Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 14-11-2018

Geldvoorelkaar.nl gebruikt persoonsgegevens om haar dienstverlening uit te voeren binnen de kaders die daar door de wetgever en toezichthouders aan worden gesteld. Daarbij gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). In deze privacyverklaring leest u meer over hoe wij dat doen.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. Om dat mogelijk te maken vragen en verwerken wij persoonsgegevens:

  • Wanneer u contact heeft met Geldvoorelkaar.nl. Dit contact kan bijvoorbeeld telefonisch zijn, per e-mail, via social media of via de website.
  • Wanneer u gebruik maakt van het platform Geldvoorelkaar.nl om te investeren of te lenen.
  • Voor het maken van overeenkomsten, het administreren van de relatie en de samenwerking met u en ten behoeve van het ontvangen en betalen van gelden.
  • Voor procesverbetering, de verbetering van onze diensten en voor marktonderzoek.
  • Om u op de hoogte te houden en te informeren over onze producten, rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld via social media.
  • Voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen.
  • Voor andere doelen, waarbij het nieuwe doel moet passen bij het doel waarvoor u uw persoonsgegevens in eerste instantie aan ons had gegeven.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij vragen geen persoonsgegevens die wij niet nodig hebben. Met de gegevens die wij verwerken gaan wij zeer zorgvuldig om door te investeren in systemen, procedures en onze medewerkers.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Overheidsinstanties zoals toezichthouders, de belastingdienst en het openbaar ministerie mogen, voor zover dat bij wet is toegestaan, persoonsgegevens van u bij ons opvragen. Daarnaast wordt voor de goede uitvoering van onze dienstverlening samengewerkt met derden. Daarbij worden alleen persoonsgegevens gedeeld die daarvoor benodigd zijn en voor zover dat daarbij van toepassing is, worden daarvoor verwerkersovereenkomsten afgesloten, waarbij deze verwerkers zich verplichten uw privacy te waarborgen. Geldvoorelkaar.nl verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden met het oog op hun commerciële of ideële doeleinden.

Social media

Geldvoorelkaar.nl maakt gebruik van social media om contact te onderhouden met klanten en geïnteresseerden. Geldvoorelkaar.nl is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen.

Website en apps

Geldvoorelkaar.nl biedt een belangrijk deel van haar dienstverlening aan door middel van haar website. Voor de goede werking daarvan wordt gebruik gemaakt van apps en cookies. Cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser, maar u kunt uw browser ook zo instellen dat hij geen cookies ontvangt. Persoonsgegevens die via de website of apps worden verzameld vallen ook onder dit privacy statement. Op de website van Geldvoorelkaar.nl kunt u links aantreffen naar andere websites. Geldvoorelkaar.nl is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor eigen gebruik en voor het voldoen aan onze wettelijke bewaarverplichtingen. Zo bewaart Geldvoorlkaar.nl persoonsgegevens conform de kaders voor bewaring en verantwoording die door wetgever en toezichthouders worden gesteld. Eén van de vereisten van de AFM is dat Geldvoorelkaar.nl deze informatie minimaal vijf jaar bewaart.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

U heeft recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Wij zullen echter geen persoonsgegevens verwijderen die wij verplicht zijn om te bewaren of persoonsgegevens die wij nodig hebben, zoals bij de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft. Voor inzage of verwijdering kunt u contact opnemen via info@geldvoorelkaar.nl.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op marketing informatie van Geldvoorelkaar.nl dan kunt u een bericht sturen naar info@geldvoorelkaar.nl.

Wijzigingen

Geldvoorelkaar.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: info@geldvoorelkaar.nl. Wij helpen u graag.