Investeerders

Degene die geld toezegt en investeert in projecten, heet 'investeerder'. Wat kan de investeerder verwachten? Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over investeren via Geldvoorelkaar.nl.

Mijn account

Hoe kan ik mij inschrijven als investeerder bij Geldvoorelkaar.nl?

Om te kunnen investeren in projecten via Geldvoorelkaar.nl, dient u eerst een account aan te maken. U kunt een account aanmaken via de pagina Registreren.

Op de pagina projecten vindt u een overzicht van de projecten die openstaan voor investeringen. Nadat u voor de eerste keer een investering hebt toegezegd, ontvangt u van ons per e-mail een investeringsovereenkomst. Wij vragen u om deze te tekenen en terug te mailen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Deze actie is éénmalig en geldt voor alle investeringen die u in de toekomst eventueel nog gaat doen.

Let op! Wanneer zowel u als uw partner investeren via Geldvoorelkaar.nl dient u beiden een uniek e-mailadres en een uniek bankrekeningnummer aan te leveren.

Waar vind ik het effectieve rendement van mijn portefeuille terug?

In uw eigen omgeving Mijn Geldvoorelkaar kunt u bij Mijn Statistiek terugvinden wat het jaarlijkse rendement van uw portefeuille is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Bruto rendement, Bruto rendement na aftrek fee en Netto rendement (na aftrek fee en achterstand).

Waar kan ik de leenovereenkomsten vinden van de projecten waarin ik investeerde?

U kunt het contract lening van het project waarin u heeft geïnvesteerd vinden onder Mijn projecten en dan bij het Betaalschema van dit project.

Investeren

De activeringslink voor mijn investering werkt niet. Wat nu?

Waarschijnlijk heeft u twee e-mails ter bevestiging van uw investering ontvangen. De link in de laatst ontvangen mail is de juiste activeringslink.

Waarom moet ik een investeringsovereenkomst tekenen?

Omdat u een contract aangaat met de geldnemer van het project waarin u investeert, vragen wij u eenmalig om een investeringsovereenkomst te tekenen. Deze overeenkomst wordt middels uw klantnummer gekoppeld aan de overeenkomsten lening van de projecten waarin u heeft geïnvesteerd. Zonder deze overeenkomst kunnen wij uw investering niet afwikkelen. 

Hoe lever ik mijn documenten conform de AVG regelgeving aan?

In verband met de bescherming van de privacy van onze investeerders, vragen wij u om de documenten zonder herkenbaar BSN (burgerservicenummer) en herkenbare pasfoto aan te leveren. Het BSN en de pasfoto verbergen kan op verschillende manieren. De meest voorkomende manieren bespreken we hieronder. 

De KopieID-app
De KopieID-app is een app van de overheid, die je kunt downloaden via de Apple Store of de Google Play Store. Als je de KopieID-app hebt gestart, leidt de app je automatisch door het proces. Je maakt een foto met de app en brengt hierop de gewenste wijzigingen aan. Sla het document op met een duidelijke en herkenbare naam, waarna het kan worden verzonden.

Microsoft Edge
Om je BSN te verbergen met behulp van Microsoft Edge ga je als volgt te werk:

 1. Maak een kopie van het document en sla dit op als PDF-bestand.
 2. Klik met je rechtermuisknop op het PDF bestand en kies voor “Openen met”.
 3. Selecteer “Microsoft Edge”, het bestand wordt geopend in Microsoft Edge.
 4. Ga in de werkbalk (bovenin) naar de optie “Tekenen”.
 5. Klik op het uitrolmenu (pijltje omlaag). Kies uit het kleurenpalet de kleur zwart.
 6. Kies bij het schuifbalkje "Dikte" de gewenste dikte van de lijn.
 7. Zet een streep door het BSN in je document om deze te verbergen. Het nummer mag niet meer leesbaar zijn.
 8. Sla het document op met een duidelijke naam waaruit blijkt om welk document het gaat. 

Fotobewerkingsprogramma
Ook in een fotobewerkingprogramma, zoals Photoshop of Paint, kun je je BSN verbergen. Dat doe je als volgt:

 1. Maak een kopie van het document en sla dit op als JPG- of PNG-bestand.
 2. Open het bestand in het gewenste fotobewerkingsprogramma.
 3. Kies een optie zoals bijvoorbeeld “Vormen” (dit kan per programma verschillen). Het gaat in ieder geval om de mogelijkheid om zelf een vorm zoals een rechthoek te kunnen tekenen.
 4. Kies voor een zo donker mogelijke kleur. 
 5. Plaats de vorm over het BSN om deze te verbergen. Het nummer mag niet meer leesbaar zijn.
 6. Sla het document op met een duidelijke naam waaruit blijkt om welk document het gaat. 
Wie kunnen er investeren?

Investeerders via Geldvoorelkaar.nl dienen in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Leeftijd van 18 jaar of ouder.
 • Investeerders kunnen een natuurlijk persoon (particulier) of rechtspersoon (zakelijk) zijn.
 • De investeerders is handelingsbekwaam en niet onder curatele gesteld.
 • De (beroeps)werkzaamheden van de investeerder moeten anders zijn dan het verstrekken van leningen aan consumenten.
Hoeveel mag ik maximaal investeren?

Als particulier investeerder mag u maximaal € 80.000,- aan investeringen via dit platform hebben uitstaan. Als de investering vanuit de onderneming of rechtspersoon wordt gedaan, geldt er geen investeringslimiet. Elke vorm van investeren kent risico's. Het kan zijn dat u minder terugkrijgt dan u heeft ingelegd. Wij adviseren u maximaal 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding (conform het advies van de AFM). En wij adviseren u om uw inleg te spreiden over meerdere projecten.

Waarom moet ik een investeerderstoets doen?

Elke vorm van investeren kent risico's. Het kan zijn dat u minder terugkrijgt dan u heeft ingelegd. Wij adviseren u maximaal 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding (conform het advies van de AFM). En wij adviseren u om uw inleg te spreiden over meerdere projecten.

Om investeerders bewust te maken van de risico's heeft de AFM een investeerderstoets in het leven geroepen. Deze 'toets' verschijnt bij elke € 5.000,- die u investeert in projecten op onze website. Na het doen van de toets krijgt u een positief of negatief advies om verder te gaan met uw investering. U kunt zelf beslissen of u dit advies opvolgt. De uitkomst is niet bindend.

Is investeren anoniem?

Ja, investeren is standaard anoniem. In de overeenkomsten tussen geldnemers en investeerders zullen de persoonlijke gegevens van een investeerder niet openbaar worden gemaakt. Een geldnemer kan niet zonder toestemming van de investeerders toegang krijgen tot de persoonsgegevens van zijn/haar investeerders.

Waarom ben ik als investeerder onderdeel van een informele vereniging?

Op één lening investeren veelal meerdere personen. Al deze investeerders samen vormen een informele vereniging namens wie Geldvoorelkaar.nl de incassi bij de geldnemer verzorgt. Door lid te zijn van een informele vereniging kan er volstaan worden met één schuldbekentenis en één totale vordering. De informele vereniging verplicht u tot niets en wordt automatisch ontbonden wanneer de laatste termijn van een lening is afgelost.

Heb ik garantie op mijn investering?

Nee. Geldvoorelkaar.nl kan nooit de nakoming garanderen.
Geldvoorelkaar.nl screent alle aanvragen om overcreditering en daarmee betaalproblemen te voorkomen. Ook werken we samen met Ondernemers Support en een incassobureau om uw belangen te behartigen.

Welke kosten worden in rekening gebracht bij het doen van een investering?

Per investering betaalt u een percentage over uw investeringsbedrag aan Geldvoorelkaar.nl. De hoogte van het percentage hangt af van de leenvorm en de looptijd van de lening.

De actuele tarieven vindt u op onze pagina Tarieven investeerders. 

De succesfee wordt bij een Annuïtaire lening voor de helft bij aanvang van de looptijd verrekend (verdeeld in drie maandelijkse inhoudingen), en voor de helft gespreid over de rest van de looptijd (in de eerste maand van opvolgende leenjaren).

Jaaropgaaf

Terminologie bij de jaaropgaaf

Om de jaaropgaaf goed leesbaar te houden hebben we een aantal termen uit de jaaropgaaf hieronder voor u toegelicht.

Betaalproblemen
Wanneer (een deel van) de termijnen van een project niet meer worden voldaan raakt een project in betaalproblemen.

Bruto voorziening
Een bruto voorziening laat zien welk bedrag aan aflossing nog niet is voldaan door de geldnemer. Hierin is de rente niet opgenomen. Dit is exclusief de mogelijke recovery.

Netto voorziening (op basis van verwachte recovery)
Bij een netto voorziening wordt rekening gehouden met het door ons verwachte herstel van de huidige achterstand. Geldvoorelkaar.nl spant zich in (een gedeelte van) de vordering na het ontstaan van de achterstand alsnog te incasseren. De mate waarin dit mogelijk is zal per dossier verschillen. Bij de netto voorziening wordt het bedrag vermeld dat naar onze verwachting uiteindelijk niet zal worden terugbetaald. Dit bedrag is gebaseerd op de verschuldigde aflossing. De rente wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Recovery
Er is sprake van recovery bij een (gedeeltelijk) herstel van de ontstane achterstand.

Gerecoverde aflossing
Het deel van de achterstand dat na ontstaan alsnog is voldaan en dat wordt aangewend om verschuldigde aflossing te betalen.

Gerecoverde rente
Het deel van de achterstallige rente dat na het ontstaan alsnog is voldaan en dat wordt aangewend om verschuldigde rente te betalen.  

Voorzieningen hersteld
De projecten waarbij in het verleden een voorziening is getroffen (in verband met betaalproblemen) maar waarbij de ontstane achterstand deels of compleet is ingelopen.

Afboeking
Bij een afboeking weten we zeker dat er geen recovery meer zal plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is geweest van een WSNP traject (Wettelijke Schuldsanering) of van een voorstel tegen finale kwijting van de restantschuld.

Vanaf wanneer is mijn jaaropgaaf beschikbaar?

U kunt uw jaaropgaaf elk jaar medio februari opvragen in uw 'Mijn Geldvoorelkaar'-omgeving op onze website.

Hoe kan ik mijn jaaropgaaf opvragen?

Wanneer u bent ingelogd kiest u voor het tabblad Mijn statistieken. Onderaan deze pagina selecteert u het jaar waarover u de jaaropgaaf wilt ontvangen en drukt op de knop opvragen. De jaaropgaaf wordt dan naar uw e-mailadres gestuurd.

Hoe moet ik de jaaropgaaf lezen?

Uw jaaropgaaf laat zien wat het uitstaand vermogen per 1-1 en per 31-12 was. Verder kunt u hier terugvinden hoeveel u heeft geïnvesteerd en welke kosten daarmee gemoeid waren. Daarnaast hebben we informatie opgenomen over de projecten waarbij betaalproblemen zijn ontstaan. Deze gegevens kunt u gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Welk bedrag op de jaaropgaaf gebruik ik in mijn aangifte Inkomstenbelasting?

U geeft zelf uw geïnvesteerde gelden op bij de Belastingdienst. Dit doet u middels uw aangifte Inkomstenbelasting. U kunt het uitstaand vermogen opgeven in Box 3 bij 'uitgeleend geld en andere vorderingen'. Hierop zijn de definitieve afboekingen en de bruto voorziening al in mindering gebracht.

Wat staat er op de specificatie van de jaaropgaaf?

Een specificatie van de jaaropgaaf vraagt u op dezelfde manier op.

Deze specificatie is voor uw eigen detailinzicht. Hierop vindt u meer informatie over de projecten waarbij betaalproblemen zijn ontstaan en de bruto en netto voorziening. Dit betreft de projecten met een betaalachterstand van 90 dagen of meer. 

Projecten

Wat houden de verschillende classificaties in?

Classificaties bieden inzicht in de mate waarin investeren in een project risico met zich meebrengt. Een uitgebreide beschrijving van de classificaties vindt u hier.

Zijn er verschillende soorten leningen?

Ja. Geldvoorelkaar.nl biedt vier verschillende leenvormen aan: de Annuïtaire lening, de Flexlening, de Vastgoedlening en de Andersfinancieren lening. Meer informatie hierover leest u op de pagina Producten. Als investeerder ontvangt u bij elke terugbetaling door de geldnemer, een stukje aflossing en rente. Dat betekent dat uw investeringsbedrag en rente per leenvorm op een andere manier aan u worden overgemaakt.

Wat gebeurt er als een project niet vol komt binnen de termijn van 30 dagen?

Wanneer een project binnen de gestelde termijn van 30 dagen niet voor ten minste 90% volgeschreven is door investeerders, komt deze in zijn geheel te vervallen. U hoeft uw investering in dat geval niet over te maken en deze wordt weer opgeteld bij uw investeringsruimte. In sommige gevallen volgt een verlenging van de publicatietermijn of een herpublicatie met gewijzigde uitgangspunten.

Wat gebeurt er als een project eerst wordt opengezet voor de innercrowd?

Geldnemers hebben (in overleg met Geldvoorelkaar.nl) de mogelijkheid om hun project eerst 14 dagen open te zetten voor de innercrowd, voordat het op de reguliere wijze wordt gepubliceerd. De innercrowd van een ondernemer bestaat uit zijn eigen netwerk van familie, vrienden en (zaken)relaties. 

Een project dat openstaat voor de innercrowd, is niet zichtbaar op de website van Geldvoorelkaar.nl. Het is op dat moment alleen voor de innercrowd mogelijk om te investeren. Na de innercrowdperiode van maximaal 14 dagen, wordt het project (voor)gepubliceerd op de homepage van Geldvoorelkaar.nl. Vanaf dat moment is het open voor alle investeerders.

Het is niet de bedoeling dat de innercrowd een project (bijna) volledig volschrijft. In werkelijkheid zal het gaan om de eerste 5% tot 10% van het doelbedrag.

Wat zijn de WL-projecten in het projectenoverzicht en waarom kan ik die niet inzien?

De afkorting WL staat voor White Label. Dit zijn crowdfunding projecten die niet openbaar zijn, maar binnen een besloten kring worden gefinancierd. Grotere advieskantoren kunnen met een White Label pagina geldnemers en investeerders uit hun eigen netwerk aan elkaar koppelen. Geldvoorelkaar.nl levert dan de software en administratie om de crowdfunding te faciliteren.

Waarom staan de White Label projecten in het overzicht?
Zowel reguliere investeringen als die in besloten projecten, tellen mee in onze totale fundingcijfers (de teller op de homepage). Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn, ook als het gaat over onze productiecijfers. Daarom laten we in het projectoverzicht zien welke bedragen en hoeveel projecten er via ons White Label zijn gefund.

Hoe kan ik op de hoogte worden gehouden van nieuwe projecten?

Wij bieden twee verschillende informatievoorzieningen aan, die u naar wens kunt aan- en uitschakelen. U ontvangt dan een bericht wanneer u een project kunt inzien (48 uur voorpublicatie) en wanneer een project open gaat voor investeringen.

Aankondiging via What's App
Stuur een What'sApp bericht met "Aan" naar 06-15187472 om de What's App berichten te ontvangen.

Investeringsalert via e-mail
Aanmelden voor de investeringsalert (e-mail) gaat via Mijn gegevens, in uw persoonlijke Mijn geldvoorelkaar-omgeving. Onderaan de pagina vindt u het menu Email opties, waar u de Investeringsalert eenvoudig aan kunt vinken.

Betalingen

Wanneer wordt de rente en aflossing betaald?

De terugbetaling van rente en aflossing verschilt per leenvorm. Zodra een project tot stand is gekomen, kunt u in Mijn Geldvoorelkaar het betaalschema van de lening zien. Zo weet u precies wanneer u een uitbetaling kunt verwachten.

Kan ik mijn investering ook vooraf overmaken?

In verband met een naderende vakantie of periode van afwezigheid, kunt u uw investering al aan ons overmaken voordat het betaalverzoek is verstuurd. Dit doet u door uw investering per project over te maken onder vermelding van het projectnummer en uw investeerdersnummer (klantnummer).

Ik heb mijn investering reeds overgemaakt, maar ik ontvang toch een betaalverzoek. Hoe kan dat?

Alle investeerders krijgen een betaalverzoek. Vooruitbetalingen kunnen pas verwerkt worden op de dag ná het betaalverzoek. Uw vooruitbetaling is dus niet meteen zichtbaar als 'investeringsbedrag ontvangen' in Mijn Geldvoorelkaar.

Hoe moet ik het betalingskenmerk lezen?

Sinds januari 2018 bestaat het betaalkenmerk uit vier onderdelen.

1/222/333333/444444

1 is een willekeurig nummer. Het is een controlegetal voor de bank.

De drie cijfers daarna zijn het volgnummer van de uitbetaling plus 500. Dus in termijn 3 staat er 503.

De zes cijfers daarna (op de plek van de 333333) zijn het projectnummer.

En de zes cijfers daarna (op de plek van de 444444) staat uw investeerdersnummer. 

Wilt u oudere betaalkenmerken bekijken, deze werkten volgens onderstaande systematiek.
Als u uw rente en aflossing van uw investeringen gestort krijgt staat er een betalingskenmerk bij. Bijvoorbeeld: 811002222003333. Dit kenmerk bestaat uit 4 delen: 8/11/00222/003333 

Het eerste getal is de code voor uitbetaling aan investeerder (8)
Het tweede getal geeft de termijn aan 
Het derde getal is het projectnummer 
Het vierde getal is uw investeerdersnummer 

Betalen met iDeal

Wat houdt iDeal in?

Met iDeal kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U betaalt via de mobiel bankieren app of de internetbankieromgeving van uw eigen bank. (Bron: www.ideal.nl)

Waarom werkt Geldvoorelkaar.nl met iDeal?

Om het voor u als investeerder gemakkelijker te maken om een toezegging over te maken zijn wij aangesloten bij iDeal. U ontvangt per e-mail het verzoek tot overmaken van de toezegging. In deze e-mail vindt u een link voor iDeal. Alle gegevens zijn al voor u ingevuld en de betaling is direct zichtbaar in uw eigen omgeving op onze website. U hoeft de betaling alleen nog maar te bevestigen.

Wat kan ik met iDeal betalen?

Als investeerder kunt u uw investering via iDeal overmaken. U krijgt hiervoor, na het ondertekenen van de contracten, een link toegestuurd. Als geldnemer kunt u uw publicatiekosten via iDeal betalen. Let wel op, de link is slechts 72 uur geldig. Daarna kunt u de betaling altijd nog handmatig aan ons overmaken. De gegevens hiervoor staan ook in de mail die u ontvangt.

Is het veilig om met iDeal te betalen?

Ja, het is veilig om via de iDeallink te betalen. Let er wel op dat de mail van ons afkomstig is en dat de link begint met: https://ideal.geldvoorelkaar.nl/. Daarnaast moet er een dicht slotje zichtbaar zijn voor de URL.

Welke gegevens worden bij de iDeal betaling zichtbaar?

De volgende gegevens ziet u bij het doen van de betaling via iDeal:

Onze rekening: NL 39 INGB 0700 0710 16 ten name van de Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl

De omschrijving: Investering - projectnummer - project naam

Uw ingelegde bedrag:

Het kenmerk van de betaling: bestaat uit hoofdletters en cijfers

Status van de betaling:

Welke gegevens zie ik op mijn bankafschrift terug?

Op uw bankafschrift ziet u de volgende gegevens terug:

Rekeningnaam: Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar via ING Bank Rekening: NL21 INGB 0674 7738 37 of de ING Bank Rekening: NL92 INGB 0005 3028 09. Dit is de iDeal tussenrekening van onze huisbank, de ING.

Wat gebeurt er als ik dubbel heb betaald?

Heeft u per ongeluk uw toezegging dubbel betaald? Wij verzoeken u dan om contact met ons op te nemen via info@geldvoorelkaar.nl. De betalingen zullen wij uitzoeken. Indien er teveel is voldaan, dan zullen wij het teveel betaalde bedrag aan u terug storten.

Wat gebeurt er als er een fout is opgetreden bij de uitvoering van de iDeal betaling?

Er kan soms iets mis gaan met een betaling. Als de status van de betaling niet is gewijzigd, en er geen bedrag van uw rekening is afgeschreven, dan kunt u het mogelijk nogmaals proberen. Als u twijfelt, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via info@geldvoorelkaar.nl of 085- 27 33 465. Wij zoeken het vervolgens voor u uit.

Wat moet ik doen als de betaling via iDeal niet lukt?

De betaling kunt u altijd handmatig aan ons over maken. Dat doet u naar bankrekening NL 39 INGB 0700 0710 16 ten name van de Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl. Vermeld bij de overboeking altijd uw klantnummer en het betreffende projectnummer

Herkomst van gelden

Waarom moet ik een verklaring herkomst gelden aanleveren?

In projecten waarin een hypotheekrecht gevestigd wordt ten gunste van de investeerders, is de notaris op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van gelden die worden gebruikt voor een transactie op zijn kantoor.

Wat houdt dit onderzoek in?

Het onderzoek van de notaris houdt onder meer in dat een notaris kan kijken van welke bankrekening van de investeerder de gelden afkomstig zijn. Ook kan hij vragen naar de oorsprong van de gelden die de investeerder in het project heeft geïnvesteerd. De notaris zal daarvoor contact met u opnemen. Geldvoorelkaar.nl zal u altijd eerst informeren als de notaris vragen heeft over de herkomst van de gelden die u in het project geïnvesteerd heeft.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw gegevens worden enkel gedeeld met de betrokken notaris en worden niet gedeeld met derden. De notaris is verplicht om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Moet ik deze verklaring bij elke investering invullen?

Nee, dit hoeft niet bij elke investering aangeleverd te worden. Doorgaans wordt deze verklaring opgevraagd bij een investering vanaf € 10.000,-. Echter, de notaris kan er in sommige gevallen voor kiezen om investeerders onder deze grens te onderzoeken. U ontvangt een blanco verklaring. Wel moet deze verklaring periodiek geüpdatet worden. Houdt u er wel rekening mee dat wij met diverse notarissen samenwerken. Het is hierdoor mogelijk dat er meerdere notariskantoren contact met u opnemen. Dit zal altijd door ons worden aangekondigd.

Mag de notaris vragen naar de herkomst van de gelden?

Ja, op grond van de wettelijke regels zijn zij dit zelfs verplicht. Deze regels zijn vastgelegd in de Wwft. Daarnaast zijn zij verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt van de overheid.

Wat gebeurt er als ik de verklaring herkomst gelden niet opstuur?

Indien u de verklaring herkomst gelden niet wilt afgeven, kunnen wij uw investering niet effectueren. Dit houdt in dat uw toezegging wordt gedeactiveerd.

Wie heeft inzicht in mijn gegevens?

Geldvoorelkaar.nl vraagt de gegevens op en deelt deze enkel met de betrokken notaris.

Hoe lang blijven mijn gegevens bewaard?

De notaris bewaart uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Ook kan er een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard.

Betaalachterstanden

Hoe vaak kan ik een tussentijdse betaling verwachten van projecten die bij de gerechtsdeurwaarder lopen?

Dat is afhankelijk van de inning door de gerechtsdeurwaarder. Telkens wanneer de gerechtsdeurwaarder - na aftrek van de buitengerechtelijke incassokosten - genoeg gelden heeft kunnen innen bij de geldnemer om 1 volledige termijn te kunnen uitbetalen, dan zal deze termijn aan Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl worden overgemaakt. De Stichting betaalt deze termijn vervolgens uit aan de investeerders.

Wat is de rol van Geldvoorelkaar.nl bij een betaalachterstand?

Geldvoorelkaar.nl heeft een bemiddelende rol tussen de geldnemer en de investeerders. Wij zullen te allen tijde zoeken naar de meest gunstige oplossing voor beide partijen. Daarbij proberen wij de geldnemer de ruimte te geven om met een oplossing te komen, om te voorkomen dat het bedrijf of de persoon nog erger in de problemen geraakt.

Wij wijzen geldnemers op de mogelijkheden van begeleiding en assistentie bij de bedrijfsvoering. Het doel hiervan is om samen met een specialist de problemen binnen het bedrijf aan te pakken en op te lossen. Geldvoorelkaar.nl heeft onafhankelijk partijen geselecteerd waarmee de ondernemer kan sparren.

Wij zijn voorzichtig met communicatie over betaalproblemen, om de positie van de geldnemer niet verder te schaden. Wanneer de geldnemer Geldvoorelkaar.nl een voorstel doet voor een betalingsregeling, zal dit voorstel eerst aan de investeerders worden voorgelegd. De investeerders kunnen instemmen of afwijzen. De uitslag is bindend zodra investeerders, die samen meer dan de helft van het bedrag van de lening hebben geïnvesteerd, wel of niet instemmen met de betalingsregeling.

Wanneer echter blijkt dat er geen minnelijke oplossing gevonden kan worden, zal het project overgedragen worden aan de gerechtsdeurwaarder en zullen de investeerders hierover ingelicht worden.

Hoe vaak kan ik een update van de gerechtsdeurwaarder verwachten?

Wanneer een project is overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder krijgen de investeerders elke 6 maanden een schriftelijke update. Wanneer zich eerder noemenswaardige veranderingen voordoen, zal de gerechtsdeurwaarder van deze termijn afwijken.

Wat is de recovery rate van de gerechtsdeurwaarder?

Van de openstaande vorderingen die worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder wordt gemiddeld 30% succesvol teruggevorderd.

Kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden aan investeerders?

In geval van default en het stopzetten van betalingen aan investeerders zal Geldvoorelkaar.nl de Succesfee Investeerder compenseren. Deze fee wordt niet teruggestort aan de investeerder, maar gebruikt voor het betalen van incassokosten, indien deze niet meer verhaald kunnen worden op de geldnemer. Investeerders zullen geen aanvullende kosten hoeven te betalen, en maximaal het restant van de openstaande vordering kunnen verliezen in geval default.