Europese regulering crowdfundingplatforms scheidt kaf van koren

03-10-2023

In 2011 is Geldvoorelkaar.nl als eerste gestart in Nederland met zakelijke crowdfunding. Een innovatieve en alternatieve financieringsvorm waarbij investeerders en geldnemers elkaar faciliteren. De een op zoek naar groeikapitaal, de ander naar een goed rendement. Zoals altijd bij nieuwe initiatieven ontbreekt in het begin het nodige toezicht en loopt de regelgeving achter bij de feiten. Die situatie heeft zich inmiddels drastisch gewijzigd. Zowel op nationaal als op Europees niveau zijn toezicht en regelgeving nu strak geregeld. In dit artikel gaan we verder in op de bescherming van zowel de kredietontvangers als de kredietverleners.

ECSPR vergunning
Slechts de meest professionele en goed georganiseerde platforms komen in aanmerking voor een Europese ECSPR-vergunning. Alle crowdfundingplatforms hebben tot 10 november 2023 de tijd gekregen om hun zaakjes op orde te krijgen. De verwachting is dat meer dan de helft van de bestaande crowdfunding platforms zal moeten stoppen. Geldvoorelkaar.nl beschikt vanaf 1 april 2023 over deze Europese vergunning, verstrekt door de AFM onder nummer 32000020. Voor een volledig overzicht van vergunde platformen zie het overzicht van European Securities and Markets Authority (ESMA). Deze consolidatie maakt het speelveld een stuk overzichtelijker en zorgt voor een kwalitatief zeer hoge en veilige dienstverlening. Het kaf wordt zo van het koren gescheiden. Het belang daarvan kan niet onderschat worden. Er staat immers veel geld van investeerders en geldnemers op het spel.

Regulering en toezicht

 • Toezichthouder AFM: De Autoriteit Financiële Markten: De AFM houdt, samen met De Nederlandsche Bank (DNB), toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving door crowdfundingdienstverleners. Een aan strenge voorwaarden verbonden vergunning is vereist. Bovendien gelden na de vergunningverlening doorlopende verplichtingen die vooral draaien om transparantie en eerlijkheid.
 • Erkend MKB Financier (Certificering via Keurmerk): Ons platform financiert vooral MKB-bedrijven. Alleen MKB financiers die voldoen aan de hoogste eisen krijgen het Keurmerk “Erkend MKB Financier“ verschaft door de Stichting MKB Financiering. Wij hebben dit keurmerk verkregen en voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Gedragscode Erkend MKB Financier.
 • Stichting Klantengelden en Stichting Zekerheden: Voor het beheren van zekerheden zoals hypotheekrecht en pandrecht enerzijds en het regelen van de geldstroom tussen klanten anderzijds hebben wij afzonderlijke stichtingen in het leven geroepen. De Stichting Klantengelden ziet toe op de geldstromen die plaatsvinden tussen investeerders en geldnemers, gefaciliteerd door Geldvoorelkaar.nl. De Stichting Klantengelden blijft actief om de geldstromen te beheren van projecten die tot stand zijn gekomen in de periode voor het ontvangst van de Europese crowdfundvergunning. Stichting Zekerheden is verantwoordelijk voor het beheren van gevestigde zekerheidsrechten. Deze scheiding van zakelijke activiteiten bevordert transparantie en verkleint risico's.
 • Online Payment Platform (OPP): Als een gevolg van Europese wetgeving moet ieder crowdfundingplatform uiterlijk per 10 november 2023 gebruik maken van een externe betaaldienstverlener. Dit zorgt voor een definitieve scheiding van geldstromen tussen investeerders en geldnemers en het crowdfundingplatform. Dit verkleint weer het risico voor investeerders. Geldvoorelkaar.nl werkt hierbij samen met Online Payment Platform (OPP). OPP is de externe betaaldienstverlener die, in opdracht van Geldvoorelkaar.nl, het ‘Know Your Customer’-proces en de betalingen beheert.

De EU-verordening crowdfunding
Inmiddels is ook geharmoniseerde Europese regelgeving inzake crowdfunding in werking getreden. Er is nu een uniforme regelgeving voor crowdfundingdiensten in de EU en maakt grensoverschrijdende crowdfunding mogelijk. Er zijn strikte regels die investeerders beschermen tegen financiële verliezen. De wet schrijft aanvullende eisen op het gebied van IT en governance voor aan de platforms. Er zal duidelijke en transparante informatie moeten worden verstrekt over de financiële risico’s en kosten, inclusief insolvabiliteitsrisico’s en projectselectiecriteria. In de praktijk komt de geharmoniseerde regelgeving onder andere tot uiting in het ‘Blad Essentiële Beleggingsinformatie (Blad EBi) dat bij ieder te publiceren project op een vergund platform zichtbaar is. Het Blad EBi geeft per project een unform inzicht in de projecteigenschappen, risicowaarschuwingen, en projectspecifieke risico’s naast de weergave van financiële gegevens en zekerheden.

Eigen professionaliseringsmaatregelen
Hierboven hebben wij gezien hoe regulering, certificering en toezicht hebben bijgedragen aan de professionalisering van crowdfundingplatforms. Er zijn echter door ons nog veel meer stappen ondernomen die de professionalisering verder versterken. Denk aan:

 • Due diligence en screening: Wij voeren grondige due diligence en screening uit van projecten voordat ze op ons platform worden geplaatst. Dit helpt om risico's te beperken en de kwaliteit van de projecten te waarborgen. Deze werkwijze is hier te lezen.
 • Transparante communicatie: Via onze website en e-mail zorgen wij voor transparante communicatie met zowel investeerders als ondernemers. Wij verstrekken duidelijke informatie over risico's, rendementen en kosten.
 • Klantenservice: Wij investeren continu in de verbetering van onze klantenservice om vragen en zorgen van investeerders en ondernemers snel en adequaat te kunnen afhandelen.
 • Know Your Customer (KYC): Wij zijn verplicht een goed ‘Ken Uw Klant’ beleid te voeren ter voorkoming van het gebruik van ons platform voor witwassen, fraude of terrorismefinanciering. Iedere investeerder en geldnemer doorloopt dit KYC traject.
 • Toelatings- en kennistest: (Aspirant) investeerders leggen eerst een toelatings- en kennistest af alvorens zij kunnen beleggen.
 • Technologische verbeteringen: Wij blijven investeren in geavanceerde technologie om het investeringsproces soepel te laten verlopen en de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Opleiding en training: Er worden opleidingen en trainingen aangeboden aan medewerkers om hun kennis en vaardigheden te vergroten.

Stroomversnelling
De interne en externe maatregelen dragen allemaal bij aan de professionalisering van crowdfundingplatforms. Zij vergroten het vertrouwen en geloofwaardigheid. Hierdoor is de acceptatiegraad van zakelijke crowdfunding in een stroomversnelling gekomen. Crowdfunding is nu een volwaardige alternatieve financieringsmethode. Steeds vaker wenden MKB-bedrijven en vastgoedontwikkelaars zich tot ons om hun financieringsbehoeften af te dekken.

Toekomstperspectief van crowdfunding
Dat de markt zakelijke crowdfunding steeds meer accepteert blijkt onder meer uit de forse groeicijfers. Elk jaar neemt de crowdfundingmarkt met 30 tot 40% toe. Daar komt nog bij, dat door de recente harmonisatie van de EU-kapitaalmarkten, bedrijven en beleggers elkaar makkelijker over de grenzen heen kunnen vinden. Wij hebben onlangs de daarvoor benodigde vergunning op basis van European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) gekregen en kunnen daardoor onze diensten voortaan overal in Europa aanbieden. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een nog snellere groei. Het resultaat: meer financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven en grotere keuze voor beleggers. Wilt u gaan investeren in crowdfundingprojecten of via crowdfunding financiering verkrijgen voor uw MKB onderneming? Kies dan voor een platform met Europese Vergunning.

Meer informatie over het veranderende crowdfundinglandschap? Neem contact op met Ilse Nobel, CEO van Geldvoorelkaar.nl via i.nobel@geldvoorelkaar.nl of door te bellen met 085 – 2733 465.