Werkwijze risicobeoordelingen

12-04-2021

Onze werkwijze

Een project dat op Geldvoorelkaar.nl is gepubliceerd, heeft een uitgebreid beoordelingstraject doorlopen. Alleen de proposities die voldoen aan onze eisen voor verantwoord financieren worden gepubliceerd. In het beoordelingsproces zijn twee fasen te onderscheiden. Tijdens de eerste fase wordt het dossier op compleetheid van aangeleverde stukken gecontroleerd en wordt een aantal externe toetsen uitgevoerd (BKR, Graydon en Creditsafe). Komt de aanvraag door deze eerste fase heen dan wordt de aanvraag in fase twee ter verdere beoordeling van één van onze beoordelaars doorgezet. Deze doet een uitgebreide screening met als uitkomst dat hij het dossier kan afwijzen of met een positief advies aan de afdeling Risk management kan voorleggen. Risk management doet uiteindelijk de finale fiattering. Van alle aanvragen komt 30% door fase 1. En hiervan komt weer 25% door fase 2 met een finale goedkeuring. Per saldo wordt dus 7,5% van alle ontvangen aanvragen uiteindelijk goedgekeurd voor publicatie.

Screening

Aanvragers doorlopen bij Geldvoorelkaar.nl een zorgvuldige screening voordat hun project op onze site wordt gepubliceerd. Voor deze screening vragen wij inzage in diverse documenten. We toetsen de financieringen op basis van algemene opvattingen over verantwoord lenen. Aanvragen die niet met de juiste documenten worden onderbouwd, en aanvragen die we niet reëel vinden, wijzen wij af.
Bij elk project dat we publiceren, informeren wij investeerders zo helder mogelijk over de risico's bij dat project. U vindt per project een Risicoclassificatie, een BKR score, Creditsafe score en G-PD percentage. Elke investeerder kan zo een eigen afweging maken over het al dan niet investeren in een project. Dit is in wezen een afweging tussen de genoemde waarden, en de geboden rente.

 

Risicoclassificatie

De risicoclassificatie gaat over de betaalcapaciteit: de vrij beschikbare cashflow die een geldnemer maximaal kan inzetten voor aflossing en rentebetaling. Een hogere risicoclassificatie betekent een grotere kans op niet nakoming van de rente- en aflossingsverplichting van de geldnemer aan de investeerders. Een lening met een risicoclassificatie 5 brengt meer risico dan bijvoorbeeld een risicoclassificatie 2 met zich mee en kan sneller leiden tot een verlies op uw investering. Deze classificatie stellen we vast op basis van de afgelopen twee volledige boekjaren en in geval van een classificatie 5 en 5s op basis van prognoses.
De waarden liggen tussen 1 en 5. Hoe lager het getal, hoe lager het risico.

1= defensief (aflossings- en renteverplichting tot en met 30% van de betaalcapaciteit);
2= behoedzaam (aflossings- en renteverplichting tot en met 50% van de betaalcapaciteit);
3= offensief (aflossings- en renteverplichting tot en met 70% van de betaalcapaciteit);
4= speculatief (aflossings- en renteverplichting tot en met 85% van de betaalcapaciteit);
5= zeer speculatief (aflossings- en renteverplichting groter dan 85% van de betaalcapaciteit);
5s= zeer speculatief (startende ondernemer);
n.v.t.= niet van toepassing (aflossingsvrije lening)
Startende ondernemers, die niet twee volledige boekjaren kunnen overleggen, krijgen de risicoclassificatie 5s (waarbij de s staat voor starter)
De risicoclassificatie wordt door Geldvoorelkaar.nl vastgesteld tijdens het beoordelingsproces op basis van de berekende vrij beschikbare cashflow en de procentuele betaalverplichting
Wij informeren investeerders over de risico's van hun investering. Voor investeerders kan dit een reden zijn om niet in projecten te investeren. Voor Geldvoorelkaar.nl is de risicoclassificatie geen reden om projecten te weigeren.

BKR score

De BKR score is een objectieve en onafhankelijke score, gebaseerd op actuele en historische ontwikkelingen van de cliënt zoals die zijn opgeslagen in het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR. De BKR score is een weergave van de kans dat de geldnemer (natuurlijk persoon) binnen 18 maanden een betalingsprobleem ondervindt. De score zegt niets over cashflow of resultaten van een onderneming. Toch is ze zinnig omdat ze inzicht geeft hoe in iemand omgaat met geld. Tevens van belang omdat de ondernemer in beginsel in privé hoofdelijk mee tekent op het aan de onderneming verstrekte krediet.

BKR geeft met lettercodes (van A tot en met L) de kans op wanbetaling aan.
• Onbekend: deze aanvrager heeft geen bij BKR geregistreerde kredieten.
• A tot en met D: kans op wanbetaling is lager dan gemiddeld.
• E tot en met G: kans op wanbetaling is gemiddeld.
• H tot en met L: kans op wanbetaling is hoger dan gemiddeld

Geldvoorelkaar.nl neemt de categorie Onbekend en de scoreklassen A t/m G in behandeling. Scoreklasse H en hoger worden in beginsel niet in behandeling genomen.

In de pitch vermelden we de score die het BKR weergeeft.

Indien de aanvrager een actueel betalingsprobleem heeft, dan krijgt deze van het BKR geen scoreklasse, maar een meldcode G1 t/m G8. Bij een dergelijke meldcode neemt Geldvoorelkaar.nl de aanvraag niet in behandeling. In geval van een telecomcontract geeft het BKR de meldcode U1, deze nemen wij wel in behandeling.

Creditsafe score

Creditsafe berekent kredietwaardigheidsscores van bedrijven. Wereldwijd bedient Creditsafe meer dan 90.000 klanten en is ´s werelds meest gebruikte provider in online bedrijfskredietinformatie. Het is begonnen in Noorwegen in 1997 en heeft nu het hoofdkantoor in Cardiff.
De Creditsafe score geeft de kans aan dat een bedrijf zal voortbestaan. Het is een voorspelling op basis van statistische analyse van veel variabelen. Meegenomen factoren zijn onder meer faillissementsinformatie; de rechtsvorm; aantal werknemers; aantal dochtermaatschappijen; kapitaal van houdstermaatschappij; kapitaal van dochtermaatschappijen en vestigingslocatie van het bedrijf.
Creditsafe kent de volgende ranges van scores:
74-100 = Zeer goede kredietwaardigheid
59-73 = Goede kredietwaardigheid
37-58 = Kredietwaardig
27-36 = Krediet op onderpand*
0-26 = Voorzichtig! alleen krediet verlenen naar uw eigen goeddunken

*Dit is de formele omschrijving van Creditsafe. Bij Geldvoorelkaar.nl staat dit voor: extra hoog risico.
Onze vuistregel is: aanvragen met een Creditsafe score van lager dan 37, wijzen we in beginsel af. In twee gevallen wijken we van deze vuistregel af. Startende ondernemingen met een lagere Creditsafe-score keuren we goed, als er een gunstig G-PD percentage tegenover staat. Er kunnen ook redenen zijn om bewust van deze vuistregel af te wijken. Bijvoorbeeld voor ondernemingen die een groeilening aanvragen. Deze zitten vaak in een ontwikkelfase: voorgaande jaren is sterk geïnvesteerd bij geen of weinig inkomsten. Dientengevolge zullen hun ratio's veelal (nog) niet op het gewenste niveau zijn.
De Creditsafe score is een momentopname ten tijde van de aanvraag. Gedurende de looptijd van de lening wordt die niet door ons geactualiseerd.

Graydon G-PD percentage

De Graydon kredietbeoordelingen behoren tot de internationale top van externe ratings. Ze voldoen aan ISO 10674 richtlijn voor rating -en scoringssystemen.

Het Graydon Probability of Default (G-PD) percentage is een schatting van de kans op insolventie binnen 1 jaar. Het G-PD percentage wordt berekend met geavanceerde statistische modellen op basis van de jaarrekening, het betaalgedrag, demografische kenmerken van het bedrijf (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche) en XSeption informatie (ongebruikelijke, veelal negatieve kenmerken). Wij duiden deze waarde in de projectomschrijving aan als G-PD percentage.

Onze vuistregel is: wij publiceren geen aanvragen met een G-PD percentage boven de 2,5%. Er kunnen redenen zijn om bewust van deze vuistregel af te wijken. Bijvoorbeeld voor ondernemingen die een groeilening aanvragen. Deze zitten vaak in een ontwikkelfase: voorgaande jaren is sterk geïnvesteerd bij geen of weinig inkomsten. Dientengevolge zullen hun ratio's veelal (nog) niet op het gewenste niveau zijn. In een dergelijk geval kunnen wij een aanvraag ook goedkeuren als het G-PD percentage hoger ligt dan 2,5%. Ook in andere gevallen kunnen wij van onze vuistregel afwijken, bijvoorbeeld als een van de (mede)geldnemers wel een afdoende G-PD- percentage heeft

Het G-PD percentage is een momentopname op de dag van publicatie. Daarom tonen wij hierbij een pop-up met de afgiftedatum.

Financiële kengetallen

In onze publicaties tonen wij altijd de belangrijkste financiële kengetallen. Om te beginnen de Verlies- en Winstrekeningen en de Balansen. Bij de balansen publiceren wij ook 2 belangrijke ratio’s namelijk de Solvabiliteit en de Liquiditeit.
De solvabiliteit is een financieel kengetal dat inzicht geeft in de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere termijn, het zegt iets over het vermogen om zowel de kortlopende alsook de langlopende schulden te kunnen terugbetalen. Ter indicatie van de solvabiliteit hanteren wij het Solvabiliteitspercentage. Dit is het Eigen Vermogen gedeeld door Totaal Vermogen.
Dit is altijd een momentopname. Indien correcties worden toegepast ter vaststelling van het buffervermogen, bijvoorbeeld voor achtergestelde leningen of goodwill, zullen wij dit separaat vermelden.
De liquiditeit geeft inzicht in welke mate een onderneming haar lopende (korte termijn) betalingsverplichtingen kan voldoen. Ter indicatie van de liquiditeit hanteren wij de Current ratio. Dit zijn de Vlottende Activa gedeeld door Kort Vreemd Vermogen
Ook dit is altijd een momentopname.

Zekerheden

Bij de beoordeling van aanvragen kijken we naar de terugbetaalcapaciteit (zie Risicoclassificatie) en naar de zekerheden die de geldnemer kan bieden. Op deze zekerheden kunnen we een beroep doen als de geldnemer onverhoopt niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. We gaan uit van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de rechtspersoon en natuurlijk persoon. Ook als de gefinancierde partij een rechtspersoon is, tekenen de bestuurder(s), eigenaar(s), vennoten of relevante aandeelhouders in beginsel persoonlijk mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid van de verplichtingen die voortvloeien uit de lening. Op de Overeenkomst Lening moet hiervoor separaat getekend worden.

Geldvoorelkaar.nl kan daarnaast als voorwaarde stellen dat een geldnemer bij het aangaan van een lening aanvullende zekerheden verstrekt voor de investeerders. Het kan dan gaan om pandrecht(en) of hypotheekrecht(en) die worden gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Hiervoor stellen we een Addendum Hypotheek, en/of Addendum Zekerheden op.