nieuws
Op vakantie of op reis en toch investeren?
29-05-2017
U hoeft geen investering te missen!  Gaat u op vakantie of op reis of is er een andere red...
lees verder
De ondernemers van De Energiefabriek in 'Ondernemend Nederland'op RTL7
22-05-2017
De ondernemers van De Energiefabriek Leeuwarden hadden gisteren de hoofdrol in 'Ondernemend Nede...
lees verder
Persbericht - Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl start samenwerking met Stichting Crowdfundersbelangen
22-05-2017
 'Wij waren op zoek naar verdere professionalisering van het risicobeheer en versterking va...
lees verder
Seminar alternatief en gecombineerd financieren
16-05-2017
Op 31 mei organiseren wij samen met Claassen, Moolenbeek & Partners en Black Whale een seminar...
lees verder
Hangend gekweekt maar ook heel mooi in een pot – Interview met Chris en John van den Heuvel, Hillplant
15-05-2017
'Natuurlijk houden wij mogelijke concurrentie in de gaten, maar we geloven vooral in onze eigen ...
lees verder

Algemene voorwaarden

downloadenArchief

  

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDVOORELKAAR.NL EN STICHTING KLANTENGELDEN GELDVOORELKAAR.NL (versie: 19 november 2016)

ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

1.1 Addendum Consumentenhypotheek
Het addendum op een Overeenkomst Lening waarin de Geldnemer - zijnde een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van het beroep of bedrijf - zich ertoe verplicht een recht van hypotheek te vestigen ten behoeve van de Investeerders ter meerdere zekerheid van nakoming van de daarin genoemde Lening.

1.2 Addendum Hypotheek
Het addendum op een Overeenkomst Lening waarin de Geldnemer - zijnde een natuurlijk persoon, handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf of een rechtspersoon - zich ertoe verplicht een recht van hypotheek te vestigen ten behoeve van de Investeerders ter meerdere zekerheid van nakoming van de daarin genoemde Lening.

1.3 Addendum Zekerheden
Het addendum op een Overeenkomst Lening waarin ten behoeve van de Investeerders (een) pandrecht(en) wordt gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden.

1.4 Addendum
Het Addendum Hypotheek, Addendum Consumentenhypotheek en/of Addendum Zekerheden.

1.5 Geldvoorelkaar.nl
De vennootschap onder firma Geldvoorelkaar.nl V.O.F. brengt via haar website Investeerders en Geldnemers bij elkaar zodat zij een Overeenkomst Lening met elkaar kunnen aangaan. Geldvoorelkaar.nl zal een administratie voeren.

1.6 Stichting
Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl is verantwoordelijk voor het verrichten van doorbetalingen in verband met Overeenkomsten Lening die via Geldvoorelkaar.nl zijn aangegaan.

1.7 Geldnemer
Een of meerdere (rechts)personen (of samenwerkingsverband daarvan), die geld leent van Investeerders of zich hoofdelijk heeft verbonden.

1.8 Investeerder
De (rechts)persoon die geld uitleent aan de Geldnemer.

1.9 Investeerdersnummer
Het nummer dat Geldvoorelkaar.nl en de Stichting aan de Investeerder toewijzen.

1.10 Investering
De investering die Investeerder via de Website kan doen.

1.11 Lening
De lening die de Geldnemer via de Website aangaat.

1.12 Einddatum
De datum waarop het door Geldnemer gevraagde bedrag van de Lening uiterlijk door Investeerders moet zijn toegezegd.

1.13 Overeenkomst Lening
De overeenkomst van geldlening tussen de Investeerders en de Geldnemer waarin de Lening is vastgelegd.

1.14 Investeringsovereenkomst
De overeenkomst tussen de Investeerder, Geldvoorelkaar.nl en de Stichting waarin vooraf afspraken worden gemaakt over investeren via de Website.

1.15 Maandbedrag
Het in de Overeenkomst Lening (betaalschema) opgenomen toepasselijke bedrag dat de Geldnemer in die maand aan de Investeerders verschuldigd is.

1.16 Stichting Zekerheden
Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl, welke Stichting verantwoordelijk is voor het beheren van een eventueel - ter meerdere zekerheid van nakoming door de Geldnemer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening - gevestigd zekerheidsrecht.

1.17 Succesfee Investeerder
De in de Overeenkomst Lening genoemde succesfee die Investeerder aan Geldvoorelkaar.nl verschuldigd is.

1.18 Succesfee Geldnemer
De in de Overeenkomst Lening genoemde succesfee die Geldnemer aan Geldvoorelkaar.nl verschuldigd is.

1.19 Last
De last die Investeerder aan Geldvoorelkaar.nl geeft.

1.20 Website
De Website van Geldvoorelkaar.nl.

1.21 Leningaanvraag
De aanvraag die Geldnemer doet op de Website om een Lening te verkrijgen.

1.22 Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden Geldvoorelkaar.nl en Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl.

1.23 Tarievenblad
Het tarievenblad geldnemer c.q. investeerder die aan de Overeenkomst Lening zijn gehecht en op de Website zijn geplaatst.

1.24 Zekerheidsobject
Het onroerende dan wel roerende goed waarop een hypotheekrecht of pandrecht is gevestigd ter meerdere zekerheid van nakoming door de Geldnemer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening.

 

VOOR HET AANGAAN VAN DE OVEREENKOMST LENING

Artikel 2. Rol Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en Stichting Zekerheden

2.1 Beheren en/of uitvoeren, geen advisering
Geldvoorelkaar.nl beheert en/of voert de Overeenkomst Lening tussen de Geldnemer en de Investeerder uit. Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden geven geen enkel advies in verband met de Lening.

2.2 Correcte gegevens
Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden gaan uit van een correcte aanlevering van gegevens door alle betrokkenen en zijn niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatievoorziening. De Geldnemers en de Investeerders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden. Geldvoorelkaar.nl zal bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte doen bij justitie.

Artikel 3. De voorwaarden waaraan de Investeerder en Geldnemer moeten voldoen

3.1 Voorwaarden aan Investeerders
Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden stellen de volgende voorwaarden aan de Investeerders:

 • Investeerders kunnen natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn.
 • Investeerders moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Investeerders moeten handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.
 • De (beroeps)werkzaamheden van de Investeerders zijn anders dan het verstrekken van leningen aan consumenten.

3.2 Voorwaarden aan Geldnemers
Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden stellen de volgende voorwaarden aan de Geldnemers:

 • Geldnemers kunnen natuurlijk personen zijn, mits die in Nederland woonachtig zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten. Geldnemers kunnen verenigingen met rechtspersoonlijkheid, coöperaties, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, stichtingen en kerkgenootschappen zijn als zij een inschrijving in de kamer van koophandel hebben en verplicht zijn een jaarverslag te publiceren. Als jaarverslagen niet voorhanden zijn, moet er een begroting worden opgesteld, voorzien van een uitgewerkt businessplan.
 • Geldnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Geldnemers moeten handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.

3.3 Indien adres, rekeningnummer, tenaamstelling etc. wijzigt, dienen de Geldnemer en Investeerder dit tijdig aan Geldvoorelkaar.nl door te geven.

Artikel 4. Het profiel van de Investeerder op de Website

4.1 Profiel
Op de Website zal de Investeerder toegang tot een eigen "mijn omgeving" krijgen. Deze "mijn omgeving" is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar en toegankelijk. Binnen deze "mijn omgeving" zullen totaaloverzichten van rendementen, uitgeleende tegoeden, betaalschema's en aflosschema's zichtbaar zijn.

4.2 Vertrouwelijkheid
Persoonsgegevens van Investeerders zullen via de Website niet aan derden kenbaar worden gemaakt, tenzij de wet of een uitspraak van een rechter daartoe verplicht of dit wordt overeengekomen met de Investeerder. Voor de inschrijving op Leningen zal gebruikt gemaakt worden van het Investeerdersnummer.

4.3 Contact
Geldvoorelkaar.nl stelt geen faciliteiten beschikbaar voor het tot stand laten komen van contact tussen de Geldnemer en de Investeerder, tenzij het gaat om een incentive. In dit laatste geval wordt eenmalig contact gelegd tussen Geldnemer en Investeerder. Afhandeling van de incentive is de verantwoordelijkheid van de Geldnemer, waarbij Geldvoorelkaar.nl verder geen rol zal spelen. In het geval van een Lening met een conversiemogelijkheid zal Geldvoorelkaar.nl, in afwijking van voorgaande, de NAW gegevens van de Investeerder wel doorgeven aan de Geldnemer. Dit zal geschieden op het moment dat zich de conversiegebeurtenis voordoet en de Geldnemer de conversievraag moet voorleggen aan de Investeerder.

Artikel 5. Het profiel van de Geldnemer op de Website

5.1 Profielen van de Geldnemers zullen na screening door Geldvoorelkaar.nl op de Website worden geplaatst.

5.2 Alle vermeldingen, profielen en andere uitingen op de Website zijn anoniem indien dit door de Geldnemer gewenst is. We verplichten geen vermelding van privéverwijzing of verwijzing naar de onderneming van de Geldnemer.

5.3 Details over de Lening zullen niet door Geldvoorelkaar.nl openbaar worden gemaakt, tenzij de wet of een uitspraak van een rechter daartoe verplicht, of dit noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijke procedure. Geldvoorelkaar.nl en de Stichting zullen de Geldnemer niet op de hoogte stellen van de identiteit van de Investeerders.

Artikel 6. Leningaanvraag op de Website

6.1 Details
Lening Na acceptatie door Geldvoorelkaar.nl zal de Geldnemer de hoofdsom, rente en looptijd van de door hem aan te vragen Lening bepalen en op de Website een toelichting daarop geven.

6.2 Hoofdsom
De Lening kent een minimale hoofdsom. De minimale hoofdsom van de Lening voor een particuliere Geldnemer en een zakelijke Geldnemer is in het Tarievenblad Geldnemer opgenomen.

6.3 Rente
De rente blijft tijdens de looptijd van de lening hetzelfde, tenzij partijen anders overeenkomen. De rente zal per maand berekend worden.

6.4 Looptijd
De looptijd van de Lening moet altijd in hele maanden worden beschreven. De minimale en maximale termijn is opgenomen in het Tarievenblad Geldnemer.

6.5 Toelichtingen op de Leningaanvraag

6.5.1 Toelichtingen op de Leningaanvraag zijn openbaar en zullen niet redactioneel gescreend worden. Pornografische, discriminerende en fatsoensnorm overschrijdende toelichtingen kunnen altijd door Geldvoorelkaar.nl verwijderd worden. Leningaanvragen in strijd met de wet, of in het kader van illegale praktijken zijn niet toegestaan.

6.5.2 Informatie, toelichtingen, presentaties, toezeggingen en voorstellen - zoals deze ten behoeve van projecten op de Website worden gepubliceerd - zijn afkomstig van en inhoudelijk opgesteld door Geldnemers zelf. Geldvoorelkaar.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze uitingen en de juistheid, volledigheid en (de voortdurende) actualiteit daarvan. Er kunnen jegens Geldvoorelkaar.nl aan de uitingen van Geldnemers op haar Website geen rechten worden ontleend.

6.6 Meerdere Leningen
De Geldnemer mag meerdere Leningen afsluiten als dit door Geldvoorelkaar.nl als verantwoord wordt gezien. Een nieuwe Leningaanvraag leidt tot een nieuwe beoordeling van de risicoclassificatie (zoals hieronder beschreven).

Artikel 7. Inschrijvingsduur profiel en Leningaanvraag

Het profiel met de Leningaanvraag wordt voor beperkte duur op de Website geplaatst. De inschrijvingsduur is opgenomen in het Tarievenblad Geldnemer. Indien binnen deze periode geen inschrijving van 100% is gerealiseerd zal het profiel ingetrokken worden en kan de Geldnemer tegen gewijzigde kenmerken de Lening laten herplaatsen. In gevallen waarin minimaal 90% maar minder dan 100% van de gewenste inschrijving is gerealiseerd, zal in overleg met de Geldnemer de Overeenkomst Lening alsnog tot stand kunnen komen. Leningen kunnen nooit overschreven worden.

Artikel 8. Aanleveren informatie

8.1 Informatie
Met het oog op de risicoclassificatie en de externe krediettoetsen moet de Geldnemer conveniërende bescheiden aanleveren op basis waarvan Geldvoorelkaar.nl de kredietwaardigheid kan bepalen. Dit zijn in ieder geval recente inkomensgegevens, schuldposities, vermogenscomponenten en woonlasten. In geval van een Leningaanvraag door een onderneming of stichting zal om conveniërende jaarcijfers en inschrijving Kamer van Koophandel worden verzocht. Deze opsomming is niet limitatief en kan per geval uitgebreid worden. Indien er zaken in het verleden hebben gespeeld die van invloed kunnen zijn op de beoordeling, is Geldnemer verplicht Geldvoorelkaar.nl hiervan in kennis te stellen.

8.2 Informatie inwinnen bij derden
Geldvoorelkaar.nl kan voor de beoordeling van de financiële positie van de Geldnemer informatie inwinnen bij derden.

Artikel 9. Risicoclassificatie Geldvoorelkaar.nl

9.1 Risicoclassificatie
Geldvoorelkaar.nl zal aan de hand van financiële gegevens de risicoclassificatie bepalen en zal deze voor een ieder zichtbaar toevoegen aan het profiel van de Geldnemer zoals bedoeld in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De omschrijving en definitie van de risicoclassificaties staat op de pagina Risico van de Website en het peilmoment staat vermeld op de pagina profiel. De door Geldvoorelkaar.nl berekende risicoclassificatie is eenzijdig bepaald, kan niet worden aangepast door Geldnemer en zal gedurende de looptijd van de Lening onveranderd blijven. Indien er op de Website proposities en/of voorstellen worden gedaan voorzien van een risicoclassificatie, dan is geen sprake van advies en/of aanbeveling en/of ontrading van of door Geldvoorelkaar.nl.

9.2 Geen wijziging risicoclassificatie
De bepaling van een risicoclassificatie vindt eenmalig plaats en wordt uitgevoerd voorafgaand aan de publicatie op de Website. Geldvoorelkaar.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een verbetering of verslechtering van de betaalcapaciteit van de Geldnemer. Geldvoorelkaar.nl voert gedurende de looptijd van de Lening geen aanvullende screening uit en zal de afgegeven classificatie derhalve niet wijzigen.

9.3 Aansprakelijkheid risicoclassificatie
Geldvoorelkaar.nl gaat bij het opstellen van de risicoclassificaties uit van de juistheid en volledigheid van de van de Geldnemer ontvangen informatie. Geldvoorelkaar.nl is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de externe krediettoetsen, toetsingsdata en/of BKR score die op de Website staan vermeld, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Geldvoorelkaar.nl.

Artikel 10. Externe ratingbureaus

Geldvoorelkaar.nl publiceert toetsingsdata van externe ratingbureaus op de pagina profiel op de Website. Dit zijn de data zoals die bekend zijn op het moment van de Leningaanvraag. Deze data worden onafhankelijk bepaald door externe ratingbureaus en worden door Geldvoorelkaar.nl overgenomen. Geldvoorelkaar.nl zal deze data van externe ratingsbureaus niet zelfstandig wijzigen.

Artikel 11. BKR

11.1 Geldvoorelkaar.nl is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.

11.2 Deelnemers zijn zich ervan bewust en gaan met het accepteren van de Algemene Voorwaarden ermee akkoord dat er, voor zover er natuurlijke personen aan de kant van de Geldnemer betrokken zijn bij de Lening , melding van de verstrekte Lening wordt gemaakt bij het BKR. Tevens gaat de Geldnemer ermee akkoord dat het niet nakomen van betalingsverplichtingen kan leiden tot een negatieve BKR registratie.

11.3 BKR registratie natuurlijke personen
Als er bij de Lening natuurlijke personen betrokken zijn aan de kant van de Geldnemer, meldt Geldvoorelkaar.nl op grond van de op dat moment geldende regelgeving de Overeenkomst Lening bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico's voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen (Geldnemers), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstelling door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.

11.4 Naast het aanmelden van de Overeenkomst Lening heeft Geldvoorelkaar.nl verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan 60 dagen te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende Leningaanvraag, ook buiten Geldvoorelkaar.nl.

11.5 BKR registratie ondernemingen
Indien een onderneming een Lening aangaat via Geldvoorelkaar.nl dient de ondernemer in beginsel in privé de overeenkomst Lening hoofdelijk aan te gaan. Dit kan gevolgen hebben voor uw kredietregistratie. Welke gevolgen dat zijn, dient de ondernemer zelf na te gaan.

11.6 Geldvoorelkaar.nl heeft de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening van meer dan 60 dagen te melden bij BKR, hetgeen gevolgen kan hebben voor iedere eventuele volgende Leningaanvraag.

11.7 BKR verwerkt de gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico's voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokken (Geldnemers), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkt vorm.

Artikel 12. Gedragscodes

12.1 Geldvoorelkaar.nl neemt de Gedragscodes van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en/of de Gedragscode consumptief krediet van de NVB en de Gedragscode Hypothecaire Financieringen van de NVB in acht met het oog op het tegen gaan van onverantwoorde kredietverlening.

12.2 Artikel 12.1 is slechts van toepassing indien de Geldnemer een consument is.

Artikel 13. Zekerheden

Aan de Geldnemer worden in sommige gevallen zekerheden gevraagd. De zekerheden worden vermeld op het profiel van de Geldnemer. Een eventueel ten behoeve van de Investeerders gevestigd zekerheidsrecht volgt in rang na reeds op het bezwaarde goed gevestigde zekerheidsrechten. Hierdoor kan het zo zijn dat het gehele dan wel een gedeelte van het bedrag van de Lening niet kan worden terugbetaald, ook niet na executie van het ten behoeve van de Investeerders gevestigde zekerheidsrecht. Dit risico komt, net als in een lening zonder zekerheidsrecht, voor rekening van de Investeerders.

Artikel 14. Tarieven

14.1 Tarievenbladen
Alle tarieven zijn opgenomen in het Tarievenblad Investeerder en/of Tarievenblad Geldnemer

14.2 Tarief Geldnemer in verband met publicatie
Voordat overgegaan wordt tot publicatie van het profiel op de Website is de Geldnemer een eenmalig bedrag verschuldigd aan Geldvoorelkaar.nl. Dit tarief is vermeld op het Tarievenblad Geldnemer. Na ontvangst van dit bedrag zal het door de Geldnemer opgestelde profiel worden gepubliceerd op de Website. Als de Leningaanvraag is goedgekeurd voor publicatie en de Geldnemer ziet alsnog af van publicatie, is de Geldnemer inspanningskosten aan Geldvoorelkaar.nl verschuldigd (zie Tarievenblad Geldnemer). Als de Leningaanvraag is gepubliceerd en de Geldnemer wil de publicatie stopzetten c.q. ziet af van een reeds volgeschreven Lening, dan is de Geldnemer eveneens inspanningskosten aan Geldvoorelkaar.nl verschuldigd (zie Tarievenblad Geldnemer).

14.3 Succesfee Geldnemer
De door de Geldnemer aan Geldvoorelkaar.nl te betalen succesfee is opgenomen in het Tarievenblad Geldnemer. Deze succesfee wordt in mindering gebracht op het bedrag van de Lening dat aan de Geldnemer wordt overgeboekt.

14.4 Succesfee Investeerder
De door Investeerder aan Geldvoorelkaar.nl te betalen succesfee en wijze van betaling is opgenomen in het Tarievenblad Investeerder.

14.5 Aanvullende voorwaarde op de Investeringsovereenkomst
Overeenkomstig voorgaande artikel 14.4, is op artikel 11 van de Investeringsovereenkomst de volgende aanvulling van toepassing: In het geval van een Overeenkomst Lening met een conversiemogelijkheid of een aflossingsvrije lening, wordt de Succesfee Investeerder op het moment van het overmaken van de Investering volledig in rekening gebracht en vervolgens door de Stichting doorgestort aan Geldvoorelkaar.nl.

14.6 Overige kosten
Op grond van de Overeenkomst Lening kunnen aan de Geldnemer en de Investeerder aanvullende kosten in rekening worden gebracht in het geval dat de Geldnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Indien de Geldnemer geen enkel verhaal biedt voor nakoming van de Overeenkomst Lening (waaronder begrepen terugbetaling van de Lening inclusief rente en kosten), zijn de gemaakte kosten voor het optreden in en/of buiten rechte voor rekening van de Investeerder. Komt de Investeerder zijn of haar verplichting om deze kosten te vergoeden niet na, dan mag Geldvoorelkaar.nl zich voldoen uit de gelden die de Stichting op enig moment voor de desbetreffende Investeerder houdt of zal houden, met dien verstande dat het bedrag van de gemaakte kosten voor rekening van de Investeerder niet hoger zal zijn dan het nog niet aan hem afgeloste deel van de betreffende Lening.

Artikel 15. Maximaal door particuliere Investeerder te investeren bedrag

15.1 Investeerders mogen een maximum bedrag aan uitstaand vermogen hebben ondergebracht via Geldvoorelkaar.nl. Het gaat daarbij om Investeringen van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. Het maximumbedrag staat vermeld in het Tarievenblad Investeerder.

15.2 Investeringen door een rechtspersoon zijn niet aan een maximum gebonden. Het maximum bedrag geldt dus niet indien de Investering vanuit een onderneming wordt gedaan.

Artikel 16. Bedenktijd Investeerder

De Investeerder heeft een bedenktijd van 14 dagen na zijn inschrijving voor een bepaalde Leningaanvraag. Indien de Investeerder zich bedacht heeft en zijn inschrijving wenst in te trekken, meldt hij dit per email aan Geldvoorelkaar.nl.

Artikel 17. Het is onzeker of de Leningaanvraag wordt volschreven

17.1 Geen garantie op het volschrijven van de Leningaanvraag
Geldvoorelkaar.nl garandeert niet dat een aangevraagde Lening daadwerkelijk wordt volgeschreven.

17.2 Als de Leningaanvraag wel wordt volschreven
Als de Leningaanvraag wel wordt volschreven, zijn artikel 17 en de daarop volgende artikelen van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

17.3 Als de Leningaanvraag niet wordt volschreven
Als een Leningaanvraag niet wordt volschreven, dan mag de Geldnemer dezelfde Leningaanvraag tegen betaling nogmaals publiceren met andere voorwaarden.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1 Geldvoorelkaar.nl heeft uitsluitend een rol als beheerder en/of uitvoerder van de Overeenkomst Lening. Geldvoorelkaar.nl geeft geen advies, doet geen aanbevelingen en/of ontradingen. Informaties, toelichtingen, presentaties, toezeggingen en voorstellen - zoals deze ten behoeve van projecten op de Website worden gepubliceerd - zijn afkomstig van en inhoudelijk opgesteld door Geldnemers zelf. Geldvoorelkaar.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze uitingen en de juistheid, volledigheid en (de voortdurende) actualiteit daarvan. Er kunnen jegens Geldvoorelkaar.nl aan de uitingen van Geldnemers op haar website geen rechten worden ontleend. Deze uitingen dienen door de bezoekers en gebruikers (Investeerders) van de Website altijd (zelf) op juistheid te worden geverifieerd. Geldvoorelkaar.nl ziet toe op een uniforme opmaak van de presentaties van Geldnemers en voorziet deze vrijblijvend van risicoclassificaties.

18.2 Hoewel Geldvoorelkaar.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Geldvoorelkaar.nl niet garanderen dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Geldvoorelkaar.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de Website uitdrukkelijk van de hand.

18.3 Indien er op de Website links en/of verwijzingen naar websites van derden zijn geplaatst, dan betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Geldvoorelkaar.nl worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke links en/of verwijzingen is voor eigen risico van de bezoekers en gebruikers van de Website.

18.4 Geldvoorelkaar.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van een op de Website geplaatst profiel, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Geldvoorelkaar.nl.

18.5 Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden zijn nimmer aansprakelijk voor het door Geldnemer en/of Investeerder(s) niet nakomen van verplichtingen in verband met een Lening.

18.6 Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden zijn niet aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van de gewenste Lening.

Artikel 19. Informatieplicht

Investeerders en Geldnemer zijn tijdens de looptijd van de Investeringsovereenkomst en een Overeenkomst Lening verplicht Geldvoorelkaar.nl te informeren over (veranderde) omstandigheden die van invloed kunnen zijn op hun hoedanigheid van Investeerder en Geldnemer. Daaronder wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend) verstaan de gevallen die zich voordoen in artikel 23 van de Algemene Voorwaarden (directe opeisbaarheid).

DE LENING

Artikel 20. Overeenkomst Lening

20.1 Een volschreven Lening
Als de Lening is volgeschreven, zal de Geldnemer de Overeenkomst Lening zo spoedig mogelijk ondertekenen en aan de Stichting toesturen.

20.2 Investeerder akkoord met Overeenkomst Lening
De Investeerder wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de Overeenkomst Lening doordat hij (i) de Investeringsovereenkomst is aangegaan en de Stichting daarin een volmacht heeft gegeven namens hem Overeenkomsten Lening aan te gaan, (ii) via de Website heeft toegezegd een specifiek bedrag in een specifieke project te willen investeren, (iii) waarna een Overeenkomst Lening namens hem door Geldvoorelkaar.nl is aangegaan.

20.3 Betaling door Investeerders aan Stichting
Na ontvangst van de door de Geldnemer ondertekende Overeenkomst Lening zal de Stichting de Investeerder verzoeken het door hem toegezegde bedrag over te maken op het rekeningnummer van de Stichting. De Investeerder is verplicht dit bedrag te betalen. Er wordt geen rente vergoed aan de Investeerders, de Geldnemer, Geldvoorelkaar.nl of de Stichting over de periode dat de gelden op de bankrekening van de Stichting staan.

20.4 Doorbetaling door Stichting aan Geldnemer
Na ontvangst van alle door de Investeerders toegezegde gelden, zal de Stichting deze doorbetalen aan de Geldnemer. De Stichting hoeft de gelden niet uit te boeken aan de Geldnemer als dit in redelijkheid niet van de Stichting gevergd kan worden, bijvoorbeeld indien dit naar het oordeel van de Stichting niet in het belang van de Investeerders is. Geïnvesteerde bedragen zullen in dergelijke gevallen teruggeboekt worden aan de Investeerders. Hiermee eindigt de Overeenkomst Lening en alle hieruit voortvloeiende rechten en plichten. Er zullen in die gevallen geen kosten aan de Geldnemer en/of de Investeerder in rekening gebracht worden buiten dan de eerder in rekening gebrachte publicatiekosten.

20.5 Als niet alle toegezegde bedragen door de Stichting worden ontvangen
Als tussen de 90% en 100% van de toegezegde bedragen voor de Lening wordt ontvangen door de Stichting, zal de Overeenkomst Lening in overleg met de Geldnemer alsnog tot stand kunnen komen. Leningen kunnen nooit overschreven worden. Als minder dan 90% van de toegezegde bedragen wordt ontvangen, dan worden alle bedragen teruggestort en vindt de Lening geen doorgang.

Artikel 21. Betaling door de Geldnemer

21.1 De Geldnemer is verplicht de Maandbedragen stipt aan de Stichting te voldoen. Na ontvangst van een Maandbedrag zal de Stichting naar rato doorbetalen aan de Investeerders.

21.2 De Geldnemer verplicht zich tot het aanhouden van voldoende saldo op de bankrekening waarvan de Maandbedragen geïncasseerd worden. Indien de Geldnemer niet over voldoende saldo beschikt, dient de Geldnemer dit tijdig door te geven aan Geldvoorelkaar.nl. Indien dit niet tijdig wordt doorgegeven en resulteert in betalingsachterstanden dan is sprake van vervroegde opeisbaarheid in de zin van artikel 20.

21.3 De Stichting zal - voor zover zij als lasthebber en/of als gemachtigde van de Investeerders kan optreden en voor zover nodig - nakoming vorderen van alle verplichtingen die voor de Geldnemer voortvloeien uit de Overeenkomst Lening. Zo nodig zullen daarbij derden worden ingeschakeld.

21.4 De Stichting kan in het kader van een door de Investeerder aan haar gegeven last van die derden een nota ontvangen over de kosten verbonden aan (buiten)gerechtelijke maatregelen tegen de Geldnemer. De Investeerders zijn verplicht om die nota binnen 14 dagen naar rato aan de Stichting te voldoen.

21.5 De Stichting mag de door haar ten behoeve van de Investeerders gemaakte onkosten ter zake de (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen verrekenen met de door haar ten behoeve van de Investeerders ontvangen bedragen.

21.6 Geldvoorelkaar.nl is niet aansprakelijk voor renteverlies door mogelijke vertraging tussen het incasseren van de Maandbedragen enerzijds en het doorbetalen aan de Investeerders daarvan anderzijds.

21.7 De uit de Lening en de uit de Overeenkomst Lening voortvloeiende verplichtingen zijn niet overdraagbaar aan derden. Betaling van Maandbedragen kan geschieden door een derde, maar de betalingsverplichting blijft rusten op de Geldnemer. In geval van echtscheiding van gehuwde Geldnemer(s) zullen beide echtlieden hoofdelijk aansprakelijk gehouden worden voor de nakoming van de Overeenkomst Lening.

21.8 De Geldnemer kan, indien hij meent dat dit in het belang is van de continuïteit van zijn onderneming, bij Geldvoorelkaar.nl een gemotiveerd verzoek per email indienen tot tijdelijk uitstel van het betalen van de maandelijkse annuïteiten. De Geldnemer betaalt in dat geval alleen de rente. Dit uitstel beloopt maximaal 12 maanden. Geldvoorelkaar.nl zal binnen 2 weken reageren op dit verzoek.

Artikel 22. Niet-tijdige betaling door de Geldnemer

22.1 Bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van een uit hoofde van de Overeenkomst Lening verschuldigd bedrag is de Geldnemer over het niet of niet-tijdig betaalde bedrag gedurende de tijd dat hij niet nakomt direct dagelijks vertragingsrente verschuldigd aan Investeerders. Deze vertragingsrente is gebaseerd op het effectieve kredietvergoedingspercentage van de betreffende Overeenkomst Lening.

22.2 Bij niet-tijdige betaling van de Maandbedragen, is de Geldnemer aan Geldvoorelkaar.nl en de Stichting bijkomende administratiekosten verschuldigd. Een particuliere geldnemer is deze kosten verschuldigd vanaf de veertiende dag nadat hij is aangemaand deze kosten te betalen. Deze kosten bedragen minimaal € 40,- exclusief BTW.

22.3 Bij niet-nakoming van een of meer betalingsverplichtingen is de Geldnemer de in en buiten rechte gemaakte kosten (waaronder advocaatkosten) aan de Investeerders verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op ten minste vijftien procent (15%) van bedragen die de Geldnemer aan de Investeerders verschuldigd is met een minimum van € 40,- exclusief BTW. Ten aanzien van een particuliere Geldnemer worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 23. Vervroegde opeisbaarheid

23.1 In de volgende gevallen is al hetgeen dat de Geldnemer nog uit hoofde van de Overeenkomst Lening en/of anderszins aan de Investeerders verschuldigd is (waaronder begrepen de toekomstige en nog niet vervallen termijnen aan rente en aflossing) direct en ineens opeisbaar, tenzij Geldnemer en Investeerders uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen:

 • a. indien de Geldnemer een Maandbedrag niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan;
 • b. indien de Geldnemer is verhuisd naar een gebied buiten Nederland dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Geldnemer binnen enkele maanden Nederland daadwerkelijk zal verlaten;
 • c. bij overlijden van de Geldnemer of één van hen;
 • d. indien de Investeerders gegronde vrees/reden hebben om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening niet door de Geldnemer zullen worden nagekomen;
 • e. indien er beslag wordt gelegd op alle of een belangrijk gedeelte van de goederen van de Geldnemer, of alle of een belangrijk gedeelte van zijn goederen worden vervreemd, bezwaard, onteigend of zijn tenietgegaan;
 • f. indien de Geldnemer in staat van faillissement is komen te verkeren, een faillissementsaanvraag tegen hem is gedaan of ten aanzien van de Geldnemer surseance van betaling is verleend dan wel ten aanzien van de Geldnemer de schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) van toepassing is verklaard;
 • g. indien de Geldnemer Geldvoorelkaar.nl en/of de Investeerders, met het oog op het aangaan van de Overeenkomst Lening, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt dan wel bewust inlichtingen heeft achtergehouden van dien aard, dat de Investeerders de Overeenkomst Lening niet of niet onder dezelfde voorwaarden zouden zijn aangegaan, indien hen de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest;
 • h. indien de Lening is aangewend voor een ander doel dan waarvoor de Lening is aangevraagd en zoals dat zowel in de onderbouwing als in de pitch is omschreven. Indien de gelden worden aangewend voor andere doeleinden is de hoofdsom en de rente over de resterende looptijd direct opeisbaar. In dat geval kan de Geldnemer geen nieuwe Leningen meer via Geldvoorelkaar.nl verkrijgen;
 • i. als een bedongen Zekerheidsrecht niet rechtsgeldig (meer) blijkt of de Stichting Zekerheden in strijd met hetgeen is overeengekomen een beperkt recht, kwalitatief recht of ander recht tegen zich moet laten gelden bij iedere wijziging in de (rechts)toestand van het Zekerheidsobject die een negatieve invloed kan hebben op de waarde van het Zekerheidsobject;
 • j. als het Zekerheidsobject of een gedeelte daarvan in eigendom wordt overgedragen of door verjaring overgaat;
 • k. als het Zekerheidsobject of een gedeelte daarvan niet mag worden bebouwd, verbouwd of hersteld terwijl dit wel noodzakelijk is;
 • l. als het Zekerheidsobject bestaat uit een appartementsrecht (i) bij opheffing van de splitsing of elke wijziging of aanvulling van de splitsingsakte of het reglement of (ii) bij gehele of gedeeltelijke sloop van het gesplitste gebouw; en/of
 • m. bij schending door de Geldnemer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde artikel 25 van deze algemene voorwaarden.

23.2 In al de hierboven genoemde gevallen zijn de Investeerders, Geldvoorelkaar.nl en de Stichting, met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in de Overeenkomst Lening, gerechtigd betaling ineens te eisen van al hetgeen het krachtens de Overeenkomst Lening verschuldigde, te vermeerderen met vertragingsrente daarover. Deze vertragingsrente is gebaseerd op het effectieve kredietvergoedingspercentage van de onderliggende Overeenkomst Lening.

Artikel 24. Stichting Zekerheden

24.1 Dit artikel 24 is van toepassing indien er een zekerheidsrecht is gevestigd ter meerdere zekerheid van nakoming door de Geldnemer van haar schulden uit hoofde van de Overeenkomst Lening.

24.2 Geldvoorelkaar.nl, kan als voorwaarde voor het aanbieden van haar diensten stellen dat er in geval van het aangaan van een Lening zekerheid wordt verstrekt ten behoeve van de Investeerders. Hiertoe kunnen één of meerdere pandrechten en/of één of meerdere hypotheekrechten worden gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden in overeenstemming met het toepasselijke Addendum Hypotheek, Addendum Consumentenhypotheek en/of Addendum Zekerheden. De kosten in verband met het vestigen van de zekerheidsrechten komen voor rekening van de Geldnemer.

24.3 De gevestigde zekerheidsrechten zullen in overeenstemming met het toepasselijke Addendum op naam van de Stichting Zekerheden zijn gevestigd en niet op naam van de (gezamenlijke) Investeerders. De Stichting Zekerheden oefent de haar toekomende zekerheidsrechten dan ook op eigen inzicht uit. Dit zal de Stichting evenwel doen in overeenstemming met het toepasselijke Addendum en dus altijd in het belang van de gezamenlijke Investeerders. In het geval dat er meerdere zekerheidsrechten zijn gevestigd ten behoeve van de nakoming door de Geldnemer van de Overeenkomst Lening, is de Stichting Zekerheid vrij in de keuze van welk recht zij gebruik maakt en in welke volgorde zij dit doet, zowel ten opzichte van de Geldnemer als ten opzichte van de Investeerders.

24.4 Om het vestigen van het zekerheidsrecht op naam van de Stichting Zekerheden mogelijk te maken is in het Addendum Hypotheek, Addendum Consumentenhypotheek en het Addendum Zekerheden opgenomen dat de Stichting Zekerheden een eigen, zelfstandige vordering heeft op de Geldnemer ter grootte van de gezamenlijke vorderingen van de Investeerders uit hoofde van de corresponderende Overeenkomst Lening.

24.5 Indien de Geldnemer een fatale termijn als bedoeld in de Overeenkomst Lening overschrijdt is de Stichting Zekerheden gerechtigd al hetgeen te doen zij redelijkerwijs nodig acht ter inning van hetgeen door de Geldnemer is verschuldigd uit hoofde van de Overeenkomst Lening, waaronder in het uiterste geval executie van het zekerheidsrecht (inhoudende de (openbare) verkoop van het goed waarop het zekerheidsrecht is gevestigd) in overeenstemming met het toepasselijke Addendum en verhaal uit de opbrengst.

Artikel 25. Addendum Hypotheek, Addendum Consumentenhypotheek en Addendum Zekerheden

25.1 Ingeval van toepasselijkheid van een Addendum Hypotheek, Addendum Consumentenhypotheek en Addendum Zekerheden is de Geldnemer verplicht ieder Zekerheidsobject behoorlijk te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het Zekerheidsobject moet in goede staat worden gehouden hetgeen onder meer betekent dat alle noodzakelijke reparaties en vernieuwingen direct moet worden uitgevoerd. Schade aan een Zekerheidsobject moet direct schriftelijk worden gemeld aan de Stichting Zekerheden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Zekerheden mogen de navolgende gebeurtenissen met betrekking tot het Zekerheidsobject niet plaatsvinden:

 • misbruik of verwaarlozing van het Zekerheidsobject;
 • splitsing in gedeelten of vereniging met andere goederen;
 • verandering van de aard van het gebruik of van de exploitatie;
 • verkoop, vervreemding of overdracht;
 • inbreng in een rechtspersoon of samenwerkingsverband of toedeling bij scheiding en deling;
 • belasting met andere beperkte rechten of met kwalitatieve verplichtingen, anders dan ten behoeve van de Investeerders op naam van de Stichting Zekerheden;
 • enkel met betrekking tot een onroerend goed: verandering van inrichting of bestemming;
 • enkel met betrekking tot een onroerend goed: verbouwing waardoor de waarde vermindert; en
 • enkel met betrekking tot een onroerend goed: afbraak, afgraving of verwijdering.

25.2 Indien het Zekerheidsobject een onroerend goed is, is de Geldnemer verplicht gedurende de looptijd van de Overeenkomst Lening middels een uitgebreide dekking bij een solide verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn tegen:

 • brand;
 • blikseminslag;
 • stormschade;
 • vliegtuigschade;
 • ontploffing; en
 • andere nader door de Stichting Zekerheden te bepalen risico's.

Indien dit niet het geval is stelt de Geldnemer de Stichting Zekerheden hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.

Artikel 26. Vervroegde aflossing

26.1 Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening mag de Geldnemer niet gedeeltelijk vervroegd aflossen tenzij het Addendum Consumentenhypotheek van toepassing is op de Lening. Tenzij het Addendum Consumentenhypotheek van toepassing is op de Lening mag de Geldnemer de Overeenkomst Lening tijdens de looptijd alleen in één keer in zijn geheel vervroegd aflossen met betaling van de rente over de gehele looptijd. Indien het Addendum Consumentenhypotheek van toepassing is op de Lening mag de Geldnemer de Lening ook gedeeltelijk vervroegd aflossen in overeenstemming met het Addendum Consumentenhypotheek.

26.2 Bij een converteerbare lening mag de Geldnemer in de volgende gevallen wel tussentijds - en boetevrij - overgaan tot algehele aflossing van de hoofdsom inclusief opgelopen rente:
a. nadat een deel van de Lening is geconverteerd;
b. nadat het Conversierecht is vervallen.
Aflossing en betaling van rente vindt alleen plaats ten aanzien van het deel van de Lening waarvoor geen conversie heeft plaatsgevonden.

26.3 In geval van overlijden van de Geldnemer (in dit geval niet zijnde degene(n) die zich hoofdelijk heeft verbonden) mogen de erven de Lening (inclusief de hoofdsom en de opgebouwde rente tot het moment van overlijden) ineens geheel aflossen. Gedeeltelijke aflossing is niet toegestaan.

Artikel 27. Aansprakelijkheden

27.1 De Geldnemer(s) zijn tegenover de Investeerders hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen uit de Overeenkomst Lening. Indien de Geldnemer of de Investeerder, toegezegde verplichtingen niet nakomt, zal Geldvoorelkaar.nl aanvankelijk bemiddelen met het oog op nakoming van de verplichtingen.

27.2 Indien de Geldnemer de verplichtingen na bemiddeling niet nakomt, zullen de Investeerders de vorderingen uit handen geven aan een incassobureau, gerechtsdeurwaarder en/of advocaat waarbij de daarbij komende kosten zoveel als mogelijk zullen worden verhaald op de Geldnemer.

27.3 Geldvoorelkaar.nl de Stichting en de Stichting Zekerheden zijn nimmer aansprakelijk voor het door Geldnemer en/of Investeerder(s) niet nakomen van verplichtingen in verband met een Lening.

27.4 Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden zijn niet aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van de gewenste Lening. Geldvoorelkaar.nl mag de Leningaanvraag afwijzen. Geldvoorelkaar.nl behoudt zich het recht voor om aanpassingen in de opgegeven profielen door te voeren alsmede de plaatsing van een door de Geldnemer opgegeven profiel te weigeren.

27.5 De Stichting, de Stichting Zekerheden en Geldvoorelkaar.nl zijn niet aansprakelijk voor mogelijke vertragingen in de doorbetaling van bedragen in verband met de Lening.

Artikel 28. Overlijden Investeerder

Indien de Investeerder tijdens de looptijd van de Lening komt te overlijden, valt het op dat moment nog openstaande geïnvesteerde bedrag in de nalatenschap. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken zal de doorbetaling van de Maandbedragen gecontinueerd worden aan de rechthebbende(n). Het volledig opeisen van de totale vordering is niet mogelijk. Indien gewenst zal de Investeringsovereenkomst aangepast worden en ten naam van de rechthebbende(n) gesteld worden.

Artikel 29. Samenwerking

Geldvoorelkaar.nl, de Stichting en de Stichting Zekerheden zullen in de uitoefening van hun bevoegdheden uit hoofde van de Overeenkomst Lening (i) hun activiteiten afstemmen en (ii) samenwerken teneinde de nakoming door ieder van de op hen rustende verplichtingen mogelijk te maken en de uitoefening van de hun toekomende rechten zo efficiënt als mogelijk te laten plaatshebben.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 30. Intellectueel eigendom

Alle Geldvoorelkaar.nl logo's, beeldmerken en uitingen zijn eigendom van Geldvoorelkaar.nl en mogen niet door derden worden gebruikt, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.

Artikel 31. Interne Klachtenprocedure:

31.1 In geval van een klacht, kan deze verzonden worden aan [email protected]

31.2 De klacht dient te bevatten:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de klacht, met daarbij behorende dagtekening;
c. een omschrijving van de klacht;
d. een beschrijving van de wijze waarop zij de klacht heeft behandeld.

31.3 Geldvoorelkaar.nl bevestigt de ontvangst van de klacht en stuurt de klager binnen twee weken na ontvangst van de klacht een reactie.

31.4 Geldvoorelkaar.nl is aangesloten bij het Kifid.

Artikel 32. Rechts- en forumkeuze

32.1 Op de rechtsverhoudingen tussen partijen (Geldnemer, Investeerder, de Stichting en/of Geldvoorelkaar.nl) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

32.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 33. Wijziging

Geldvoorelkaar.nl en de Stichting hebben het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van een wijziging worden Geldnemer en Investeerder vooraf op de hoogte gesteld door melding op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden op de Website geplaatst.