Vastgoedlening

De vastgoedlening is één van de leenvormen op Geldvoorelkaar.nl. De vastgoedlening wordt ingezet voor de aankoop en/of herfinanciering van zakelijk onroerend goed (eigen gebruik) en beleggingspanden. Hier vindt u de meest gestelde vragen over de Vastgoedlening.

Kenmerken van de vastgoedlening

Wat is een vastgoedlening?

De vastgoedlening is speciaal ontwikkeld voor de (her)financiering van bedrijfspanden en zakelijk onroerend goed. Bij deze lening wordt de hoofdsom aan het begin van de looptijd uitgekeerd. De vastgoedlening kan bestaan uit een combinatie van annuïtaire en aflossingsvrije leningdelen, maar hij kan ook uitsluitend annuïtair of aflossingsvrij zijn. Bij de vastgoedlening zijn (deel)aflossingen van minimaal 20% van de hoofdsom eens per jaar boetevrij toegestaan. De exacte inrichting van de vastgoedlening zal per crowdfundingproject verschillen. De uitgangspunten van de lening, de risicoclassificatie, aanvullende afspraken worden daarom altijd duidelijk omschreven in de bijbehorende Toelichting van Geldvoorelkaar.nl in de pitch.

Wie komt in aanmerking voor het aanvragen van een vastgoedlening?

Zakelijke kredietaanvragers en particuliere vastgoedbeleggers vanaf 18 jaar komen in aanmerking. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen in de Nederlandse Kamer van Koophandel te zijn ingeschreven. Kredietaanvragers dienen minstens twee onroerend goed objecten te bezitten (of uit het businessplan blijkt een onderbouwde intentie om een dergelijke portefeuille op te bouwen).

Wat is de minimale en de maximale looptijd van een vastgoedlening?

De minimale looptijd van een vastgoedlening is 6 maanden, de maximale looptijd 120 maanden.

Is er een minimum verbonden aan het te lenen bedrag?

Het minimaal te lenen bedrag bij een vastgoedlening bedraagt € 50.000,-.

Is er een maximum verbonden aan het te lenen bedrag?

Het maximum te lenen bedrag is € 2.500.000,-. Het te lenen bedrag dient in verhouding te staan tot de cashflow capaciteit die u als projecteigenaar maandelijks naar verwachting gaat realiseren.

Investeren in een vastgoedlening

Wat zijn de voordelen van de vastgoedlening voor de investeerder?

De voordelen van de vastgoedlening zijn:

 • Uw doorloopfee wordt gespreid over de looptijd ingehouden en wordt verlaagd bij een (deel)aflossing.
 • (Deel)aflossingen verlagen het risico door een verbeterde Loan-to-Value.
 • Volledige dekking van de lening door hypotheekrecht op onroerend goed (maximale Loan-to-Value bij de start van de lening is 90%.
Welke kosten zijn er voor de investeerder verbonden aan de vastgoedlening?

Klik hier voor de tarieven die van toepassing zijn voor een investeerder.

Welke risico’s zijn er verbonden aan het investeren in een vastgoedlening?

Voorafgaand aan de publicatie van een crowdfundingproject op Geldvoorelkaar.nl wordt eerst de haalbaarheid van het project beoordeeld. De haalbaarheid van een project wordt geanalyseerd door één van onze crowdfunding bemiddelaars en definitief vastgesteld na beoordeling door onze Risk manager.

Op de pagina Onze Werkwijze kunt u meer informatie vinden over de risicoclassificaties die Geldvoorelkaar.nl aan projecten meegeeft.

Bij (deel)aflossingen door de projecteigenaar neemt het risico voor investeerders af door een verbeterde Loan-to-Value.

Hoe wordt de lening inclusief rente terugbetaald aan investeerders?

De vastgoedlening is een annuïtaire lening, een aflossingsvrije lening of een combinatie hiervan. De betaling van annuïteit en rente op het aflossingsvrije deel wordt gedaan in één vast maandbedrag. Een eventuele restschuld aan het einde van de looptijd (bij een aflossingsvrij deel) zal in één keer worden overgemaakt. Specifieke uitgangspunten van de lening worden altijd in de gepubliceerde pitch en in de Overeenkomst Lening vermeld.

Een vastgoedlening aanvragen

Wat zijn de voordelen van de vastgoedlening voor de projecteigenaar?

De voordelen van de vastgoedlening zijn:

 • Maatwerk mogelijk gebaseerd op uw financieringsbehoefte en betaalcapaciteit gedurende de looptijd van de lening.
 • Aantrekkelijk tarief.
 • Boetevrije (deel)aflossingen zijn 1x per jaar mogelijk.
 • Korte looptijden ter overbrugging van een verkoop, of langere looptijden voor verhuurd onroerend goed.

 

Welke kosten zijn er voor de projecteigenaar verbonden aan een vastgoedlening?

Klik hier voor de tarieven die van toepassing zijn voor een projecteigenaar.

Wat zijn de voorwaarden van boetevrij (deel)aflossen?

Bij een (Duurzame) Vastgoedlening geldt dat deelaflossingen van 20% 1x per 12 maanden boetevrij zijn toegestaan. Deelaflossingen van meer dan 20% of algehele aflossing is mogelijk met bijbetaling van 6 maanden compensatierente aan investeerders en 2 maanden compensatierente aan Geldvoorelkaar.nl.

Hoe wordt het rentepercentage bepaald?

Het rentepercentage wordt in overleg met de projecteigenaar en de adviseur bepaald.

Wanneer kan ik over de gelden beschikken?

Nadat een lening is gepubliceerd en is volgeboekt worden de contracten in orde gemaakt. Daarna zullen de betalingen worden verricht door de investeerders. Zodra al deze betalingen door Geldvoorelkaar.nl zijn ontvangen, wordt dit bedrag in één keer naar de rekening van de projecteigenaar overgemaakt. De gemiddelde doorlooptijd van een crowdfundingproject vanaf het indienen van de documentatie tot het uitboeken van de gelden bedraagt circa 8 weken.

Hoe verloopt het inschrijfproces voor de aanvrager bij Geldvoorelkaar.nl?

Om geld te lenen via Geldvoorelkaar.nl begint u met het indienen van de aanvraag. Dit kan via Geld lenen. Na bevestiging van de aanvraag ontvangen wij graag van u een aantal bescheiden ter beoordeling van het project. Pas wanneer wij alle bescheiden binnen hebben, nemen wij uw aanvraag in behandeling. Het eerste contact met de crowdfundingbeoordelaar vindt plaats binnen 2 werkdagen nádat uw stukken compleet zijn ontvangen en u hier een bevestiging per e-mail van heeft gekregen. In periodes van drukte kan dit langer duren.

Hieronder vindt u de bescheiden die nodig zijn voor de beoordeling van een project met een vastgoedlening:

Zakelijk onroerend goed (eigen gebruik)

 • Recent uittreksel KvK
 • Van de bestuurder(s): ID bewijs, NAW-gegevens, recente IB-aangifte
 • Jaarverslagen van de afgelopen 3 jaren en prognose getoetst door financieel adviseur of accountant
 • Koopovereenkomst aan te kopen pand

Beleggingspand

 • ID bewijs, NAW-gegevens, recente IB-aangifte
 • Beknopt businessplan
 • Overzicht vastgoedportefeuille en huurinkomsten
 • Koopovereenkomst aan te kopen pand


De documenten zullen door uw crowdfunding beoordelaar worden beoordeeld maar worden niet gepubliceerd op ons platform. Op basis van de beoordeling besluiten we of uw aanvraag wordt voorgelegd aan de investeerders. Uw aanvraag wordt pas online geplaatst nadat u akkoord heeft gegeven.

Is uw aanvraag online geplaatst? Dan heeft u 30 dagen de tijd om het doelkapitaal bij elkaar te funden. Is het doelkapitaal na 30 dagen niet behaald? Dan komt de gehele aanvraag te vervallen. U kunt dan ook geen aanspraak maken op dat gedeelte dat wel is toegezegd.

Is het doelkapitaal behaald? Dan sluit de aanvraag voor investeringen en ronden we deze verder af.

In overleg is het mogelijk om uw propositie eerst 14 dagen open te stellen voor de innercrowd (uw eigen netwerk), voordat uw aanvraag zichtbaar is voor alle investeerders via publicatie op onze homepagina. Na deze periode van maximaal 14 dagen wordt uw aanvraag (op de reguliere wijze) 30 dagen opengesteld voor de gehele crowd.

Nadat een project is volgeschreven, wordt het afgerond. Dit gebeurt in een aantal fasen. In de eerste fase benaderen we de nieuwe investeerders met de vraag om hun bescheiden aan te leveren. Zodra zij dit allen hebben gedaan, maken wij het contract aan voor de projecteigenaar. Dit is fase twee. Wanneer dit contract correct ondertekend retour is gekomen versturen we het contract, samen met het verzoek tot overmaken van de investering, naar de investeerders.

Pas wanneer elke investeerder zijn/haar investering heeft overgemaakt, maken wij het bedrag in één keer over naar de projecteigenaar. Hiermee wordt het project ‘lopend’.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan het publiceren van een vastgoedproject op Geldvoorelkaar.nl?

Één van onze crowdfunding beoordelaars beoordeelt uw aanvraag op risico en haalbaarheid. Los van deze beoordeling gelden de volgende voorwaarden voor het kunnen publiceren van een project:

 • BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G
 • Bestaande ondernemingen: CreditSafe score 37 of hoger en Graydon PD 2,5% of lager
 • Startende ondernemingen: Graydon PD 2,5% of lager
 • Bij zakelijke aanvraag: inschrijving Kamer van Koophandel.

  Taxatierapporten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 • Maximaal 3 maanden oud
 • Het taxatierapport dient opgesteld te zijn door een erkende taxateur die ingeschreven staat bij één van erkende taxatieregisters:
  o Stichting VastgoedCert
  o Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM)
  o Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs

  en die tevens lid dient te zijn van één van de brancheorganisaties:
  • Register Vastgoed Taxateurs (RVT)
  • Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM)
  • VBO Makelaar
  • VastgoedPRO
  • Het taxatierapport dient in geval van een woonhuis door het NWWI gevalideerd te zijn

  Aanvullende voorwaarden particuliere vastgoedbeleggers:
 • Er dient een beknopt businessplan opgesteld te zijn voor het beleggen in onroerend goed objecten;
 • Projecteigenaar bezit reeds ten minste twee onroerend goed objecten (of een uit het businessplan blijkt een onderbouwde intentie om een dergelijke portefeuille op te bouwen);
 • De verhuur van de onroerend goed objecten moet een zakelijk karakter hebben, hetgeen betekent dat: o uit het businessplan blijkt dat er professioneel vormgegeven huurovereenkomsten zijn opgemaakt;
  o het onderhoud van de onroerend goed objecten in die huurovereenkomsten is vastgelegd; en
  o uit het businessplan blijkt dat er betalingen op grond van die huurovereenkomsten worden verricht.
 • Uit het businessplan blijkt de wijze waarop de onroerend goed objecten ter verhuur worden aangeboden en vastgelegd.

  Kijk voor meer informatie op de pagina Onze Werkwijze.
Waarom moet ik als aanvrager de vereiste documentatie toesturen?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door één van onze crowdfunding beoordelaars. Om een aanvraag volledig te kunnen beoordelen is de vereiste documentatie noodzakelijk. In het belang van projecteigenaren en investeerders wordt overfinanciering niet toegestaan.

Moet mijn onderneming zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om een lening te kunnen aanvragen?

Ja, uw onderneming moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op basis van uw KvK uittreksel worden de toetsingen verricht door Graydon en Creditsafe. Zonder deze toetsingen kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Welke zekerheden worden verschaft aan investeerders?

Geldvoorelkaar.nl gaat in beginsel uit van hoofdelijke aansprakelijkheid van de projecteigenaar. Ook als de projecteigenaar een rechtspersoon is, tekenen de bestuurder(s), eigenaar(s), vennoten of relevante aandeelhouders in beginsel persoonlijk mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Als op deze regel een uitzondering wordt gemaakt, wordt dat altijd expliciet in de publicatie vermeld.

Geldvoorelkaar.nl kan daarnaast als voorwaarde stellen dat er aanvullende zekerheden worden verstrekt ten behoeve van de investeerders. De volgende aanvullende zekerheden worden verplicht of optioneel verstrekt bij de vastgoedlening:

• Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé (verplicht)
• Hypotheekrecht met voldoende overwaarde op vastgoed in Nederland, onderbouwd door een taxatierapport* (verplicht).
• Bij 2e of 3e hypotheek: aanvullend een negatieve hypotheekverklaring (verplicht)
• Pandrecht op huurpenningen (optioneel)
• Pandrecht op Overlijdensrisicoverzekering (optioneel)
• Depotregeling (verplicht)

* Taxatierapporten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• Maximaal 3 maanden oud
• Het taxatierapport dient opgesteld te zijn door een erkende taxateur die ingeschreven staat bij één van erkende taxatieregisters:
o Stichting VastgoedCert
o Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM)
o Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs

en die tevens lid dient te zijn van één van de brancheorganisaties:
• Register Vastgoed Taxateurs (RVT)
• Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM)
• VBO Makelaar
• VastgoedPRO
• Het taxatierapport dient in geval van een woonhuis door het NWWI gevalideerd te zijn

De definitief te vestigen zekerheden worden per casus bepaald en te allen tijde duidelijk toegelicht in de te publiceren pitch behorende bij het crowdfundingproject.

Wordt mijn krediet bij BKR geregistreerd?

De volgende leningen worden bij BKR aangemeld na totstandkoming:
• Leningen van particuliere projecteigenaren voor de aankoop van beleggingspanden.
Zakelijke leningen, waarvan de projecteigenaar een eenmanszaak is.
• Zakelijke leningen, waarvan de projecteigenaar een VOF met natuurlijke personen als vennoten is.

Betaalachterstanden worden bij BKR geregistreerd:
• Aflopende kredieten van particuliere projecteigenaren bij 60 dagen achterstand
• Aflopende kredieten van zakelijke projecteigenaren bij 120 dagen achterstand.
• Leningen met hypothecaire zekerheid bij 120 dagen achterstand.

Het doel van de BKR aansluiting is overcreditering te voorkomen ter bescherming van de kredietaanvrager en investeerder.