Statistiekpagina

Op deze pagina vindt u onze cijfers vanaf de start van Geldvoorelkaar.nl tot 1 april 2024. U ziet hier onder andere het totaal aantal gefunde projecten, het totaalbedrag dat door investeerders is gefinancierd en het gemiddeld rendement. De rekenmethodiek (Internal Rate of Return) voor het berekenen van het portefeuille rendement is met behulp van een externe actuaris tot stand gekomen.

U kunt uw persoonlijke statistiek volgen in Mijn Statistiek.

Deze pagina is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Totale productie Geldvoorelkaar.nl en AndersFinancieren

Totaal gefund: 559,9 miljoen euro

Totaal aantal projecten: 2.422

--------------------------------------

Productie AndersFinancieren

Totaal gefund: 104,1 miljoen euro

Aantal projecten: 91

--------------------------------------

Productie Geldvoorelkaar.nl

Totaal gefund: 455,8 miljoen euro

Aantal projecten: 2.331

Totaal uitgekeerd aan investeerders: 324,7 miljoen euro

Totaal aflossing uitgekeerd aan investeerders: € 273,9 miljoen euro

Totaal rente uitgekeerd aan investeerders: € 54,0 miljoen euro

Rendementen

 

    Toelichting rendement
1 Bruto rendement Gerealiseerd rendement na aftrek van de succesfee investeerder en afboekingen.
2 Netto rendement* Gerealiseerd rendement na aftrek van de succesfee investeerder, afboekingen en bestaande achterstanden (default).
3 Netto 365 dagen rendement* Rendement na aftrek van de succesfee investeerder, afboekingen en het volledig afboeken van de lening indien de achterstand (default) langer is dan 365 dagen.
4 Netto 90 dagen rendement* Rendement na aftrek van de succesfee investeerder, afboekingen en het volledig afboeken van de lening indien de achterstand (default) langer is dan 90 dagen.
5 Netto rendement 90 dagen/ 70%* Rendement na aftrek van de succesfee investeerder, afboekingen en 70% afboeken van de lening indien de achterstand (default) langer is dan 90 dagen. De recovery van defaultprojecten is gemiddeld 30%.

* Netto rendement na 90 of 365 dagen

Wanneer een geldnemer niet aan zijn betaalverplichting voldoet, drukt dat het rendement voor de investeerders. Hoe sneller wordt overgegaan tot afboeking, hoe lager het rendement. Om inzicht te geven in dat drukkende effect in de portefeuille, worden voor deze berekeningen projecten met betaalachterstanden fictief afgeboekt na 90 dagen of na 365 dagen default. De uitkomsten ziet u hierboven.

Op dit moment laten de meeste platforms alleen het 365d rendement zien. Geldvoorelkaar.nl geeft op advies van de AFM ook het 90d rendement weer. Beide berekeningen houden geen rekening met eventuele incassomaatregelen of recovery. De werkelijkheid pakt dan ook vaak gunstiger uit voor de investeerder.

Berekening van het rendement

De rendementen worden berekend volgens de IRR methodiek en zijn in samenwerking met een actuaris bepaald. Internal Rate of Return (IRR) is een uitdrukking die vaak wordt gebruikt voor de berekening van het rendement dat een investeerder of investeringsmaatschappij op de investering(en) maakt in de bedrijven die onderdeel uitmaken van de portfolio. De Nederlandse uitdrukking voor Internal Rate of Return is Interne Opbrengstvoet. Deze methodiek wordt veelal gebuikt om het effectieve rendement te berekenen voor lenen, sparen en investeren. 

Statistiekoverzicht van de portefeuille

 

Statistiekoverzicht portefeuille

per 01-04-2024

Aanvang portefeuille 2011
Frequentie update per kwartaal
Frequentie update persoonlijke portefeuille per maand
Oprichtingsdatum Geldvoorelkaar.nl 10-2010
KVK inschrijfnummer 30286101
AFM Vergunning financiële dienstverlener reg. nr. 12040236
AFM Ontheffing bemiddelaar in opvorderbaar geld reg. nr. 19000053
Gemiddeld kredietbedrag € 198.556,-
Gemiddelde investering van investeerder € 1.116,-
Gemiddeld aantal investeringen van investeerder 20
Gemiddelde leeftijd van investeerder 49 jaar
Verhouding man - vrouw 71% - 25%

 

Verzuimgraad

Geldvoorelkaar.nl is transparant over de in het verleden behaalde resultaten. Onder verzuimgraad vallen projecten die niet meer volledig aan de rente en/of aflossingsverplichtingen kunnen voldoen. Bij een betalingsachterstand van 90 dagen of meer is een project in verzuim. Ook wanneer er sprake is van een gedwongen herstructurering of een faillissement is er sprake van verzuim.

In onderstaande tabel staan de verzuimgraden opgenomen sinds de oprichting van Geldvoorelkaar.nl. Voor ieder kalenderjaar staat per risicoclassificatie opgenomen het aantal projecten wat in verzuim is geraakt. 

Bemiddelende rol

Geldvoorelkaar.nl heeft een bemiddelende rol tussen de geldnemer en de investeerders. Wij zullen te allen tijde zoeken naar de meest gunstige oplossing voor beide partijen. Daarbij proberen wij de geldnemer de ruimte te geven om met een oplossing te komen, om verdere financiële problemen te voorkomen.

Wij zijn voorzichtig met communicatie over betaalproblemen, om de positie van de geldnemer niet verder te schaden. Wanneer de geldnemer Geldvoorelkaar.nl een voorstel doet voor een betalingsregeling, zal dit voorstel eerst aan de investeerders worden voorgelegd. De investeerders kunnen instemmen of afwijzen. De uitslag is bindend zodra investeerders, die samen meer dan de helft van het bedrag van de lening hebben geïnvesteerd, wel of niet instemmen met de betalingsregeling.

Wanneer echter blijkt dat er geen minnelijke oplossing gevonden kan worden, zal het project overgedragen worden aan de gerechtsdeurwaarder en zullen de investeerders hierover ingelicht worden.

Advies: spreid uw investeringen

Elke vorm van vorm van investeren kent risico's. Het kan zijn dat u minder terugkrijgt dan u heeft ingelegd. Wij adviseren u maximaal 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding (conform het advies van de AFM). En wij adviseren u uw inleg te spreiden over meerdere projecten.

Geldvoorelkaar.nl is grondlegger van de crowdfundingmarkt en zet zich in voor verdere ontwikkelingen en transparantie van de branche. De markt voor crowdfunding is nog relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Slimmer investeren

Bij Geldvoorelkaar.nl vinden we het belangrijk om investeerders goed te informeren. Heeft u vragen over investeren of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder!