Algemene voorwaarden

Op deze pagina staan de Algemene voorwaarden van Geldvoorelkaar.nl. Bent u op zoek naar de Algemene Voorwaarden Scheepshypotheken? Deze vind u hier.

In het archief vindt u de oude versies van de Algemene Voorwaarden. 

Huidige versie: 1 februari 2024 - Download in PDF

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen, zowel in meervoud als in enkelvoud, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1 Aanbod
Het Aanbod van een Projecteigenaar aan Investeerders dat voldoet aan de vereisten zoals opgesomd in bijlage I bij de Europese Crowdfunding Verordening en bestaat uit een Pitch en een door een Projecteigenaar opgesteld Blad met Essentiele Beleggingsinformatie dat toegelaten is tot het Geldvoorelkaar.nl Platform. Het Aanbod kan door Investeerders worden aanvaard door hierop een Investering te doen via het Account.

1.2 Account
Het persoonlijk en afgeschermd deel van het Geldvoorelkaar.nl Platform, genaamd “Mijn Geldvoorelkaar” waar de Projecteigenaar en de Investeerder na registratie toegang toe hebben.

1.3 Addendum
Ieder Addendum op de Overeenkomst Lening dat strekt ter bescherming van het belang van de Investeerders.

1.4 Addendum Hypotheek
Het Addendum op een Overeenkomst Lening waarin de Projecteigenaar – zijnde een natuurlijk persoon, al dan niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf of een rechtspersoon – zich ertoe verplicht een recht van hypotheek te vestigen ten behoeve van de Investeerders ter meerdere zekerheid van nakoming van de daarin genoemde Lening.

1.5 Addendum Zekerheden
Het Addendum op een Overeenkomst Lening waarin ten behoeve van de Investeerders (een) pandrecht(en) wordt gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden.

1.6 AFM
De Autoriteit Financiële Markten.

1.7 Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden Geldvoorelkaar.nl.

1.8 Betaaldienstverlener
De door Geldvoorelkaar.nl ingeschakelde externe partij die het betaalverkeer met betrekking tot Leningen verzorgt. De betaaldienstverlener beschikt over een door De Nederlandsche Bank N.V. verleende vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener.

1.9 Borgsteller
Een derde die zich middels een overeenkomst verplicht om de betaling die de Projecteigenaar moet verrichten aan Geldvoorelkaar.nl zelf nakomt, indien de Projecteigenaar met betaling in gebreke blijft.

1.10 Confince
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Confince B.V., statutair gevestigd te Huis ter Heide en kantoorhoudende te (3905 NL) Veenendaal aan de Traverse 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86334964. Confince heeft een vergunning van de AFM en staat onder toezicht.

1.11 Intermediair
De partij die de financieringsvraag van Projecteigenaars namens deze Projecteigenaars indient bij Geldvoorelkaar.nl.

1.12 Depot
De bankrekening waarop het Depotbedrag wordt aangehouden door Geldvoorelkaar.nl.

1.13 Depotbedrag
Het bedrag dat door Geldvoorelkaar.nl voor de Projecteigenaar wordt gehouden onder de voorwaarden van het Depot en welk bedrag gelijk is aan de in de overeenkomst Lening opgenomen hoogste twee Maandbedragen.

1.14 Doorloopfee Projecteigenaar
De in de Overeenkomst Lening genoemde en in het Tarievenblad Projecteigenaar gespecificeerde Doorloopfee die de Projecteigenaar aan Geldvoorelkaar.nl verschuldigd is.

1.15 Einddatum
De datum waarop het volledige door Projecteigenaar gevraagde bedrag van de Lening uiterlijk door Investeerders moet zijn toegezegd.

1.16 Europese Crowdfunding Verordening
Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937

1.17 Gebruiker
Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die zich als Projecteigenaar of Investeerder heeft geregistreerd en een Account heeft aangemaakt op het Geldvoorelkaar.nl Platform en daarmee deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

1.18 Geldvoorelkaar.nl
Het online crowdfundingplatform op de Website met gelijkluidende naam. Geldvoorelkaar.nl is een handelsnaam van Confince B.V.

1.19 Investeerder
De Gebruiker die een Investering doet in het Project van de Projecteigenaar.

1.20 Investeerdersnummer
Het nummer dat Geldvoorelkaar.nl de Investeerder toewijst.

1.21 Investeringsovereenkomst
De overeenkomst tussen de Investeerder, Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden waarin vooraf afspraken worden gemaakt over investeren via de Website.

1.22 Investering
Het verstrekken van een Lening van de Investeerder aan de Projecteigenaar via het Geldvoorelkaar.nl Platform.

1.23 Last
De last die Investeerder aan Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden geeft om in het belang van de Investeerder en voor rekening van de Investeerder, zij het op eigen naam en met uitsluiting van de Investeerder, alle rechten en belangen van de Investeerder, zowel tegenover een Projecteigenaar als tegenover een eventueel vermelde Hoofdelijk (mede)geldnemer, uit hoofde van de Overeenkomst Lening uit te oefenen en waar te nemen.

1.24 Leendeel
Deel van een lening met een eigen hoofdsom, rente en looptijd, dat tezamen met (een) ander(e) Leende(e)l(en) de Lening vormt.

1.25 Lening
De lening (ongeacht welk type lening) die de Projecteigenaar via het Geldvoorelkaar.nl Platform aangaat.

1.26 Leningaanvraag
De aanvraag die Projecteigenaar doet op het Geldvoorelkaar.nl Platform om een Lening te verkrijgen.

1.27 Maandbedrag
Het in de Overeenkomst Lening (betaalschema) opgenomen toepasselijke bedrag dat de Projecteigenaar in die maand aan de Investeerders verschuldigd is.

1.28 Medegeldnemer
Een (rechts)persoon die zich, naast de Projecteigenaar die de Lening aangaat, hoofdelijk heeft verbonden voor de verplichtingen van deze Projecteigenaar uit hoofde van de Overeenkomst Lening.

1.29 Notaris
Alle zekerheidsrechten, die worden gevestigd door het passeren van een notariële akte, worden in beginsel gepasseerd door een notaris naar keuze van de Stichting Zekerheden.

1.30 Overeenkomst Lening
De overeenkomst van geldlening tussen de Investeerders en de Projecteigenaar waarin de Lening is vastgelegd, inclusief ieder Addendum daarop.

1.31 Pitch
Toelichting van de Projecteigenaar behorend bij het Blad met Essentiele Beleggingsinformatie , dat het Aanbod vormt dat toegelaten is tot het Geldvoorelkaar.nl Platform.

1.32 Project
Het door de Projecteigenaar gedane Aanbod dat toegelaten is tot het Geldvoorelkaar.nl Platform.

1.33 Projecteigenaar
Een of meerdere (rechts)personen (of samenwerkingsverband daarvan) en/of overige entiteiten en/of natuurlijke personen met een Projecteigenaar die door het plaatsen van een Aanbod geld wenst aan te trekken of een Overeenkomst Lening heeft gesloten met Investeerders.

1.34 Publicatietermijn
De periode waarin een Pitch op het Geldvoorelkaar.nl Platform wordt opengesteld voor Investeerders om zich te kunnen inschrijven op de Investering.

1.35 Stichting Zekerheden
Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl statutair gevestigd te Rhenen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67258603, die verantwoordelijk is voor het beheren van een eventueel - ter meerdere zekerheid van nakoming door de Projecteigenaar van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening - gevestigd zekerheidsrecht.

1.36 doorloopfee Projecteigenaar
De in de Overeenkomst Lening genoemde en in het Tarievenblad Projecteigenaar gespecificeerde doorloopfee die de Projecteigenaar aan Geldvoorelkaar.nl verschuldigd is.

1.37 doorloopfee Investeerder
De in de Overeenkomst Lening genoemde en in het Tarievenblad Investeerder gespecificeerde doorloopfee die de Investeerder aan Geldvoorelkaar.nl verschuldigd is.

1.38 Tarievenblad
Het Tarievenblad Projecteigenaar c.q. Investeerder die aan de Overeenkomst Lening zijn gehecht en die te raadplegen is op en te downloaden is via het Geldvoorelkaar.nl Platform.

1.39 Toelatingsproces
De procedure die Geldvoorelkaar.nl uitvoert om te bepalen of de aanvraag van de Projecteigenaar aan de voorwaarden voldoet om als Project toegelaten te worden op het Geldvoorelkaar.nl Platform.

1.40 Vertragingsrente
Een rentepercentage gelijk aan het rentepercentage dat van toepassing is op de Lening en kan worden berekend vanaf het moment dat de betaling van de Projecteigenaar te laat of niet ontvangen is. De Vertragingsrente kan worden berekend vanaf het moment dat de betalingstermijn van het Maandbedrag verstreken is.

1.41 Vervangende Betaling
Een betaling uit het Depot door Geldvoorelkaar.nl ter vervanging van een door de Projecteigenaar niet verrichte betaling.

1.42 Volmacht
De Investeerders hebben Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden een onherroepelijke Volmacht verleent om namens die Investeerder om namens hen onder andere Overeenkomsten Lening te sluiten, te ondertekenen en te administreren.

1.43 Website
De website van het Geldvoorelkaar.nl Platform met de gelijkluidende domeinnaam www.geldvoorelkaar.nl.

1.44 Wft
Wet op het financieel Toezicht.

1.45 Zekerheidsobject
Het onroerende dan wel roerende goed waarop een hypotheekrecht of pandrecht is gevestigd ter meerdere zekerheid van nakoming door de Projecteigenaar van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Geldvoorelkaar.nl Platform en alle overige bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Geldvoorelkaar.nl en Stichting Zekerheden enerzijds en Gebruikers anderzijds. Waar in deze algemene voorwaarden Geldvoorelkaar.nl wordt genoemd wordt daar, indien van toepassing, mede onder verstaan Stichting Zekerheden.

2.2
Indien overeenkomsten, addenda en informatie op de website schrijffouten bevatten zal Geldvoorelkaar.nl daar niet nadelig aan gebonden zijn

2.3.
In geval van strijdigheid tussen bepalingen op de Website enerzijds en de Algemene Voorwaarden, anderzijds dan prevaleren de Algemene Voorwaarden.

2.4.
De Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een dusdanige manier deze door Gebruiker op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen. De Algemene Voorwaarden zijn tevens beschikbaar gesteld op de Website. Op schriftelijk verzoek van een Gebruiker zendt Geldvoorelkaar.nl een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos per e-mail toe.

2.5
Indien één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

2.6.
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Geldvoorelkaar.nl, Stichting Zekerheden en de Gebruiker zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden ook verstaan iedere vorm van elektronische communicatie.

2.7
Geldvoorelkaar.nl heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van gewijzigde Algemene Voorwaarden worden Projecteigenaar en Investeerder voordat de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden op de hoogte gesteld door melding op het Geldvoorelkaar.nl Platform en geïnformeerd via een bericht in de “Mijn Geldvoorelkaar” omgeving uiterlijk één maand voordat deze van kracht worden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden op het Geldvoorelkaar.nl Platform geplaatst. Gebruiker wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard indien hij/zij niet vóór de datum van inwerkingtreding van die wijzigingen Geldvoorelkaar.nl schriftelijk heeft gemeld de wijzigingen niet te aanvaarden.

Artikel 3. Geldvoorelkaar.nl

3.1
Geldvoorelkaar.nl exploiteert en biedt een platform voor financiering door middel van Crowdfunding. De werkzaamheden van Geldvoorelkaar.nl worden tot 1 april 2023 uitgevoerd onder de van de AFM
verkregen ontheffing “bemiddeling opvorderbare gelden” en is geregistreerd onder nummer 19000053. De dienstverlening en werkzaamheden van Geldvoorelkaar.nl worden vanaf 1 april 2023 uitgevoerd onder de vergunning voor Europese crowdfundingdienstverleners in overeenstemming met de Europese Crowdfunding Verordening. Geldvoorelkaar.nl heeft een vergunning op grond van de Europese Crowdfunding Verordening zodat Geldvoorelkaar.nl crowdfundingdiensten mag aanbieden.

3.2
Geldvoorelkaar.nl heeft als doel het bijeen brengen van Projecteigenaren met een financieringswens en Investeerders die gelden ter beschikking willen stellen. Om dit doel te bereiken stelt Geldvoorelkaar.nl het Geldvoorelkaar.nl Platform ter beschikking, zodat Projecteigenaren daarop aandacht en kapitaal voor hun Project kunnen vragen en Investeerders een Investering kunnen doen in de Projecten.

3.3
Geldvoorelkaar.nl beheert het Geldvoorelkaar.nl Platform, faciliteert het sluiten van een Investeringsovereenkomst en beheert en/of voert de Overeenkomst Lening tussen de Projecteigenaar en de Investeerder uit en draagt zorg voor de administratieve afwikkeling van de Lening. Geldvoorelkaar.nl geeft geen enkel advies in verband met de Lening. Dit doet niets af aan de algemene zorgplicht van Geldvoorelkaar.nl om op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van Projecteigenaren enerzijds en Investeerders anderzijds in acht te nemen.

3.4
Geldvoorelkaar.nl gaat uit van een correcte aanlevering van gegevens door alle betrokkenen en is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatievoorziening. De Projecteigenaars en de Investeerders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden. Geldvoorelkaar.nl zal bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte doen bij justitie.

3.5
Het voortbestaan van Geldvoorelkaar.nl heeft geen invloed op de rechtsverhoudingen tussen de Investeerder en de Projecteigenaar. Indien Geldvoorelkaar.nl om wat voor reden dan ook niet langer in staat is zijn taken te verrichten en/of bevoegdheden uit te oefenen zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, zullen de rechten en verplichtingen tussen Gebruikers onderling, waar mogelijk, nagekomen worden zonder tussenkomst van of vertegenwoordiging door Geldvooreelkaar.nl. Stichting Zekerheden zal dan optreden namens de Investeerders onder de Last opgenomen in de Investeringsovereenkomst. Indien zowel Geldvoorelkaar.nl als Stichting Zekerheden failliet gaan of anderszins niet in staat zijn de taken en bevoegdheden te verrichten, dan zal een externe partij worden aangewezen om de Investeerders te vertegenwoordigen.

Artikel 4. Stichting Zekerheden

4.1
Dit artikel is van toepassing indien er een of meerdere zekerheidsrechten (pandrecht, hypotheekrecht en depotgelden) zijn gevestigd ter meerdere zekerheid van nakoming door de Projecteigenaar van al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening.

4.2
Geldvoorelkaar.nl kan als voorwaarde voor het aanbieden van haar diensten stellen dat er in geval van het aangaan van een Lening zekerheid wordt verstrekt ten behoeve van de Investeerders. Hiertoe kunnen één of meerdere pandrechten en/of één of meerdere hypotheekrechten worden gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden, in overeenstemming met het toepasselijke Addendum Zekerheden en/of Addendum Hypotheek. De kosten in verband met het vestigen van de zekerheidsrechten komen voor rekening van de Projecteigenaar.

4.3
De gevestigde zekerheidsrechten zullen in overeenstemming met het toepasselijke Addendum op naam van de Stichting Zekerheden zijn gevestigd en niet op naam van de (gezamenlijke) Investeerders. De Stichting Zekerheden oefent de haar toekomende zekerheidsrechten dan ook naar eigen inzicht uit. Dit zal de Stichting Zekerheden evenwel doen in overeenstemming met het toepasselijke Addendum en dus altijd in het belang van de gezamenlijke Investeerders. In het geval meerdere zekerheidsrechten door de Projecteigenaar zijn gevestigd ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst Lening, is de Stichting Zekerheden vrij in de keuze van welk recht zij gebruik maakt en in welke volgorde zij dit doet, zowel ten opzichte van de Projecteigenaar als ten opzichte van de Investeerders.

4.4
Om het vestigen van het zekerheidsrecht op naam van de Stichting Zekerheden mogelijk te maken is in het Addendum Zekerheden en Addendum Hypotheek opgenomen dat de Stichting Zekerheden een eigen parallelle vordering heeft op de Projecteigenaar ter grootte van de gezamenlijke vorderingen van de Investeerders uit hoofde van de corresponderende Overeenkomst Lening.

4.5
Indien de Projecteigenaar een fatale termijn zoals bedoeld in de Overeenkomst Lening overschrijdt, is de Stichting Zekerheden gerechtigd al hetgeen te doen zij redelijkerwijs nodig acht ter inning van hetgeen door de Projecteigenaar is verschuldigd uit hoofde van de Overeenkomst Lening, waaronder in het uiterste geval executie van het zekerheidsrecht (inhoudende de (openbare) verkoop van het goed waarop het zekerheidsrecht is gevestigd) in overeenstemming met het toepasselijke Addendum en verhaal uit de opbrengst.

4.6
Indien sprake is van aanvullende zekerheden bij een Leningaanvraag, worden deze vermeld in de Pitch. Een eventueel ten behoeve van de Investeerders gevestigd zekerheidsrecht volgt in rang na reeds op het bezwaarde goed gevestigde zekerheidsrechten. Deze rangorde wordt vermeld in de Pitch en het toepasselijke Addendum. Hierdoor kan het zo zijn dat ofwel het gehele, dan wel een gedeelte van het bedrag van de Lening niet kan worden terugbetaald, ook niet na executie van het ten behoeve van de Investeerders gevestigde zekerheidsrecht. Dit risico komt, net als bij een lening zonder zekerheidsrecht, voor rekening van de Investeerders.

Artikel 5 Betaaldienstverlener

5.1
Geldvoorelkaar.nl faciliteert via de Betaaldienstverlener de geldstromen tussen Gebruikers. De Betaaldienstverlener ontvangt en stort gelden door en voert betaalopdrachten uit ten behoeve van alle bij de Overeenkomst Lening betrokken partijen.

5.2
De Betaaldienstverlener kan verlangen dat de Gebruiker een gebruikers- of andere overeenkomst met de Betaaldienstverlener aangaat. Indien de aanmelding bij de Betaaldienstverlener niet leidt tot acceptatie dan kan een inmiddels bestaand account met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

5.3
De Betaaldienstverlener kan voor de continuering van betaaldiensten verlangen dat de Gebruiker periodiek ten behoeve van heracceptatie opnieuw of aanvullend gegevens en documenten verstrekt. Indien dat niet tot heracceptatie leidt, en ook indien de Betaaldienstverlener op andere gronden besluit om de acceptatie in te trekken, geldt dat een reeds aangemaakt Account op die grond al of niet met onmiddellijke ingang door Geldvoorelkaar.nl kan worden beëindigd.

5.4
In de gevallen genoemd in artikel 5.2 en 5.3 is de Betaaldienstverlener wettelijk verplicht, en altijd bevoegd, een zelfstandige beslissing omtrent acceptatie te maken. Geldvoorelkaar.nl kan daarop geen invloed uitoefenen.

Artikel 6 Registratie

6.1
Alvorens toegelaten te worden tot het Geldvoorelkaar.nl Platform dient de Gebruiker zich te registreren. Door Gebruiker te verrichten rechtshandelingen worden geaccepteerd nadat Gebruiker, na registratie, het volledige identificatie- en verificatieproces heeft afgerond. Onderdeel van het identificatie- en verificatieproces is de “Know your customer” procedure, die gedeeltelijk via de Betaaldienstverlener zal verlopen. Na afronding van deze procedure kan de Gebruiker een Investering doen of een aanvraag indien ten behoeve van het plaatsen van een Project op het Geldvoorelkaar.nl Platform.

6.2
Op het Geldvoorelkaar.nl Platform krijgt de Gebruiker toegang tot een eigen omgeving "Mijn Geldvoorelkaar". Het Account in de "Mijn Geldvoorelkaar" omgeving is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar en toegankelijk. Gebruiker staat ervoor in dat de gegevens in het Account juist, volledig en actueel zijn. Gebruiker is verantwoordelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden in “Mijn Geldvoorelkaar.“ Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die via zijn/haar Account worden verricht. Binnen “Mijn Geldvoorelkaar" zullen onder meer persoonsgegevens, overeenkomsten, totaaloverzichten van rendementen, uitgeleende tegoeden, Pitches, het Blad met Essentiële Beleggingsinformatie, Leningaanvragen en betaalschema's zichtbaar zijn.

6.3
Doordat iemand een Account aanmaakt, wordt hij Gebruiker en aanvaardt hij daarmee deze Algemene Voorwaarden.

6.4
Een Gebruiker mag niet meerdere Accounts aanmaken op het Geldvoorelkaar.nl Platform. Indien een natuurlijk persoon Gebruiker is en de Gebruiker één of meer rechtspersonen vertegenwoordigd dan dient deze Gebruiker voor elke registratie een uniek e-mailadres te gebruiken.

Artikel 7. Investeerder

7.1
De volgende voorwaarden worden gesteld aan de Investeerders: Investeerders kunnen natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn;

 1. Indien de Investeerders natuurlijke personen zijn, moeten zij in beginsel meerderjarig zijn;
 2. Investeerders moeten handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn, persoonlijk failliet verklaard zijn of in de schuldsanering zitten;
 3. Een rechtspersoon verkeert niet in staat van faillissement of surséance van betaling, noch zijn daartoe besluiten genomen en/of verzoeken gedaan en de Investeerder is niet in onderhandeling met een of meer van haar crediteuren met het oog op de aanpassing of herschikking van (een gedeelte van) haar schulden;
 4. De (beroeps)werkzaamheden van de Investeerders zijn anders dan het verstrekken van leningen aan consumenten.

7.2
Om te mogen investeren via het Geldvoorelkaar.nl Platform moet de Investeerder een Toelatingskennistest doen om het inzicht in investeren via het Geldvoorelkaar.nl Platform vast te stellen. Deze toets dient elke twee jaar opnieuw te worden afgelegd. Aan het eind van de Toelatingskennistest ontvangt de Investeerder de uitslag van de test die aangeeft of de Investeerder, naar mening van Geldvoorelkaar.nl, over de nodige kennis en ervaring beschikt om te begrijpen welke risico’s er verbonden zijn aan investeren middels crowdfunding en of de Investeerder een verantwoord deel, ter grootte van maximaal 5%, van zijn/haar netto vermogen in crowdfunding investeert. De uitslag van de Toelatingskennistest is niet bindend. De Investeerder bepaalt zelf om wel of niet te investeren. Geldvoorelkaar.nl geeft geen advies.

7.3
Indien een Investeerder aan het eind van de Toelatingskennistest een negatieve uitslag ontvangt en alsnog wil investeren via het Geldvoorelkaar.nl Platform, dan wordt de Investeerder gewezen op de risico’s van investeren middels crowdfunding voordat de Investeerder de Investering kan doen. De Investeerder moet nadrukkelijk akkoord geven dat zij deze waarschuwing heeft ontvangen en begrepen om te kunnen investeren.

7.4
Bij iedere voorgenomen Investering door een Investeerder van € 1.000,- (a) ontvangt de Investeerder opnieuw een risicowaarschuwing (b) dient de Investeerder uitdrukkelijke toestemming te geven en (c) bewijst de niet-ervaren Investeerder dat hij de risico’s begrijpt. Voor bewijs onder (c) kan terug worden verwezen naar de eerdere Toelatingskennistest die door de Investeerder is afgenomen;

7.5
Behalve de Toelatingskennistest dienen Investeerders hun capaciteit tot het dragen van verlies, berekend als 10% van hun netto vermogen, te simuleren. Dit kan via een simulatietool op het Geldvoorelkaar.nl Platform worden berekend. In deze simulatietool valideert een Investeerder zijn/haar capaciteit om verlies te dragen op basis van een berekening zoals voorgeschreven door Europese Crowdfunding Verordening. Bij alle mogelijke resultaten wordt de Investeerder niet verhinderd om over te gaan tot investeren. Geldvoorelkaar.nl registreert de bevestiging van de Investeerder of de simulatie is uitgevoerd. De ingevoerde gegevens in de tool worden hierbij niet opgeslagen.

7.6
De Investeerder wordt gekwalificeerd als niet-ervaren belegger, tenzij de Investeerder een verzoek indient bij Geldvoorelkaar.nl om als ervaren belegger te worden aangemerkt. Om als ervaren belegger te worden aangemerkt, dient de aspirant ervaren belegger te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de Europese Crowdfunding Verordening.

7.7
Zowel tijdens de looptijd van een Investeringsovereenkomst als na beëindiging ervan verplicht investeerder zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke aangelegenheden ten aanzien van derden. De investeerder verbindt zich ertoe zich te onthouden van negatieve, lasterlijke, of schadelijke uitingen over Geldvoorelkaar.nl en haar diensten, projecten, werknemers, en partners, zowel online als offline.

Last Investeerder
7.8
De Investeerder geeft Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden hierbij een privatieve Last, in de zin van artikel 7:423 BW die door Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden wordt aanvaard. De Last houdt het volgende in.

Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden zullen in het belang van en voor rekening van de Investeerder, maar op eigen naam, nakoming vorderen van alle verplichtingen die voortvloeien uit de tussen de Investeerder en de Projecteigenaar gesloten Overeenkomst Lening en een eventuele tussen een derde partij en de Investeerder gesloten overeenkomst ter zake van zekerheden, de daarmee samenhangende rechten uitoefenen, terwijl de Investeerder deze rechten niet meer mag uitoefenen, en in dat kader:

 1. het in eigen naam voor Investeerder uitvoeren van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden ter inning van de uit hoofde van de Overeenkomst(en) Lening en Addenda door de Schuldenaren onbetaald gelaten bedragen;
 2. het in eigen naam als procespartij in rechte optreden en het in die hoedanigheid betrekken van de Schuldenaren in gerechtelijke procedures en alles te doen wat redelijkerwijs nodig is om de Investering te incasseren.
 3. beheersdaden verrichten, waaronder maar niet beperkt tot het aangaan van overeenkomsten, het treffen van betalingsregelingen en het verrichten van andere rechtshandelingen;

7.9
De Investeerder stemt ermee in dat Geldvoorelkaar.nl respectievelijk Stichting Zekerheden haar Last, zoals nader omschreven in artikel 5 van de Investeringsovereenkomst, naar eigen inzicht zal uitoefenen, in het belang van alle Investeerders gezamenlijk.

Artikel 8 Investeren, Risico’s

8.1
Investeren brengt risico’s met zich mee. De Investeerder is zich daarvan bewust. Daarnaast is de Investeerder zich ervan bewust dat verstrekte Leningen niet onder het depositogarantiestelsel of onder een ander garantiestelsel vallen. Geldvoorelkaar.nl garandeert niet dat de Investeerder enig financieel voordeel zal behalen door te investeren via het Geldvoorelkaar.nl Platform. Investeerder is zich bewust van het feit dat het risico bestaat dat de Projecteigenaar, om welke reden dan ook, niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of voldoet, als gevolg waarvan geen betalingen (meer) worden ontvangen. Iedere Investeerder kan zijn Investering geheel of gedeeltelijk verliezen. Om de risico’s zoveel mogelijk te spreiden, is het raadzaam de totale Investering over meerdere Projecten te verdelen.

8.2
Geldvoorelkaar.nl geeft geen enkel oordeel over de kans van slagen van het Project en de risico’s verbonden aan het doen van een Investering in het Project. Een Investeerder kan tegenover Geldvoorelkaar.nl geen rechten ontlenen uit het feit dat een Projecteigenaar de Toelatingsprocedure heeft doorstaan en een beslissing tot het doen van een Investering is dan ook volledig voor rekening en risico van de Investeerder.

8.3
De Investeerder is zich ervan bewust dat Geldvoorelkaar.nl geen investeringsadvies geeft. De aangeboden Projecten op het Geldvoorelkaar.nl Platform zijn uitdrukkelijk geen aanbevelingen tot investeren. De Investeerder maakt zelf zijn eigen beoordeling en bepaalt zelf te investeren in een Aanbod op het Geldvoorelkaar.nl Platform.

8.4
Iedere Investeerder erkent dat alle Investeringen die worden verricht voor zijn eigen rekening en risico zijn.

Artikel 9 Projecteigenaar

9.1
Na zich te hebben geregistreerd en na het afronden van het volledige identificatie- en verificatieproces kan de Projecteigenaar via het Geldvoorelkaar.nl Platform een aanvraag doen tot het plaatsen van een Aanbod.

9.2
Een Aanbod kent een minimale hoofdsom van € 50.000,-. De totale waarde van de door een Projecteigenaar via het Geldvoorelkaar.nl Platform totale Aanbod kan, gerekend over een periode van twaalf maanden, niet meer dan € 5.000.000,- bedragen. De Projecteigenaar mag, met inachtneming van dit artikel 9.2 meerdere Leningen afsluiten als dit door Geldvoorelkaar.nl als verantwoord wordt beoordeeld. Een nieuwe Leningaanvraag leidt tot een nieuwe beoordeling van de risicoclassificatie (zoals hieronder beschreven).

9.3
Leningen kunnen uitsluitend aangevraagd worden voor zakelijke doeleinden of vastgoedbeleggingen. Uitgesloten zijn Aanvragen die aangewend worden als consumentenkrediet, beleggingen in durfkapitaal of gebruikt worden om te speculeren op de beurs. Aanvragen in strijd met de wet, of in het kader van illegale praktijken zijn niet toegestaan.

9.4
De Projecteigenaar is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van een Aanbod.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid en Anonimiteit van persoonsgegevens

10.1
Geldvoorelkaar.nl verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals nader omschreven in de Privacy Policy die beschikbaar is op de pagina “Privacy Policy” van het Geldvoorelkaar.nl Platform. De Privacy Policy vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden. Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden wordt de Privacy Policy eveneens aanvaard.

10.2
Persoonsgegevens van de Investeerder en de Projecteigenaar (met uitzondering van de eigennaam van de natuurlijke personen in het Aanbod) zullen via het Geldvoorelkaar.nl Platform niet aan derden kenbaar worden gemaakt, tenzij de wet of een uitspraak van een rechter daartoe verplicht of dit noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijke procedure. Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden zullen de Projecteigenaar niet op de hoogte stellen van de identiteit van de Investeerders. De mate van anonimiteit van de Projecteigenaar in de Pitch van de Leningaanvraag wordt in overleg met Geldvoorelkaar.nl afgestemd. Geldvoorelkaar.nl zal de eigennaam van de natuurlijke personen in een Aanbod niet anonimiseren. Wel kan het Aanbod op verzoek van de Projecteigenaar onzichtbaar gemaakt worden.

10.3
Geldvoorelkaar.nl stelt geen faciliteiten beschikbaar voor het tot stand laten komen van contact tussen de Projecteigenaar en de Investeerder, tenzij dit is vereist in verband met een incentive (een prikkel voor Investeerders om te investeren) die opgenomen is in de Pitch van de Projecteigenaar. In dit laatste geval wordt eenmalig de mogelijkheid geboden aan Investeerders contact te leggen met de Projecteigenaar. Afhandeling van de incentive is de verantwoordelijkheid van de Projecteigenaar, waarbij Geldvoorelkaar.nl verder geen rol zal spelen.

10.4
Geldvoorelkaar.nl en Stichting Zekerheden bewaren hun administratie in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen en ten minste gedurende vijf jaar nadat een Lening is afgewikkeld.

Artikel 11 Beoordeling van de Aanvraag

11.1
Ten behoeve van de screening en beoordeling van de Aanvraag door Geldvoorelkaar.nl dient de Projecteigenaar conveniërende bescheiden aanleveren op basis waarvan Geldvoorelkaar.nl de kredietwaardigheid kan bepalen. Dit zijn in ieder geval een identiteitsbewijs, recente inkomensgegevens, schuldposities, vermogenscomponenten en woonlasten van natuurlijke personen en jaarverslagen, begroting en/of een uitgewerkt businessplan en uittreksel uit de Kamer van Koophandel van rechtspersonen. Deze opsomming is niet limitatief en kan per geval uitgebreid worden. Indien er zaken in het verleden hebben gespeeld die van invloed kunnen zijn op de beoordeling, is Projecteigenaar verplicht Geldvoorelkaar.nl hiervan in kennis te stellen.

11.2
Geldvoorelkaar.nl kan voor de beoordeling van de financiële positie en de achtergrond van de Projecteigenaar,(Mede)geldnemer, bestuurder, aandeelhouder en/of Borgsteller informatie inwinnen bij derden.

11.3
Uitsluitend nadat Geldvoorelkaar.nl alle gevraagde bescheiden heeft ontvangen kan de beoordeling van de Aanvraag door Geldvoorelkaar.nl worden gestart. Het staat Geldvoorelkaar.nl vrij iedere Aanvraag zonder opgave van redenen af te wijzen, waarbij de Projecteigenaar geen recht heeft op restitutie van enig reeds betaald bedrag.

11.4
Indien de Aanvraag kan worden toegelaten tot het Geldvoorelkaar.nl Platform zal Geldvoorelkaar.nl aan de hand van financiële gegevens de risicoclassificatie bepalen en zal deze voor een ieder zichtbaar toevoegen aan de Pitch en het daarbij gevoegde Blad met Essentiële Beleggingsinformatie. De omschrijving en definitie van de risicoclassificaties staat op de pagina “Onze Werkwijze” van het Geldvoorelkaar.nl Platform. De risicoclassificatie wordt uitsluitend gebaseerd op de betaalcapaciteit op het moment van de aanvraag, waarbij Geldvoorelkaar.nl uitgaat van de juistheid en volledigheid van de van de Projecteigenaar ontvangen informatie.

 1. De door Geldvoorelkaar.nl berekende risicoclassificatie is eenzijdig bepaald en kan niet worden aangepast door Projecteigenaar;
 2. De bepaling van de risicoclassificatie vindt plaats voorafgaand aan publicatie van het Aanbod op het Geldvoorelkaar.nl Platform. Er kunnen zich tussen het moment van publicatie en volledige funding situaties voordoen die leiden tot gewijzigde omstandigheden en een wijziging van de risicoclassificatie tot gevolg kunnen hebben. In dat geval zal de Pitch en het daarbij gevoegde Blad met Essentiële Beleggingsinformatie daarop aangepast worden en opnieuw gepubliceerd op het Geldvoorelkaar.nl Platform.
 3. Geldvoorelkaar.nl voert, in beginsel, gedurende de Looptijd van de Lening geen aanvullende screening uit en zal de afgegeven risicoclassificatie derhalve niet wijzigen;
 4. Geldvoorelkaar.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een verbetering of verslechtering van de betaalcapaciteit van de Projecteigenaar.

Artikel 12. Externe ratingbureaus

12.1
Geldvoorelkaar.nl publiceert de ratings van externe ratingbureaus in de Pitch van een Aanbod op het Geldvoorelkaar.nl Platform. Dit zijn de data zoals die bekend zijn op het moment van publicatie van de Aanvraag. Deze data worden onafhankelijk bepaald door externe ratingbureaus en worden door Geldvoorelkaar.nl overgenomen. Uitleg over de interpretatie van deze externe ratings staat op de pagina “Onze Werkwijze” van het Geldvoorelkaar.nl Platform. Geldvoorelkaar.nl heeft geen invloed op deze data en kan de data van externe ratingsbureaus niet zelfstandig wijzigen.

Artikel 13. BKR

13.1
Geldvoorelkaar.nl is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt de gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico's voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokken Projecteigenaars, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkt vorm.

13.2
Projecteigenaren, zijnde natuurlijk personen, van een Aanvraag gaan er met het accepteren van de Algemene Voorwaarden mee akkoord dat hun gegevens in verband met de Aanvraag getoetst worden bij BKR. Tevens worden de gegevens van Medegeldnemers, zijnde natuurlijk personen en/of andere bij de Aanvraag betrokken personen getoetst. Geldvoorelkaar.nl is tevens gehouden de gegevens van de Borgsteller, zijnde een natuurlijk persoon, bij het BKR te toetsen.

13.3
Geldvoorelkaar.nl publiceert, indien van toepassing, de BKR-scoreklasse van de Projecteigenaar, de eventuele Medegeldnemer en/of Borgsteller in de Pitch.

13.4
Projecteigenaars zijn zich ervan bewust en gaan met het accepteren van de Algemene Voorwaarden akkoord dat melding van de verstrekte Lening wordt gemaakt bij het BKR op naam van natuurlijke perso(o)n(en), in geval de Projecteigenaar een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, de eigenaar van een eenmanszaak is of de vennoot van een personenvennootschap is. Geldvoorelkaar.nl meldt op grond van de op dat moment geldende regelgeving de Overeenkomst Lening bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel aan. BKR verwerkt deze gegevens in het CKI ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen (Projecteigenaars, indien het een natuurlijk persoon betreft), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstelling door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.

13.5
Verstrekte Leningen aan rechtspersonen en borgstellingen van natuurlijke personen worden niet aangemeld bij BKR. Bij borgstellingen van natuurlijke personen worden betaalachterstanden groter dan 2 maanden wel geregistreerd bij BKR.

13.6
Projecteigenaars zijn zich ervan bewust en gaan met het accepteren van de Algemene Voorwaarden ermee akkoord dat het niet nakomen van betalingsverplichtingen kan leiden tot een negatieve BKR-registratie. Geldvoorelkaar.nl heeft de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening van meer dan 2 maanden te melden bij BKR. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende Aanvraag, ook buiten Geldvoorelkaar.nl.

Artikel 14 Publicatie van het Aanbod

14.1
Het tot het Geldvoorelkaar.nl Platform toegelaten Aanbod voldoet volledig aan de vereisten van de Europese Crowdfunding Verordening. Geldvoorelkaar.nl plaatst het Project/Aanbod namens de Projecteigenaar op het Geldvoorelkaar.nl Platform. Het plaatsen van een Project geldt als een aanbod dat aanvaard kan worden door Investeerders. Aanvaarding van het Aanbod vindt plaats door Inschrijving van Investeerders op het Project gedurende de Publicatietermijn.

14.2
Voor Publicatie controleert de Projecteigenaar de Pitch en het daarbij horende Blad met Essentiële Beleggingsinformatie en verklaart dat het Aanbod in overeenstemming is met de werkelijkheid. Projecteigenaar geeft per e-mail akkoord op het Aanbod. De Projecteigenaar is zelf volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het Aanbod.

14.3
Geldvoorelkaar.nl behoudt zich het recht voor beeldmateriaal van het Geldvoorelkaar.nl Platform of social media van de Projecteigenaar te gebruiken als publicatiemateriaal voor een Pitch en/of gerelateerde uitingen via haar eigen social media en website. Beeldmateriaal dat door Projecteigenaar aangeleverd wordt voor publicatiedoeleinden dient vrij van auteursrechten te zijn dan wel voorzien te zijn van een schriftelijke toestemming van de auteursgerechtigde. De Projecteigenaar vrijwaart Geldvoorelkaar.nl voor aanspraken van derden betreffende schade geleden door inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden door het gebruik door Geldvoorelkaar.nl van de informatie en materialen die de Projecteigenaar heeft aangeleverd

14.4
Geldvoorelkaar.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud de juistheid, volledigheid en (de voortdurende) actualiteit van het Aanbod. Er kunnen jegens Geldvoorelkaar.nl aan de uitingen van Projecteigenaars op haar Website geen rechten worden ontleend.

14.5
Elk Aanbod wordt door Geldvoorelkaar.nl 180 dagen na publicatie onzichtbaar gemaakt op het Geldvoorelkaar.nl Platform. Op verzoek van de Projecteigenaar kan het Aanbod vanaf het moment van totstandkoming van de Lening onzichtbaar gemaakt worden.

14.6
De Projecteigenaar is verplicht om op eigen initiatief, alsmede op eerste verzoek c.q. aanwijzing van Geldvoorelkaar.nl, eventuele onjuist- en/of onvolledigheden in het Aanbod terstond aan Geldvoorelkaar.nl te melden. Het Aanbod dient onmiddellijk gecorrigeerd en/of aangevuld te worden.

14.7
Indien de aanvulling of correctie niet terstond door de Projecteigenaar wordt aangebracht, schorst Geldvoorelkaar.nl het Aanbod totdat dit is aangevuld of is gecorrigeerd, gedurende een termijn van ten hoogste 30 kalenderdagen. Indien het Aanbod na 30 kalenderdagen niet is aangevuld of is gecorrigeerd om alle vastgestelde onregelmatigheden recht te zetten, wordt het Aanbod geannuleerd.

14.8
De Projecteigenaar is tevens verplicht om elke wijziging in de informatie in het Aanbod aan Geldvoorelkaar.nl mede te delen teneinde het Aanbod gedurende de Publicatietermijn te allen tijde actueel te houden. Geldvoorelkaar.nl zal Investeerders die een Inschrijving hebben gedaan onmiddellijk in kennis stellen van elke aan haar medegedeelde materiële wijziging in de informatie in het Aanbod.

14.9
Geldvoorelkaar.nl informeert de Investeerders die een Inschrijving op het Aanbod hebben gedaan tot het moment van uitboeken van de Lening aan de Projecteigenaar over de vastgestelde onregelmatigheden of materiele wijziging in de informatie ten aanzien van het Aanbod en geeft de Investeerder de mogelijkheid hun Inschrijving te herroepen op de wijze zoals Geldvoorelkaar.nl in voorkomend geval met betrekking tot het betreffende Project voorschrijft.

14.10
De Investeerder ontvangt ter bevestiging een e-mail, nadat hij zich heeft ingeschreven op het aanbod. Tevens wordt de Investeerder in de e-mail gewezen op zijn bedenktermijn van vier (4) dagen en wordt de Investeerder de mogelijkheid geboden om zijn Inschrijving op het aanbod in te trekken. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden. De Inschrijving is definitief geworden, indien de Inschrijving niet binnen de daarvoor geldende termijn wordt geannuleerd. De bedenktermijn gaat in op het moment van Inschrijving.

14.11
De Projecteigenaar is zowel in het geval het Aanbod wordt ingetrokken vóór publicatie als in het geval het Aanbod na publicatie wordt ingetrokken, dan wel na publicatie wordt gewijzigd, een vergoeding aan Geldvoorelkaar.nl verschuldigd conform het Tarievenblad Projecteigenaren

Artikel 15. Publicatietermijn van een Aanbod

15.1
De Publicatietermijn wordt op de Projectpagina bekend gemaakt en kan in overleg met Geldvoorelkaar.nl verlengd worden. Projecteigenaar heeft de mogelijkheid het Aanbod voorafgaand aan de Publicatie eerst voor zijn eigen netwerk (innercrowd) te publiceren en open te stellen in een afgeschermde omgeving op het Geldvoorelkaar.nl Platform.

15.2
Geldvoorelkaar.nl garandeert niet dat een op het Geldvoorelkaar.nl Platform gepubliceerd Aanbod daadwerkelijk volledig wordt aanvaard. Indien een Aanbod niet volledig wordt aanvaard, dan heeft de Projecteigenaar geen recht op restitutie van reeds betaalde (publicatie)kosten.

15.3
Een Aanbod kent in beginsel een maximale Publicatietermijn, waarbinnen het Aanbod 100% volgeschreven dient te zijn om tot stand te kunnen komen. Een Aanbod is 100% volgeschreven, zodra de gezamenlijke Investeerders het totaal aan gezamenlijke Investeringen in zijn geheel betaald hebben aan de Betaaldienstverlener. Op Leningen kan nooit voor meer dan 100% ingeschreven worden.

15.4
Indien binnen de Publicatietermijn geen 100% inschrijving is gerealiseerd, kan:

 1. het Aanbod ingetrokken worden en kan de Projecteigenaar na goedkeuring van Geldvoorelkaar.nl tegen gewijzigde kenmerken en tegen betaling van publicatiekosten eenmalig opnieuw publiceren de Lening laten herplaatsen. Deze wijzigingen dienen door Geldvoorelkaar.nl goedgekeurd te worden en geen negatief effect op de risicoclassificatie van Geldvoorelkaar.nl te hebben;
 2. na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Geldvoorelkaar.nl de Overeenkomst Lening alsnog tot stand komen;

15.5
Wanneer de Leningaanvraag nog niet volgeschreven is, mag de Projecteigenaar met inachtneming van de artikelen 14.8 en 14.9 besluiten wijzigingen in de Leningaanvraag aan te brengen.

15.6
Als de Leningaanvraag niet wordt volschreven, zijn de artikelen 16, 17, 18, 20.3 t/m 20.9, 21 t/m 26 van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing.

Artikel 16 De Lening

16.1.
De Projecteigenaar bepaalt zelf de hoofdsom en de looptijd van de Lening. Het rentepercentage wordt bepaald door Geldvoorelkaar.nl overeenkomstig de daarvoor geldende vereisten in de Europese Crowdfunding Verordening. Een toelichting van de manier waarop het rentepercentage bepaald wordt, staat vermeld op de pagina “Onze Werkwijze” van het Geldvoorelkaar.nl Platform.

16.2.
In het Aanbod op het Geldvoorelkaar.nl Platform worden de hoofdsom, de looptijd, de betalingsvoorwaarden, rentes, (vervroegde) aflossingen en verdere voortvloeiende rechten en verplichtingen kenbaar gemaakt, zoals deze vastgelegd zullen worden in de Overeenkomst Lening.

16.3
De rente blijft tijdens de looptijd van de lening hetzelfde, tenzij partijen anders overeenkomen. De rente zal per maand, kwartaal of jaar berekend worden. Projecteigenaar is over het gehele op enig moment uitstaande bedrag van de Lening (met inbegrip van het Depotbedrag) rente verschuldigd.

16.4
De looptijd van de Lening moet altijd in hele maanden worden beschreven. De minimale en maximale looptijd is per leenvorm opgenomen in het Tarievenblad Projecteigenaar.

Artikel 17. Totstandkoming van de Lening

17.1
Als het Aanbod volledig is aanvaard en de Bedenktermijn verstreken is, zal Geldvoorelkaar.nl de Overeenkomst Lening ter elektronische tekening voorleggen aan de Projecteigenaar. Binnen 5 dagen na ontvangst van de Overeenkomst Lening zorgt de Projecteigenaar voor elektronische ondertekening daarvan.

17.2
De Investeerder wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de Overeenkomst Lening, doordat hij (i) de Investeringsovereenkomst is aangegaan en Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden daarin
een onherroepelijke Volmacht heeft gegeven namens hem Overeenkomsten Lening aan te gaan, (ii) via het Geldvoorelkaar.nl Platform en daarop volgend Betaaldienstverlener een specifiek bedrag in een specifiek aanbod heeft betaald met als doel in het Aanbod te investeren, (iii) akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, (iv) waarna een Overeenkomst Lening namens hem door Geldvoorelkaar.nl is aangegaan.

17.3
Er wordt rente vergoed aan de Investeerders, Geldvoorelkaar.nl, of de Stichting Zekerheden vanaf de datum dat het Aanbod volledig is aanvaard.

17.4
Zodra de Projecteigenaar de Overeenkomst Lening en eventuele aanvullende documenten ondertekend heeft, zal de Lening door de Betaaldienstverlener aan de Projecteigenaar worden doorbetaald. Indien het in alle redelijkheid niet van Geldvoorelkaar.nl dan wel de Investeerders gevergd kan worden, kan het voorkomen dat de Betaaldienstverlener de Lening op verzoek van Geldvoorelkaar.nl niet uitboekt aan de Projecteigenaar, indien Geldvoorelkaar.nl wegens aan haar bekend geworden gewijzigde omstandigheden betreffende het Project van oordeel is dat deze gewijzigde omstandigheden dermate van invloed zijn op het Project dat Investeerders in de wetenschap van deze gewijzigde omstandigheden mogelijk tot een andere investeringsbeslissing waren gekomen.

Alvorens de geïnvesteerde bedragen zullen worden teruggeboekt aan de Investeerders, wordt de Projecteigenaar van dit besluit op de hoogte gebracht en kan in de gelegenheid worden gesteld het besluit middels een door de Projecteigenaar opgesteld bericht aan de betrokken Investeerders toe te lichten, waarbij de inhoud van het bericht van te voren dient te worden afgestemd met Geldvoorelkaar.nl en het bericht eerst zal worden verzonden aan de betrokken Investeerders, nadat er tussen de Projecteigenaar en Geldvoorelkaar.nl overeenstemming is bereikt over de inhoud van het bericht. Hiermee eindigt de Overeenkomst Lening en alle hieruit voortvloeiende rechten en plichten. Er zullen in die gevallen geen kosten aan de Projecteigenaar en/of de Investeerder in rekening gebracht worden buiten de eerder in rekening gebrachte en reeds betaalde publicatiekosten. De Projecteigenaar heeft in dat geval geen recht op restitutie van reeds betaalde kosten.

17.5
Indien door handelingen toe te rekenen aan de Projecteigenaar, dan wel door omstandigheden die in beginsel buiten de risicosfeer van de Projecteigenaar vallen, vertraging in de doorbetaling van de Lening aan de Projecteigenaar plaatsvindt, is de Projecteigenaar in afwijking van artikel 17.3 gehouden tot betaling van Vertragingsrente aan de Investeerder vanaf het moment waarop de Lening in bewaring bij de Betaaldienstverlener staat tot het moment waarop doorbetaling door de Betaaldienstverlener aan de Projecteigenaar of Notaris plaatsvindt. Geldvoorelkaar.nl is in door haar te bepalen gevallen gerechtigd om dagrente over de gefunde leensom bij de Projecteigenaar in rekening te brengen, zodra zich een omstandigheid voordoet die in beginsel buiten de risicosfeer van Projecteigenaar valt, maar waarbij de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengt dat de Investeerder Vertragingsrente toekomt.

Artikel 18. Addendum Zekerheden en Addendum Hypotheek

18.1
In geval van toepasselijkheid van een Addendum Zekerheden en/of Addendum Hypotheek is de Projecteigenaar verplicht ieder Zekerheidsobject behoorlijk te gebruiken, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het Zekerheidsobject moet in goede staat worden gehouden, hetgeen onder meer betekent dat alle noodzakelijke reparaties en vernieuwingen direct moet worden uitgevoerd. Materiële schade aan een Zekerheidsobject moet direct schriftelijk worden gemeld aan de Stichting Zekerheden. Tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Zekerheden mogen de navolgende gebeurtenissen met betrekking tot het Zekerheidsobject niet plaatsvinden:

 1. Misbruik of verwaarlozing van het Zekerheidsobject;
 2. Splitsing in gedeelten of vereniging dan wel vermenging met andere goederen;
 3. Verandering van de aard van het gebruik of van de exploitatie;
 4. Verkoop, vervreemding of overdracht;
 5. Inbreng in een rechtspersoon of samenwerkingsverband of toedeling bij scheiding en deling;
 6. Belasting met andere beperkte rechten of met kwalitatieve verplichtingen, anders dan ten behoeve van de Investeerders op naam van de Stichting Zekerheden; en

Enkel met betrekking tot een onroerend goed:

 1. Verandering van inrichting of bestemming;
 2. Verbouwing waardoor de waarde vermindert; en
 3. Afbraak, afgraving of verwijdering.

18.2
Verzekering
Indien het Zekerheidsobject een onroerend goed is, is de Projecteigenaar verplicht gedurende de looptijd van de Overeenkomst Lening middels een uitgebreide dekking bij een solide verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn tegen:

 1. Brand;
 2. Blikseminslag;
 3. Stormschade;
 4. Neerslagschade;
 5. Vliegtuigschade;
 6. Ontploffing; en
 7. Andere nader door de Stichting Zekerheden te bepalen risico’s.

Indien dit niet het geval is stelt de Projecteigenaar de Stichting Zekerheden hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.

18.3 CAR-verzekering
Indien het Zekerheidsobject een onroerend goed betreft en de Lening wordt aangewend ten behoeve van de transformatie of projectontwikkeling van het Zekerheidsobject, dan dient de Projecteigenaar gedurende de looptijd van de Overeenkomst Lening middels een CAR verzekering bij een solide verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn.

Artikel 19. Informatieplicht

19.1
Investeerders en Projecteigenaar zijn tijdens de looptijd van de Investeringsovereenkomst en een Overeenkomst Lening verplicht Geldvoorelkaar.nl te informeren over (veranderde) omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op hun hoedanigheid van Investeerder en Projecteigenaar. Daaronder wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend) verstaan de gevallen die zich voordoen in artikel 25 van deze Algemene Voorwaarden (vervroegde opeisbaarheid).

Artikel 20. Kosten

20.1
Alle tarieven van de in dit artikel genoemde kosten en fees zijn opgenomen in het Tarievenblad Investeerder en/of Tarievenblad Projecteigenaar.

20.2
Publicatiekosten en inspanningskosten

 1. Voordat overgegaan wordt tot publicatie van het Aanbod op het Geldvoorelkaar.nl Platform is de Projecteigenaar eenmalige publicatiekosten verschuldigd aan Geldvoorelkaar.nl. Na ontvangst van dit bedrag en nadat de Projecteigenaar akkoord is gegaan met de inhoud van de Pitch en het bijbehorende Essentiële Blad met Beleggingsinformatie zal het Aanbod worden toegelaten op het Geldvoorelkaar.nl Platform.
 2. Projecteigenaar is inspanningskosten aan Geldvoorelkaar.nl verschuldigd in de volgende gevallen:
  • Als de Aanvraag is toegelaten tot het Geldvoorelkaar.nl Platform en de Projecteigenaar ziet alsnog af van publicatie op het Geldvoorelkaar.nl Platform;
  • Als de Projecteigenaar de Aanvraag terugtrekt, nadat de Projecteigenaar akkoord is gegaan met de definitieve voorwaarden, waaronder het Aanbod kan worden toegelaten tot het Geldvoorelkaar.nl Platform.
  • Als de Aanvraag is (voor)gepubliceerd en de Projecteigenaar wil de publicatie stopzetten of ziet af van de Lening.

20.3
Bij een succesvol afgerond Project (d.w.z. een tot stand gekomen Lening) is de Projecteigenaar een doorloopfee verschuldigd aan Geldvoorelkaar.nl. De doorloopfee Projecteigenaar wordt door Geldvoorelkaar.nl in mindering gebracht op de uitbetaling van de hoofdsom van de Lening

20.4
Gedurende de Looptijd van de Lening wordt de Projecteigenaar eveneens een maandelijks Doorloopfee in rekening gebracht volgens de tarieven zoals deze blijkens het Tarievenblad Projecteigenaar gelden ten tijde van het aangaan van de Lening.

20.5
Aanvullende kosten Projecteigenaar

 1. Kosten die gemaakt worden om een Lening tot stand te kunnen laten komen, waaronder maar niet beperkt tot kosten voor taxatie, het vestigen van zekerheidsrechten, het afsluiten van verzekeringen en het inwinnen van advies en begeleiding door Intermediairs, zijn voor rekening van de Projecteigenaar.
 2. Kosten, waaronder maar niet beperkt tot juridisch(e) kosten, die door Geldvoorelkaar.nl gemaakt worden om op verzoek van de Projecteigenaar maatwerk te verlenen, zijn voor rekening van de Projecteigenaar.
 3. Kosten die gemaakt worden door de Notaris voor het bij een eerste hypotheekhouder opvragen van toestemming voor het vestigen een opvolgend hypotheekrecht, worden volledig doorbelast aan de Projecteigenaar. In geval er toestemming door de eerste hypotheekhouder wordt verleend, worden deze kosten opgenomen in de nota van afrekening bij het passeren van de akte; indien er geen toestemming door de eerste hypotheekhouder wordt verleend, worden deze kosten via Geldvoorelkaar.nl aan de Projecteigenaar doorbelast.
 4. Indien een zekerheidsrecht via notariële akte wordt gevestigd en de Projecteigenaar deze akte bij een andere notaris wenst te passeren, worden alle kosten (zoals benoemd in het Tarievenblad Projecteigenaar) die verband houden met het vestigen van deze zekerheidsrechten die Geldvoorelkaar.nl of de Stichting Zekerheden hiertoe maakt, aan de Projecteigenaar in rekening worden gebracht.

20.6
Bij elke succesvol afgeronde investering (d.w.z. een tot stand gekomen Lening) is de Investeerder een doorloopfee Investeerder verschuldigd aan Geldvoorelkaar.nl. De betaalwijze en het betaalmoment van de doorloopfee Investeerder kunnen per leenvorm en/of per Leningaanvraag afwijken. De standaardwerkwijze per leenvorm staat vermeld op het Tarievenblad Investeerder en afwijkingen op de standaardwerkwijze staan vermeld in de toelichting van Geldvoorelkaar.nl in de Pitch.

20.7
Overige kosten Projecteigenaar en Investeerder
Op grond van de Overeenkomst Lening kunnen aan de Projecteigenaar en de Investeerder aanvullende kosten in rekening worden gebracht in het geval dat de Projecteigenaar niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

20.8
Kosten die gemaakt worden in verband met het overboeken van gelden naar een buitenlandse bankrekening in een land dat geen lid is van SEPA, komen in alle gevallen voor rekening van de betreffende Projecteigenaar dan wel de betreffende Investeerder.

Overige kosten Investeerder
20.9
Alleen in het geval de Projecteigenaar geen enkel verhaal biedt voor nakoming van de Overeenkomst Lening (waaronder begrepen terugbetaling van de Lening inclusief renten en kosten), zijn de gemaakte kosten voor het optreden in en/of buiten rechte voor rekening van Geldvoorelkaar.nl, echter tot een maximum van de door de Investeerder op het betreffende project betaalde doorloopfee Investeerder. Onder “geen enkel verhaal” wordt verstaan het bericht afkomstig van de gerechtsdeurwaarder dat de Projecteigenaar op basis van de bevindingen van de deurwaarder de eerstkomende 24 maanden geen mogelijkheden biedt tot verhaal van de vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening, zodat nakoming van de op de Projecteigenaar rustende betalingsverplichtingen niet mogelijk is.
In het geval de kosten het maximum van de door de Investeerder betaalde doorloopfee overstijgen, dan komen deze meerdere kosten voor rekening van de Investeerder. Komt de Investeerder zijn of haar verplichting om deze kosten te vergoeden niet na, dan mag Geldvoorelkaar.nl en/of de Stichting Zekerheden zich voldoen uit de gelden die de Betaaldienstverlener op enig moment voor de desbetreffende Investeerder houdt of zal houden.

Artikel 21. Betaling door de Projecteigenaar

21.1
De Projecteigenaar is verplicht de Maandbedragen stipt aan Geldvoorelkaar.nl te voldoen door overboeking naar de Betaaldienstverlener. Na ontvangst van een Maandbedrag zal Geldvoorelkaar.nl deze ontvangst naar rato laten doorbetalen aan de Investeerders.

21.2
De Projecteigenaar verplicht zich tot het aanhouden van voldoende saldo op de bankrekening, waarvan de Maandbedragen geïncasseerd worden. Indien de Projecteigenaar niet over voldoende saldo beschikt, dient de Projecteigenaar dit tijdig door te geven aan Geldvoorelkaar.nl. Indien dit niet tijdig wordt doorgegeven en resulteert in betalingsachterstanden, dan is sprake van vervroegde opeisbaarheid in de zin van artikel 25.

21.3
Geldvoorelkaar.nl zal – voor zover zij als lasthebber en/of als gemachtigde van de Investeerders kan optreden en voor zover nodig – nakoming vorderen van alle verplichtingen die voor de Projecteigenaar voortvloeien uit de Overeenkomst Lening. Zo nodig zullen daarbij derden worden ingeschakeld.

21.4
Geldvoorelkaar.nl is niet aansprakelijk voor renteverlies door mogelijke vertraging tussen het incasseren van de Maandbedragen enerzijds en het doorbetalen aan de Investeerders daarvan anderzijds.

21.5
De rechten en verplichtingen van de Projecteigenaar uit hoofde van de Lening kunnen niet overgedragen worden aan derden. Projecteigenaar kan zijn rechten niet bezwaren en/of overdragen aan een derde. Betaling van Maandbedragen kan geschieden door een derde. De niet door deze derde voldane betalingsverplichtingen blijven rusten op de Projecteigenaar.

Artikel 22. Niet-tijdige betaling door de Projecteigenaar

22.1
Bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van een uit hoofde van de Overeenkomst Lening verschuldigd bedrag is de Projecteigenaar over het niet of niet-tijdig betaalde bedrag gedurende de tijd dat hij niet nakomt direct dagelijks Vertragingsrente verschuldigd aan Investeerders, tenzij er een Vervangende Betaling is gedaan voor de niet of niet tijdig verrichte betaling. Op het moment dat de Projecteigenaar een verschuldigd bedrag niet of niet tijdig betaalt, en hiervoor geen Vervangende Betaling wordt gedaan, begint de Vertragingsrente te lopen over het geheel van de op dat moment door Projecteigenaar niet verrichte betalingen.

22.2
Bij niet-tijdige betaling van de Maandbedragen is de Projecteigenaar aan Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden bijkomende administratiekosten verschuldigd, tenzij er een Vervangende Betaling is gedaan voor de niet of niet tijdig verrichtte betaling. De Projecteigenaar is deze kosten verschuldigd vanaf de veertiende (14e) dag nadat hij is aangemaand deze kosten te betalen. Deze kosten bedragen minimaal € 40,- exclusief BTW.

22.3
Bij niet-nakoming van een of meer betalingsverplichtingen is de Projecteigenaar de in en buiten rechte gemaakte kosten (waaronder advocaatkosten) aan de Investeerders verschuldigd, tenzij er een Vervangende Betaling is gedaan voor de niet of niet tijdig verrichte betaling en daarmee de totale achterstand is ingelopen. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op ten minste vijftien procent (15%) van bedragen die de Projecteigenaar aan de Investeerders verschuldigd is met een minimum van € 40,- exclusief BTW.

22.4
Indien de Projecteigenaar de verplichtingen na bemiddeling niet nakomt, zullen de Investeerders de vorderingen uit handen geven aan een door Geldvoorelkaar.nl aan te wijzen incassobureau, gerechtsdeurwaarder en/of advocaat, waarbij de daarbij komende kosten zoveel mogelijk zullen worden verhaald op de Projecteigenaar. Indien er geen verhaalsmogelijkheden blijken te zijn, dan geldt artikel 20.9.

Artikel 23. Depot

23.1
De Stichting Zekerheden houdt het Depotbedrag kosteloos aan op het IBAN Stichting Zekerheden. Projecteigenaar ontvangt geen rente over het Depotbedrag. Projecteigenaar is niet bevoegd tot het terugvorderen van het Depotbedrag of om te vorderen dat het Depotbedrag op een bepaalde manier wordt aangewend.

23.2
De Stichting Zekerheden beheert het Depot en beslist over een eventuele aanwending daarvan. De Stichting Zekerheden mag het Depotbedrag enkel aanwenden ter betaling van rente en/of aflossing, behalve in geval dat de Lening vervroegd wordt opgeëist, in welk geval het Depotbedrag ook ter betaling van door Projecteigenaar verschuldigde kosten en/of Vertragingsrente aangewend kan worden.

23.3
In het geval dat de Projecteigenaar op enig moment een (gedeelte van een) Maandbedrag niet betaalt, kan Geldvoorelkaar.nl het Depotbedrag aanwenden om een Vervangende Betaling te verrichten, waarbij enige betaling uit het Depot eerst aangemerkt wordt als betaling van rente en vervolgens van aflossing en/of kosten. Geldvoorelkaar.nl oefent deze bevoegdheid volledig naar eigen inzicht uit.

23.4
Indien en voor zover mogelijk vanwege de hoogte van het Depotbedrag op dat moment, worden de laatste twee Maandbedragen betaald uit het Depot. Indien het Depotbedrag minder bedraagt dan het totaal van de nog verschuldigde Maandbedragen, dan zal Geldvoorelkaar.nl het Depotbedrag als volgt aanwenden (betaling vindt evenwel plaats op de momenten zoals vastgelegd in het betaalschema dat een bijlage vormt bij de Overeenkomst Lening):

 1. Ter betaling van de rente welke deel uitmaakt van het laatste Maandbedrag;
 2. Ter betaling van het bedrag van de aflossing dat deel uitmaakt van het laatste Maandbedrag;
 3. Ter betaling van de rente welke deel uitmaakt van het één na laatste Maandbedrag; en
 4. Ter betaling van het bedrag van de aflossing dat deel uitmaakt van het één na laatste Maandbedrag.

23.5
Op het moment dat het Depotbedrag wordt aangewend voor een Vervangende Betaling, anders dan ter betaling van één van de laatste twee Maandbedragen, doet Geldvoorelkaar.nl hiervan mededeling aan de Investeerders en de Projecteigenaar. Projecteigenaar is in het geval van een dergelijke Vervangende Betaling verplicht het Depot onmiddellijk aan te zuiveren door overboeking van het ontstane tekort naar het IBAN Stichting Zekerheden.

Artikel 24. Betalingsregeling, overige voorstellen en stemprocedure

24.1
De Projecteigenaar kan, indien hij meent dat dit in het belang is van de continuïteit van zijn Project, bij Geldvoorelkaar.nl een gemotiveerd verzoek per email indienen tot tijdelijk uitstel van het betalen van het maandelijkse aflossingsbedrag. Indien wordt ingestemd met een dergelijk verzoek betaalt de Projecteigenaar gedurende de opschortingsperiode alleen de rente. Deze periode beloopt maximaal 12 maanden. Aan de uitvoering van het verzoek zijn administratiekosten verbonden (zie Tarievenblad Projecteigenaar). De in het betaalschema (dat een bijlage is bij de Overeenkomst Lening) opgenomen betalingsverplichtingen van de Projecteigenaar die ten tijde van het verleende uitstel nog niet zijn opgekomen (en overige nog verschuldigde bedragen), schuiven dan in tijd op voor de periode van het verleende uitstel. Geldvoorelkaar.nl zal binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek tot uitstel de ontvangst van het verzoek aan de Projecteigenaar bevestigen. Inhoudelijke reactie op het verzoek tot uitstel volgt zo snel mogelijk en uiterlijk 2 maanden na de ontvangstbevestiging. In de tussenliggende periode (en afhankelijk van de reactie mogelijk ook daarna) dienen opkomende Maandbedragen (en eventuele andere verschuldigde bedragen) volgens afspraak te worden betaald.

24.2
Een Projecteigenaar kan tijdens de Looptijd een verzoek indienen om de voorwaarden waaronder de Lening is aangegaan, te herzien. Dit verzoek dient schriftelijk met onderbouwing en motivering te worden ingediend bij Geldvoorelkaar.nl. Geldvoorelkaar.nl is bevoegd om de wijziging(en) voor en namens de Investeerders te accepteren indien dit valt binnen haar Last opgenomen in artikel 7.7. De betreffende Investeerders zijn dan gebonden aan het besluit van Geldvoorelkaar.nl.

24.3
Onverminderd het recht van Geldvoorelkaar.nl om zelfstandig namens de Investeerders op te treden op grond van de Last als bedoeld in artikel 7, heeft Geldvoorelkaar.nl te allen tijde de mogelijkheid om de voorgestelde wijziging van de bepalingen waaronder de Overeenkomst lening werd aangegaan ter stemming voor te leggen aan de Investeerders. De Investeerders dienen na het verzoek binnen de door Geldvoorelkaar.nl gestelde termijn te stemmen. De Investeerders kunnen uitsluitend voor of tegen het voorstel tot betalingsregeling stemmen, een blanco stem wordt niet meegewogen. Voor een geldige uitkomst van de stemming dient het aantal Investeerders dat tenminste 30% van het totaal ingelegde bedrag van de Lening vertegenwoordigt te hebben gestemd. Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt vervolgens een uitkomst bepaald op basis van een gewone meerderheid naar rato van het ingelegde bedrag. Als de drempel van 30% van het totaal ingelegde bedrag van de Lening niet wordt gehaald, beslist Geldvoorelkaar.nl.

24.4
Geldvoorelkaar.nl zal de Investeerders per e-mail informeren over de voorgestelde wijziging zoals bedoeld in artikel 24.4 en de Investeerders verzoeken om hierover hun stem uit te brengen.

24.5
Bij een geldige uitkomst van de stemming, zoals bepaald in artikel 24.4, zal Geldvoorelkaar.nl de uitkomst binnen 3 maanden na de stemming uitvoeren, waarbij Projecteigenaar zich verplicht alle medewerking te verlenen om deze uitvoering tot stand te laten komen. De uitkomst van de stemming vervalt, indien deze binnen de termijn van 3 maanden onuitvoerbaar blijkt of de Projecteigenaar de hieruit voortvloeiende verplichtingen niet nakomt.

24.6
Voor zover door Geldvoorelkaar.nl respectievelijk Stichting Zekerheden wordt verwacht dat de kosten voor verhaal (waaronder uitwinning) in of buiten rechte niet op de Projecteigenaar kunnen worden verhaald of deze kosten hoger zullen zijn dan de uiteindelijke verwachte opbrengsten, zal Geldvoorelkaar.nl respectievelijk Stichting Zekerheden niet gehouden zijn om enige handelingen te verrichten waarbij deze kosten gemaakt moeten worden.

24.7
In geval van faillissement van de Projecteigenaar, zal Geldvoorelkaar.nl respectievelijk Stichting Zekerheden
in beginsel de curator de opdracht geven om de gevestigde zekerheidsrechten ten behoeve van de Investeerders uit te winnen en het faillissement volledig af te wikkelen, tenzij naar het discretionaire oordeel van Geldvoorelkaar.nl respectievelijk Stichting Zekerheden er een zwaarwegend belang is anders te besluiten.

Artikel 25. Vervroegde opeisbaarheid

25.1
In de volgende gevallen is al hetgeen dat de Projecteigenaar nog uit hoofde van de Overeenkomst
Lening en/of anderszins aan de Investeerders verschuldigd is (waaronder begrepen de toekomstige en nog niet vervallen termijnen aan rente en aflossing) direct en ineens opeisbaar en kunnen Geldvoorelkaar.nl, de Stichting Zekerheden besluiten over te gaan tot uitoefening van dit recht:

 1. Indien de Projecteigenaar een Maandbedrag niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan (ongeacht het door de Stichting Zekerheden verrichten van een Vervangende Betaling);
 2. Indien de Projecteigenaar is verhuisd naar een gebied buiten Nederland dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Projecteigenaar binnen enkele maanden Nederland daadwerkelijk zal verlaten;
 3. Bij overlijden of ontbinding van de Projecteigenaar of één van hen;
 4. Indien de Investeerders - dan wel Geldvoorelkaar.nl op grond van de Last - gegronde vrees/reden hebben/heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening niet door de Projecteigenaar zullen worden nagekomen;
 5. Indien alle aandelen in het kapitaal van de Geldnemer of een deel daarvan worden/wordt overgedragen aan een andere partij, dan wel indien er een voornemen is om de aandelen over te dragen.
 6. Bij een wijziging in (i) de zeggenschap over Geldnemer of (ii) het management van Geldnemer, dan wel dat sprake is van het voornemen tot een wijziging in de zeggenschap. Met de wijziging onder (i) wordt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bedoeld het direct of indirect verliezen of krijgen van (feitelijke) zeggenschap door een (rechts)persoon of een groep van (rechts)personen. Indien er beslag wordt gelegd op alle of een belangrijk gedeelte van de goederen van de Projecteigenaar, of alle of een belangrijk gedeelte van zijn goederen worden vervreemd, bezwaard, onteigend of zijn tenietgegaan;
 7. Indien de Projecteigenaar in staat van faillissement is komen te verkeren, een akkoord uit hoofde van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord is aangeboden, een faillissementsaanvraag tegen hem is gedaan of ten aanzien van de Projecteigenaar surseance van betaling is verleend dan wel ten aanzien van de Projecteigenaar de schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) van toepassing is verklaard;
 8. Indien de Projecteigenaar aan Geldvoorelkaar.nl en/of de Investeerders, met het oog op het aangaan van de Overeenkomst Lening, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt dan wel bewust inlichtingen heeft achtergehouden van dien aard, dat de Investeerders de Overeenkomst Lening niet of niet onder dezelfde voorwaarden zouden zijn aangegaan, indien hen de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest;
 9. Indien de Lening is aangewend voor een ander doel dan waarvoor de Lening is aangevraagd en zoals dat zowel in de onderbouwing als in de Pitch is omschreven. Indien de gelden worden aangewend voor andere doeleinden is de hoofdsom en de rente over de resterende looptijd direct opeisbaar. In dat geval kan de Projecteigenaar geen nieuwe Leningen meer via Geldvoorelkaar.nl verkrijgen;
 10. Als een bedongen Zekerheidsrecht niet rechtsgeldig (meer) blijkt of de Stichting Zekerheden in strijd met hetgeen is overeengekomen een beperkt recht, kwalitatief recht of ander recht tegen zich moet laten gelden en bij iedere wijziging in de (rechts)toestand van het Zekerheidsobject die een negatieve invloed kan hebben op de waarde van het Zekerheidsobject;
 11. Als het Zekerheidsobject of een gedeelte daarvan in eigendom wordt overgedragen of door verjaring overgaat;
 12. Als het Zekerheidsobject of een gedeelte daarvan niet mag worden bebouwd, verbouwd of hersteld terwijl dit wel noodzakelijk is;
 13. Als het Zekerheidsobject bestaat uit een appartementsrecht (i) bij opheffing van de splitsing of elke wijziging of aanvulling van de splitsingsakte of het reglement of (ii) bij gehele of gedeeltelijke sloop van het gesplitste gebouw;
 14. Bij schending door de Projecteigenaar van zijn/haar verplichtingen uit hoofde artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

25.2
In al de hierboven genoemde gevallen zijn Geldvoorelkaar.nl namens de Investeerders en de Stichting Zekerheden, met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in de Overeenkomst Lening, gerechtigd betaling ineens te eisen van al hetgeen het krachtens de Overeenkomst Lening verschuldigde, te vermeerderen met Vertragingsrente daarover.

Artikel 26. Vervroegde aflossing

26.1
Afspraken met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen van de Lening worden gepubliceerd in de Pitch en vastgelegd in de Overeenkomst Lening. Op het Geldvoorelkaar.nl Platform staat per leenvorm omschreven wat de standaard mogelijkheden en voorwaarden van vervroegde aflossing bij die leenvorm zijn.

26.2
In geval van overlijden van de Projecteigenaar (in dit geval zijnde een natuurlijk persoon en niet zijnde een Medegeldnemer) mogen de erven de Lening (inclusief de hoofdsom en de opgebouwde rente tot het moment van overlijden) boetevrij ineens geheel aflossen. Gedeeltelijke aflossing is in dit geval niet toegestaan.

Artikel 27. Aansprakelijkheden Geldvoorelkaar.nl en Stichting Zekerheden

27.1
Geldvoorelkaar.nl heeft uitsluitend een rol als beheerder en/of uitvoerder van de Overeenkomst Lening. Geldvoorelkaar.nl geeft geen advies en doet geen aanbevelingen en/of ontradingen. Informaties, toelichtingen, presentaties, toezeggingen en voorstellen van de Projecteigenaar - zoals deze in het Aanbod op het Geldvoorelkaar.nl Platform worden gepubliceerd - zijn inhoudelijk opgesteld door de Projecteigenaar zelf. Geldvoorelkaar.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze uitingen en de juistheid, volledigheid en (de voortdurende) actualiteit daarvan. Er kunnen jegens Geldvoorelkaar.nl aan de uitingen van Projecteigenaars op het Geldvoorelkaar.nl Platform geen rechten worden ontleend. Deze uitingen dienen door de bezoekers en gebruikers (Investeerders) van het Geldvoorelkaar.nl Platform altijd (zelf) op juistheid te worden geverifieerd. Geldvoorelkaar.nl ziet toe op de uniforme opmaak en tekstredactie van de toelichting van Projecteigenaars en voorziet deze van een risicoclassificatie en een toelichting op de uitgangspunten van de Lening.

27.2
Hoewel Geldvoorelkaar.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van het Geldvoorelkaar.nl Platform en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Geldvoorelkaar.nl niet garanderen dat het Geldvoorelkaar.nl Platform foutloos of ononderbroken zal functioneren. Geldvoorelkaar.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van het Geldvoorelkaar.nl Platform uitdrukkelijk van de hand, tenzij sprake is van fraude, opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Geldvoorelkaar.nl. Geldvoorelkaar.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van cybercrime.

27.3
Indien er op het Geldvoorelkaar.nl Platform links en/of verwijzingen naar websites van derden zijn geplaatst, dan betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Geldvoorelkaar.nl worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke links en/of verwijzingen is voor eigen risico van de bezoekers en gebruikers van het Geldvoorelkaar.nl Platform. Projecteigenaars zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor het plaatsen van afbeeldingen met auteursrechten en links en/of verwijzingen naar websites van derden in de Pitch.

27.4
Geldvoorelkaar.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod van de Projecteigenaar dat toegelaten is tot het Geldvoorelkaar.nl Platform en/of de inhoud van de externe krediettoetsen die op het Geldvoorelkaar.nl Platform staan vermeld.

27.5
Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden zijn nimmer aansprakelijk voor het door Projecteigenaar en/of Investeerder(s) niet nakomen van verplichtingen in verband met een Lening.

27.6
Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden zijn niet aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van de gewenste Lening.

27.7
Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden zijn niet aansprakelijk voor mogelijke vertragingen in de doorbetaling van bedragen in verband met de Lening.

Artikel 28. Bemiddeling tussen Projecteigenaar en Investeerder

28.1
Iedere Projecteigenaar is tegenover de Investeerders hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen uit de Overeenkomst Lening. Indien de Projecteigenaar of de Investeerder toegezegde verplichtingen niet nakomt, zal Geldvoorelkaar.nl indien zij dit passend acht aanvankelijk bemiddelen met het oog op nakoming van de verplichtingen.

Artikel 29. Overlijden / ontbinden Investeerder

29.1
Indien de Investeerder een natuurlijk persoon is en tijdens de looptijd van de Lening komt te overlijden en valt het op dat moment nog openstaande geïnvesteerde bedrag in de nalatenschap. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken zal de doorbetaling van de Maandbedragen gecontinueerd worden aan de rechthebbende(n). Het volledig opeisen van de totale vordering door de rechthebbende(n) is niet mogelijk. Indien gewenst zal de Investeringsovereenkomst aangepast worden en op naam van de rechthebbende(n) gesteld worden. In voorkomende gevallen zal het Account worden aangepast en op naam gesteld worden van een persoon aangewezen door de nabestaanden. Deze aangewezen persoon dient de gegevens in het Account te updaten, waaronder bankrekeninggegevens, en dient de verificatie- en identificatieprocedure te doorlopen

29.2
Indien de Investeerder een rechtspersoon is en tijdens de looptijd van de Lening wordt ontbonden, kunnen voor de vereffening van het vermogen met instemming van Geldvoorelkaar.nl de rechten aan derden worden overgedragen. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken zal de doorbetaling van de Maandbedragen gecontinueerd worden aan de nieuwe rechthebbende(n). Het volledig opeisen van de totale vordering door de rechthebbende(n) is niet mogelijk. Indien gewenst zal de Investeringsovereenkomst aangepast worden en op naam van de rechthebbende(n) gesteld worden. Deze rechthebbende dient de gegevens in het Account te updaten, waaronder bankrekeninggegevens, en dient de verificatie- en identificatieprocedure te doorlopen.

Artikel 30 Beëindiging van een Account

30.1
Geldvoorelkaar.nl behoudt zich het recht voor om een Account van een Gebruiker te beëindigen dan wel te deactiveren, indien: (i) de betreffende “Mijn Geldvoorelkaar” omgeving is gevuld met onvolledige of onjuiste gegevens, en/of (ii) Gebruiker onrechtmatig heeft gehandeld jegens Geldvoorelkaar.nl, Stichting Zekerheden of een derde, en/of (iii) Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, Investeringsovereenkomst of Overeenkomst Lening, en/of (iv) het betreffende Account meer dan één jaar niet is gebruikt, en/of (v) Gebruiker failliet wordt verklaard, schuldsanering wordt verleend, surséance van betaling wordt verleend en/of er beslag wordt gelegd onder Geldvoorelkaar.nl en/of de Stichting Zekerheden ten laste van een Gebruiker. Geldvoorelkaar.nl mag eventueel door Gebruiker op het Geldvoorelkaar.nl Platform geplaatste bestanden, gegevens en materialen verwijderen.

30.2
Indien Geldvoorelkaar.nl gebruik maakt van een van de in artikel 30.1 genoemde bevoegdheden, (i) dan blijven de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing en (ii) is Geldvoorelkaar.nl uit dien hoofde op geen enkele wijze gehouden tot het betalen van enige vergoeding van kosten of schade die daardoor op welke wijze dan ook zijn ontstaan.

30.3
Gebruiker kan door indienen van een schriftelijk verzoek aan Geldvoorelkaar.nl zijn Account beëindigen, maar uitsluitend indien Gebruiker geen partij is bij (i) een nog lopende Investeringsovereenkomst of Overeenkomst Lening, (ii) geen lopende Investering heeft en (iii) ook niet heeft ingeschreven op een Project.

Artikel 31. Samenwerking

31.1
Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden zullen in de uitoefening van hun bevoegdheden uit hoofde van de Overeenkomst Lening (i) hun activiteiten afstemmen en (ii) samenwerken teneinde de nakoming door ieder van de op hen rustende verplichtingen mogelijk te maken en de uitoefening van de hun toekomende rechten zo efficiënt mogelijk te laten plaatshebben.

Artikel 32. Overmacht

32.1
In geval van overmacht zijn Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden niet gehouden om hun verplichtingen met betrekking tot Gebruikers na te komen. Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden
kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt hun verplichtingen met betrekking tot Gebruikers opschorten, zonder dat dit afbreuk doet aan de overige rechten en verweren van Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden.

32.2
Onder overmacht wordt verstaan, iedere niet aan Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden toerekenbare tekortkoming, waaronder mede begrepen: stakingen bij Geldvoorelkaar.nl of derden, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, natuurrampen, fabrieksstoornis, blokkades, ziekte van personeel en/of technische problemen op het Geldvoorelkaar.nl Platform.

Artikel 33. Intellectueel Eigendom

33.1.
Alle Geldvoorelkaar.nl logo's, beeldmerken en uitingen zijn eigendom van Geldvoorelkaar.nl en mogen niet door derden worden gebruikt, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.

33.2
Het Geldvoorelkaar.nl Platform en informatie op het Geldvoorelkaar.nl Platform is beschermd door rechten van intellectueel eigendom. Geldvoorelkaar.nl is houder van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de gegevens die daar door de Projecteigenaar met betrekking tot het Aanbod zijn gepubliceerd.

33.3.
Het is niet toegestaan de gegevens op de Website te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geldvoorelkaar.nl.

33.4.
Geldvoorelkaar.nl is gerechtigd de inhoud van het Geldvoorelkaar.nl Platform te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te doen.

Artikel 34 Overdraagbaarheid

34.1
Het is Geldvoorelkaar.nl toegestaan haar rechten en plichten uit haar overeenkomsten met Projecteigenaars geheel of gedeeltelijk over te dragen aan en/of bezwaren ten behoeve van een derde. De Gebruiker geeft bij voorbaat toestemming hiertoe.

34.2
Het is Geldvoorelkaar.nl toegestaan delen van de dienstverlening uit te besteden aan derden met in achtneming van de regels daaromtrent uit hoofde van de Europese Crowdfunding Verordening, de Wet op het financieel toezicht en gerelateerde regelgeving.

34.3.
De rechten en plichten van enige Investeerder uit hoofde van enige overeenkomst met Geldvoorelkaar.nl en Stichting Zekerheden en/of een andere Gebruiker(s) en de rechten en plichten uit hoofde van een Overeenkomst Lening en/of een Addendum zijn niet overdraagbaar in de zin van art. 3:83 lid 2 BW. De Investeerder kan zijn rechten niet bezwaren en/of overdragen aan een derde.

Artikel 35. White Label

35.1
Geldvoorelkaar.nl kan haar diensten aanbieden aan zakenpartners onder de naam van die zakenpartners (White Label). Hierop zijn de Algemene Voorwaarden Crowdfunding Partnerprojecten van toepassing.

Artikel 36. Klachtenprocedure

36.1
In geval van een klacht, kan deze verzonden worden aan info@geldvoorelkaar.nl. Een uitgebreide beschrijving van de klachtenprocedure van Geldvoorelkaar.nl is gepubliceerd op het Geldvoorelkaar.nl Platform. Klachten worden behandeld in overeenstemming met de Klachtenprocedure zoals deze gepubliceerd staat op de website.

37. Diversen

37.1
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet bindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet en zullen Partijen alsdan een vervangende bepaling overeenkomen die qua inhoud en strekking de nietige of niet bindende bepaling het dichtst benadert, waarbij indien mogelijk zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

37.2.
De artikelen in deze Algemene Voorwaarden die bestemd zijn om voort te duren nadat de Accounts en/of overeenkomsten gesloten met Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden zijn beëindigd, blijven van kracht nadat de betreffende Accounts of overeenkomsten zijn beëindigd. Dat betreft in ieder geval de artikelen 8, 10, 18, 30, 31, 33 en 34.

37.3.
Met uitzondering van de ontbindingsrechten zoals uitdrukkelijk opgenomen in de Algemene Voorwaarden en/of Investeringsovereenkomst, doet iedere Gebruiker afstand van zijn/haar recht enige overeenkomst met Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Zekerheden en/of de andere Gebruiker(s) te ontbinden.

Artikel 38. Rechts- en forumkeuze

38.1
Op de rechtsverhoudingen tussen partijen (Projecteigenaar, Investeerder, Geldvoorelkaar.nl en/of de Stichting Zekerheden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

38.2
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 39. Toezicht

Geldvoorelkaar.nl heeft een vergunning op grond van de Europese Crowdfunding Verordening op grond waarvan Geldvoorelkaar.nl crowdfundingdiensten mag aanbieden. Geldvoorelkaar.nl staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).