Intermediairs

Intermediairs zijn tussenpersonen, de adviseurs die naast de Projecteigenaar staan bij het indienen van hun aanvraag. Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen voor de intermediairs van Geldvoorelkaar.nl.

Mijn account

Hoe kan ik crowdfundingpartner / tussenpersoon worden voor Geldvoorelkaar.nl?

Dit kunt u doen door het aanvraagformulier in te vullen en aan ons toe te sturen, met een kopie legitimatie en uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Wilt u de mogelijkheden eerst bespreken? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 085-2733465. Wij zijn op werkdagen tussen 09:00-17:00 uur bereikbaar

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor een klant?

Het is van belang dat u een account als crowdfundingpartner/intermediair heeft geopend bij Geldvoorelkaar.nl. Wanneer u bent ingelogd kunt u via Financiering aanvragen de aanvraag indienen voor uw relatie. Hierbij is van belang dat u bij de contactgegevens uitsluitend de gegevens invult van uw relatie. Al het contact gedurende het proces zal via u verlopen. U kunt de status van het project via uw account volgen.

Hoe heb ik inzage in het verloop en de status van een kredietaanvraag?

U kunt via Mijn Geldvoorelkaar het verloop van de verschillende projecten die u heeft ingediend volgen. U wordt daarnaast via de mail geïnformeerd over de verschillende acties die moeten worden ondernomen.

Crowdfunding

Welke voordelen heeft crowdfunding voor de crowdfundingpartner?

Crowdfunding geeft uw relatie de mogelijkheid om op een alternatieve manier krediet te verkrijgen buiten de reguliere kanalen. De kredietaanvrager kan zelf de rente en de looptijd van zijn krediet bepalen. Crowdfunding biedt ook een uitstekende mogelijkheid om de dienst of product van het bedrijf onder de aandacht te brengen van potentiële investeerders/klanten. Ruim 98% van de gepubliceerde aanvragen wordt succesvol gefund.

Heeft Geldvoorelkaar.nl een bankvergunning?

Nee. Geldvoorelkaar.nl is een volledig zelfstandig bemiddelingsorgaan waarbij Projecteigenaren en geldgevers elkaar kunnen ontmoeten. De AFM en DNB zijn in kennis gesteld van de activiteiten van Geldvoorelkaar.nl. Geldvoorelkaar.nl beschikt over een AFM-ontheffing en staat onder toezicht van de AFM. Geldvoorelkaar.nl is tevens aangesloten bij het KIFID.

Aanvraag

Welke stukken zijn belangrijk voor de beoordeling van een aanvraag?

Hieronder vindt u de stukken (officieel: bescheiden) die nodig zijn voor de beoordeling van een project:

Zakelijke aanvraag

  • Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden
  • Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor controle BKR)
  • Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders
  • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
  • Uitgewerkt businessplan met een financierings- en investeringsplan
  • Recente jaarverslagen van de afgelopen 3 jaar

*Alle zakelijke aanvragen moeten gecontroleerd zijn door een financieel adviseur/accountant.

Vastgoedbeleggers (particulier)

  • Recente IB aangifte (meest recente)
  • Uitgewerkt businessplan met een overzicht van de vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten
  • Privé adres aanvrager (voor BKR-toets)
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager en (indien van toepassing) van de partner

De documenten zullen door een crowdfundingbeoordelaar worden beoordeeld, maar deze worden niet gepubliceerd op ons platform. Op basis van de beoordeling besluiten wij of de aanvraag wordt voorgelegd aan investeerders. De aanvraag wordt pas online geplaatst nadat uw klant akkoord heeft gegeven.

Hoe lang duurt het voordat een project is beoordeeld en online wordt gezet?

Na ontvangst van alle bescheiden duurt het gemiddeld 12 werkdagen voordat uw kredietaanvraag is beoordeeld. Wanneer u aanvullende stukken aan moet leveren, kan de beoordeling langer duren. U krijgt een vaste crowdfundingbeoordelaar toegewezen.
Wanneer de kredietaanvraag is goedgekeurd, krijgt u enkele dagen de tijd om de pitch aan te leveren. Deze pitch wordt vervolgens gepubliceerd.

Hoe lang duurt de funding van een project?

Vanaf het moment van opengaan voor investeringen, heeft uw relatie 30 dagen de tijd voor de funding van het project. De snelheid van funding hangt af van de marktwerking. Dit kan verschillen van enkele uren tot 30 dagen. Het is dus van belang dat uw klant de campagne promoot in eigen netwerk en op eigen social media. Voorafgaand aan deze 30 dagen is een inzagetermijn van 48 uur ingelast, zodat alle investeerders de kans hebben om goed kennis te nemen van een project. Tijdens deze twee dagen kan doorgaans nog niet in projecten worden geïnvesteerd.

Welke zekerheden zijn er nodig?

Geldvoorelkaar.nl gaat in beginsel uit van hoofdelijke aansprakelijkheid van de Projecteigenaar. Ook als de Projecteigenaar een rechtspersoon is, tekenen de bestuurder(s), eigenaar(s), vennoten of relevante aandeelhouders in beginsel persoonlijk mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Als op deze regel een uitzondering wordt gemaakt, wordt dat altijd expliciet in de publicatie vermeld.
Geldvoorelkaar.nl kan daarnaast als voorwaarde stellen dat er aanvullende zekerheden worden verstrekt ten behoeve van de investeerders. Ter zekerheidsstelling kunnen één of meerdere pandrechten en/of één of meerdere hypotheekrechten worden gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl.

De definitief te vestigen zekerheden worden per casus bepaald en te allen tijde duidelijk toegelicht in de te publiceren pitch behorende bij het crowdfundingproject.

Komt alle aangeleverde documentatie online?

Nee, u bepaalt samen met uw relatie hoe de pitch er uit komt te zien. Daarnaast bepaalt u zelf welke stukken er ter inzage worden gegeven.

Kan de pitch na het indienen van de aanvraag nog gewijzigd worden?

Ja, in alle gevallen zult u samen met de crowdfundingbeoordelaar de pitch kunnen aanpassen en optimaliseren voor deze online wordt geplaatst. Ook het toevoegen van beeldmateriaal is in een later stadium nog mogelijk. Wanneer de pitch gepubliceerd is, kunnen alleen tekstuele veranderingen gedaan worden. Deze mogen niet wezenlijk afwijken van de oorspronkelijke pitch.

Kosten

Wie bepaalt de looptijd en de rente van het project?

U kunt samen met uw relatie het bedrag, de rente en de looptijd van het project bepalen. Het renteaanbod zal uiteraard van invloed zijn op de inschrijvingen door de investeerders. Geldvoorelkaar.nl zal daarom een bandbreedte aangeven waarbinnen het rentepercentage dient te vallen. Deze bandbreedte hangt af van de risicoclassificatie die aan het project wordt toegekend.

Wat zijn de kosten voor het zijn van crowdfundingpartner?

Het openen en beheren van uw account bij Geldvoorelkaar.nl is kosteloos. Er worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht voor het crowdfundingpartnerschap. Ook het publiceren van uw logo en bedrijfsnaam in de pitch is kosteloos.

Wat zijn de kosten voor de klant?

Geldvoorelkaar.nl tracht de kosten die gepaard gaan met een lening of investering zo laag en transparant mogelijk te maken. Indien er zich wijzigingen in de tarieven voordoen wordt dat altijd duidelijk op de website vermeld. Gedurende de looptijd van uw lening zullen de genoemde kosten niet gewijzigd worden.

Voor het aanhouden van een profiel worden geen kosten in rekening gebracht. De plaatsingskosten zijn de kosten die in rekening gebracht worden in verband met de beoordeling van uw aanvraag en het plaatsen van de aanvraag op de website. Indien een aanvraag voor een lening onverhoopt niet geplaatst wordt, worden er ook geen kosten in rekening gebracht. Indien een aanvraag voor een lening wel gepubliceerd wordt, maar niet wordt volgeschreven, betaalt u slechts de plaatsingskosten. Bij een succesvolle funding wordt de eenmalige doorloopfee in mindering gebracht op het uit te keren kredietbedrag.

De actuele tarieven vindt u bij Tarieven Projecteigenaren.

Is er een fee/commissie voor de crowdfundingpartner?

Ja, hiervoor zijn mogelijkheden. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Business Development Manager. 

Adviespakket

Waarom biedt Geldvoorelkaar.nl de mogelijkheid om een advies- en begeleidingspakket van een crowdfundingpartner af te nemen?

Professionele advisering en begeleiding speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van continuïteitsproblemen bij (MKB) ondernemingen. Geldvoorelkaar.nl kan als bemiddelingsplatform echter niet de rol van intermediair/adviseur vervullen en levert daarom een bijdrage aan het mogelijk maken van advisering van ondernemers door crowdfundingpartners (accountant, financieel adviseur, coach, etc).

Door de mogelijkheid aan te bieden om de advies- en begeleidingsuren op te nemen in het kredietbedrag kan de ondernemer de kosten hiervoor spreiden over de looptijd van het project.

Investeerders hechten waarde aan de bijdrage van een crowdfundingpartner. Gestructureerde advisering en begeleiding door een crowdfundingpartner is een pré bij het nemen van investeringsbeslissingen. De kans op 100% funding wordt hierdoor groter. 

Lees meer over het Advies- en begeleidingspakket.

Waarom kan een begeleidingspakket alleen voor een hoeveelheid uren worden afgesloten?

De exacte invulling van de afspraken wordt bepaald door de Projecteigenaar en zijn crowdfundingpartner. Afhankelijk van de levensfase van de onderneming en de achtergrond van de crowdfundingartner kunnen de invulling van de afspraken en de prijs hiervoor verschillen. De crowdfundingpartner biedt hiervoor de Projecteigenaar een separate offerte aan.

Hoe verloopt de betaling van de advies- en begeleidingsuren aan de crowdfundingpartner?

De Projecteigenaar is verantwoordelijk voor de betaling aan de crowdfundingpartner. Geldvoorelkaar.nl is enkel verantwoordelijk voor het uitkeren van het kredietbedrag aan de Projecteigenaar bij 100% funding. Geldvoorelkaar.nl speelt dus geen rol bij de betaling van advies- en begeleidingsuren door de Projecteigenaar aan de crowdfundingpartner.

Waarom worden advies- en begeleidingsuren schriftelijk vastgelegd door Geldvoorelkaar.nl?

Geldvoorelkaar.nl wil haar investeerders zo volledig mogelijk informeren. Voor investeerders is het van belang om te weten dat een Projecteigenaar voor een aantal uur wordt begeleid door een crowdfundingpartner.

Wat is het verschil tussen een Brons, Zilver en Goud pakket?

Behalve het aantal uur is er geen verschil tussen het Goud, Zilver en Brons pakket. De crowdfundingpartner en Projecteigenaar komen zelf de exacte invulling van de afspraken overeen middels een separate offerte.

Moeten de uren conform een bepaald tijdschema ingezet worden?

Nee, de crowdfundingpartner en Projecteigenaar bepalen zelf de planning en inhoud behorende bij het advies- en begeleidingspakket. De uren kunnen gedurende de gehele looptijd ingezet worden.

Kunnen de uren ook gebruikt worden voor primaire dienstverlening?

Nee, de uren kunnen enkel gebruikt worden voor adviesdiensten. Het samenstellen/controleren van de jaarrekening of het verzorgen van fiscale aangiften vallen hier niet onder.