afgraving of verwijdering.

23.2 Verzekering

Indien het Zekerheidsobject een onroerend goed is, is de Geldnemer verplicht gedurende de looptijd van de Overeenkomst Lening middels een uitgebreide dekking bij een solide verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn tegen:

 • Brand;
 • Blikseminslag;
 • Stormschade;
 • Vliegtuigschade;
 • Ontploffing; en
 • Andere nader door de Stichting Zekerheden te bepalen risico's.

Indien dit niet het geval is stelt de Geldnemer de Stichting Zekerheden hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.

Artikel 24. Vervroegde aflossing

24.1 Afspraken met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen van de Lening worden gepubliceerd in de Pitch van de Leningaanvraag op de Website en vastgelegd in de Overeenkomst Lening. Op de Website staat per leenvorm omschreven wat de mogelijkheden en voorwaarden van vervroegde aflossing bij die leenvorm zijn.

24.2 In geval van overlijden van de Geldnemer (in dit geval zijnde een natuurlijk persoon en niet zijnde een Medegeldnemer) mogen de erven de Lening (inclusief de hoofdsom en de opgebouwde rente tot het moment van overlijden) boetevrij ineens geheel aflossen. Gedeeltelijke aflossing is in dit geval niet toegestaan.

AANSPRAKELIJKHEDEN

Artikel 25. Aansprakelijkheden Geldvoorelkaar.nl, Stichting en Stichting Zekerheden

25.1 Geldvoorelkaar.nl heeft uitsluitend een rol als beheerder en/of uitvoerder van de Overeenkomst Lening. Geldvoorelkaar.nl geeft geen advies en doet geen aanbevelingen en/of ontradingen. Informaties, toelichtingen, presentaties, toezeggingen en voorstellen van de Geldnemer - zoals deze in de Pitch op de Website worden gepubliceerd - zijn inhoudelijk opgesteld door de Geldnemer zelf. Geldvoorelkaar.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze uitingen en de juistheid, volledigheid en (de voortdurende) actualiteit daarvan. Er kunnen jegens Geldvoorelkaar.nl aan de uitingen van Geldnemers op de Website geen rechten worden ontleend. Deze uitingen dienen door de bezoekers en gebruikers (Investeerders) van de Website altijd (zelf) op juistheid te worden geverifieerd. Geldvoorelkaar.nl ziet toe op de uniforme opmaak en tekstredactie van de toelichting van Geldnemers en voorziet deze van een risicoclassificatie en een toelichting op de uitgangspunten van de Lening.

25.2 Hoewel Geldvoorelkaar.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Geldvoorelkaar.nl niet garanderen dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Geldvoorelkaar.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de Website uitdrukkelijk van de hand.

25.3 Indien er op de Website links en/of verwijzingen naar websites van derden zijn geplaatst, dan betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Geldvoorelkaar.nl worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke links en/of verwijzingen is voor eigen risico van de bezoekers en gebruikers van de Website. Geldnemers zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor het plaatsen van afbeeldingen met auteursrechten en links en/of verwijzingen naar websites van derden in de Pitch.

25.4 Geldvoorelkaar.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van een op de Website geplaatste Pitch, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Geldvoorelkaar.nl.

25.5 Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden zijn nimmer aansprakelijk voor het door Geldnemer en/of Investeerder(s) niet nakomen van verplichtingen in verband met een Lening.

25.6 Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden zijn niet aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van de gewenste Lening.

25.7 De Stichting, de Stichting Zekerheden en Geldvoorelkaar.nl zijn niet aansprakelijk voor mogelijke vertragingen in de doorbetaling van bedragen in verband met de Lening.

Artikel 26. Aansprakelijkheden Geldnemer en Investeerder

Iedere Geldnemer is tegenover de Investeerders hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen uit de Overeenkomst Lening. Indien de Geldnemer of de Investeerder toegezegde verplichtingen niet nakomt, zal Geldvoorelkaar.nl indien zij dit passend acht aanvankelijk bemiddelen met het oog op nakoming van de verplichtingen.

Artikel 27. Overlijden / ontbinden Investeerder

27.1 Indien de Investeerder een natuurlijk persoon is en tijdens de looptijd van de Lening komt te overlijden, valt het op dat moment nog openstaande geïnvesteerde bedrag in de nalatenschap. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken zal de doorbetaling van de Maandbedragen gecontinueerd worden aan de rechthebbende(n). Het volledig opeisen van de totale vordering door de rechthebbende(n) is niet mogelijk. Indien gewenst zal de Investeringsovereenkomst aangepast worden en op naam van de rechthebbende(n) gesteld worden.

27.2 Indien de Investeerder een rechtspersoon is en tijdens de looptijd van de Lening wordt ontbonden, kunnen voor de vereffening van het vermogen met instemming van Geldvoorelkaar.nl de rechten aan derden worden overgedragen. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken zal de doorbetaling van de Maandbedragen gecontinueerd worden aan de nieuwe rechthebbende(n). Het volledig opeisen van de totale vordering door de rechthebbende(n) is niet mogelijk. Indien gewenst zal de Investeringsovereenkomst aangepast worden en op naam van de rechthebbende(n) gesteld worden.

Artikel 28. Samenwerking

Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden zullen in de uitoefening van hun bevoegdheden uit hoofde van de Overeenkomst Lening (i) hun activiteiten afstemmen en (ii) samenwerken teneinde de nakoming door ieder van de op hen rustende verplichtingen mogelijk te maken en de uitoefening van de hun toekomende rechten zo efficiënt als mogelijk te laten plaatshebben.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 29. Intellectueel eigendom

Alle Geldvoorelkaar.nl logo's, beeldmerken en uitingen zijn eigendom van Geldvoorelkaar.nl en mogen niet door derden worden gebruikt, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.

Artikel 30. White Label

Geldvoorelkaar.nl kan haar diensten aanbieden aan een andere partij onder de naam van die andere partij (White Label).

Artikel 31. Klachtenprocedure

31.1 In geval van een klacht, kan deze verzonden worden aaninfo@geldvoorelkaar.nl.

31.2 De klacht dient te bevatten:

a.De naam en het adres van de klager;

b.De klacht, met daarbij behorende dagtekening;

c. Een omschrijving van de klacht;

d.Een beschrijving van de wijze waarop zij de klacht heeft behandeld.

Een uitgebreide beschrijving van de Klachtenprocedure van Geldvoorelkaar.nl is gepubliceerd op de Website. U vindt hem ook hier.

31.3 Geldvoorelkaar.nl bevestigt binnen twee werkdagen de ontvangst van de klacht en stuurt de klager binnen twee tot zes weken na ontvangst van de klacht een reactie.

31.4 Geldvoorelkaar.nl is aangesloten bij het Kifid.

Artikel 32. Rechts- en forumkeuze

32.1 Op de rechtsverhoudingen tussen partijen (Geldnemer, Investeerder, de Stichting, de Stichting Zekerheden en/of Geldvoorelkaar.nl) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

32.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door het Kifid of de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 33. Wijziging

Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden hebben het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van gewijzigde Algemene Voorwaarden worden Geldnemer en Investeerder vooraf op de hoogte gesteld door melding op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden op de Website geplaatst.