Privacyverklaring

Privacyverklaring Geldvoorelkaar.nl (laatst gewijzigd op 13-7-2023)

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te voeren binnen de kaders die daar door de wetgever en toezichthouders aan worden gesteld. Daarbij gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u meer over hoe wij dat doen.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. Om dat mogelijk te maken vragen en verwerken wij persoonsgegevens die wij alleen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Wanneer u contact heeft met Geldvoorelkaar.nl. Dit contact kan bijvoorbeeld telefonisch zijn, per e-mail, via social media of via de website.
 • Wanneer u gebruik maakt van het platform Geldvoorelkaar.nl om te investeren of te lenen.
 • Voor het maken van overeenkomsten, het administreren van de relatie en de samenwerking met u en ten behoeve van het ontvangen en betalen van gelden.
 • Voor procesverbetering, de verbetering van onze diensten en voor marktonderzoek
 • Om u op de hoogte te houden en te informeren over onze producten, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via social media.
 • Voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen.
 • Voor andere doelen, waarbij het nieuwe doel moet passen bij het doel waarvoor u uw persoonsgegevens in eerste instantie aan ons had gegeven.


Grondslagen van de verwerking
Op grond van de hieronder genoemde grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • Voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Bij een gerechtvaardigd belang van Geldvoorelkaar.nl;
 • Indien u expliciet toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, nadat wij u om toestemming gevraagd hebben. Hebt u die toestemming gegeven, dan kunt u die toestemming altijd aanpassen of intrekken via info@geldvoorelkaar.nl.


Beveiliging persoonsgegevens
Wij vragen geen persoonsgegevens die wij niet nodig hebben. Met de gegevens die wij verwerken gaan wij zeer zorgvuldig om door te investeren in systemen, procedures en in onze medewerkers. Hebt u daar vragen over, of hebt u de indruk dat er sprake is van misbruik van uw gegevens, neemt u dan contact met ons op via info@geldvoorelkaar.nl


Gebruik van persoonsgegevens door derden
Overheidsinstanties zoals toezichthouders, de belastingdienst en het openbaar ministerie mogen, voor zover dat bij wet is toegestaan, persoonsgegevens van u bij ons opvragen. Daarnaast wordt voor de goede uitvoering van onze dienstverlening samengewerkt met derden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. Deze verwerkers zijn verplicht uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Wij delen met deze verwerkers enkel persoonsgegevens die nodig zijn. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden voor hun commerciële of ideële doeleinden.


Social Media
Wij maken gebruik van social media om contact te onderhouden met klanten en geïnteresseerden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan onze social media kanalen.


Trustpilot
Wij kunnen per e-mail contact met u opnemen om u te vragen diensten die u van ons verleend hebt gekregen te beoordelen, zodat wij uw feedback kunnen verzamelen en onze diensten kunnen verbeteren (het ‘Doel’). We maken gebruik van een extern bedrijf, Trustpilot A/S (‘Trustpilot’), om uw feedback te verzamelen. Dit houdt in dat we voor dit Doel uw naam, e-mailadres en referentienummer doorgeven aan Trustpilot. Wilt u meer weten over hoe Trustpilot uw gegevens verwerkt, dan vindt u hier het Privacybeleid van Trustpilot.


Website en apps
Wij bieden een belangrijk deel van onze dienstverlening aan door middel van onze website. Voor de goede werking daarvan wordt gebruik gemaakt van apps en cookies. Cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser, maar u kunt uw browser ook zo instellen dat hij geen cookies ontvangt. Persoonsgegevens die via de website of apps worden verzameld vallen ook onder deze privacyverklaring. Op de website van Geldvoorelkaar.nl kunt u links aantreffen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang van die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt

 
Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor eigen gebruik en voor het voldoen aan onze wettelijke bewaarverplichtingen. Zo bewaren wij persoonsgegevens conform de kaders voor bewaring en verantwoording die door wetgever en toezichthouders worden gesteld. Eén van de vereisten van de AFM is dat Geldvoorelkaar.nl deze informatie minimaal vijf jaar bewaart.


Uw rechten als betrokkene
De AVG geeft u als betrokkene de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • recht op inzage
 • recht op rectificatie
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht van bezwaar
 • recht op dataportabiliteit

U kunt via info@geldvoorelkaar.nl laten weten of u gebruik wenst te maken van één van deze mogelijkheden. Wij zullen, waar mogelijk, aan uw verzoek voldoen. Wanneer wij niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen, zullen wij u daarover informeren. Als u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, stuurt u dan een bericht naar info@geldvoorelkaar.nl. Ook staat het u vrij een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. U zult eerst de klacht bij Geldvoorelkaar.nl moeten indienen. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat namelijk pas met uw klacht aan de slag als u de klacht eerst schriftelijk bij ons heeft ingediend.

 
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid en adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

 
Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: info@geldvoorelkaar.nl. Wij helpen u graag.