Annuïtaire leenvorm

De annuïtaire leenvorm is één van de financieringsvormen op Geldvoorelkaar. Belangrijkste kenmerk: maandelijkse aflossing en rentebetaling vanaf de start. Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de annuïtaire lening.

Kenmerken van een annuïtaire lening

Wat is een annuïtaire lening?

Een annuïtaire lening kenmerkt zich door een maandelijkse terugbetaling aan investeerders. De annuïteit is een vast maandbedrag bestaande uit rente en aflossing. Bij een annuïtaire lening wordt het volledige leenbedrag aan het begin van de looptijd uitgekeerd aan projecteigenaar. De terugbetaling start 6 weken na totstandkoming van het project. Aan het einde van de looptijd is de volledige schuld inclusief rente afgelost. Deze lening leent zich voor uiteenlopende doelen voor zowel zakelijke als particuliere projecteigenaren.

Wie komt in aanmerking om een annuïtaire lening aan te vragen via Geldvoorelkaar.nl?

Zakelijke en particuliere kredietaanvragers vanaf 18 jaar komen in aanmerking. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen in de Nederlandse Kamer van Koophandel te zijn ingeschreven.

Wat zijn de minimale en de maximale looptijd van een annuïtaire lening?

De minimale looptijd is 6 maanden, de maximale looptijd is 120 maanden.

Wat zijn het minimale en maximale leenbedrag?

Het minimaal te lenen bedrag bedraagt € 50.000,-. Er is geen maximum verbonden aan het te lenen bedrag. Het te lenen bedrag dient in verhouding te staan tot de huidige of verwachte cashflow die u als projecteigenaar maandelijks realiseert. 

Investeren in een annuïtaire lening

Hoe wordt de lening inclusief rente terugbetaald?

Terugbetaling geschiedt door een maandelijks te incasseren bedrag (annuïteit) bij de projecteigenaar en het verspreiden van deze gelden naar betrokken investeerders. Geldstromen verlopen via Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl.

Welke kosten zijn er voor de investeerder verbonden aan een annuïtaire lening?

Kijk hier voor de tarieven die van toepassing zijn voor een investeerder.

Welke risico's zijn er verbonden aan het investeren in een annuïtaire lening?

In veel gevallen wordt het bestuur van de STAK gevormd door de (oorspronkelijke) DGA(‘s) van de onderneming eventueel aangevuld met nauw verbonden relaties (bijvoorbeeld een adviseur, advocaat, geplande opvolger).

Een annuïtaire lening aanvragen

Hoe verloopt het inschrijfproces voor de kredietaanvrager bij Geldvoorelkaar.nl?

Om geld te lenen via Geldvoorelkaar.nl begint u met het indienen van de aanvraag. Dit kan via Financiering aanvragen. Na bevestiging van de aanvraag ontvangen wij graag van u een aantal bescheiden ter beoordeling van het project. Pas wanneer wij alle bescheiden binnen hebben, nemen wij uw aanvraag in behandeling. Het eerste contact met de crowdfunding beoordelaar vindt plaats binnen 2 werkdagen nádat uw stukken compleet zijn ontvangen en u hier een bevestiging per e-mail van heeft gekregen. In periodes van drukte kan dit langer duren.

Hieronder vindt u de bescheiden die nodig zijn voor de beoordeling van een project:

Zakelijke aanvraag*

 • Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers/bestuurders of gemachtigden
 • Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor controle BKR)
 • Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • Uitgewerkt businessplan met een financierings- en investeringsplan
 • Recente jaarverslagen van de afgelopen 3 jaar

*Prognoses dienen in ieder geval getoetst te zijn door een financieel adviseur/accountant.

Vastgoedbeleggers (particulier)

 • IB aangifte (meest recente)
 • Uitgewerkt businessplan met een overzicht van uw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten 
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en (indien van toepassing) uw partner
 • Uw privé adres (voor BKR-toets)

De documenten zullen door uw crowdfunding beoordelaar worden beoordeeld maar niet gepubliceerd op ons platform. Op basis van de beoordeling besluiten we of uw aanvraag wordt voorgelegd aan de investeerders. Uw aanvraag wordt pas online geplaatst nadat u akkoord heeft gegeven.

Is uw aanvraag online geplaatst? Dan heeft u 30 dagen de tijd om het doelkapitaal bij elkaar te funden. Is het doelkapitaal na 30 dagen niet behaald? Dan komt de gehele aanvraag te vervallen. U kunt dan ook geen aanspraak maken op dat gedeelte dat wel is toegezegd.
Is het doelkapitaal behaald? Dan sluit de aanvraag voor investeringen en ronden we deze verder af.

Dit afronden gebeurt in een aantal fasen. In de eerste fase benaderen we de nieuwe investeerders met de vraag om hun bescheiden aan te leveren. Zodra zij dit allen hebben gedaan, maken wij het contract aan voor de projecteigenaar. Dit is fase twee. Wanneer dit contract correct ondertekend retour is gekomen versturen we het contract, samen met het verzoek tot overmaken van de investering, naar de investeerders.

Pas wanneer elke investeerder zijn/haar investering heeft overgemaakt, maken wij het bedrag in één keer over naar de projecteigenaar. Hiermee wordt het project ‘lopend’.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan het publiceren van een project op Geldvoorelkaar.nl?

Één van onze crowdfunding beoordelaars beoordeelt uw aanvraag op risico en haalbaarheid. Los van deze beoordeling gelden de volgende voorwaarden voor het kunnen publiceren van een project:

• BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G
• Bestaande ondernemingen: CreditSafe score 37 of hoger en Graydon PD 2,5% of lager
• Startende ondernemingen: Graydon PD 2,5% of lager
• Bij zakelijke aanvraag: inschrijving Kamer van Koophandel.

Kijk voor meer informatie op de pagina Onze Werkwijze.

Waarom moet ik als aanvrager de vereiste documentatie toesturen?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door één van onze crowdfunding beoordelaars. Om een aanvraag volledig te kunnen beoordelen is de vereiste documentatie noodzakelijk. In het belang van projecteigenaren en investeerders wordt overfinanciering niet toegestaan.

Wanneer kan ik over de gelden beschikken?

Nadat een lening is gepubliceerd en is volgeboekt, worden de contracten in orde gemaakt. Daarna zullen de betalingen worden verricht door de investeerders. Zodra al deze betalingen door Geldvoorelkaar.nl zijn ontvangen, wordt dit bedrag in één keer naar de rekening van de projecteigenaar overgemaakt. De doorlooptijd van een project van beoordeling tot aan uitbetaling duurt zo'n 6 tot 8 weken.

Welke kosten zijn er voor de projecteigenaar verbonden aan een annuïtaire lening?

Kijk voor de tarieven die van toepassing zijn voor een projecteigenaar (ondernemer/particulier) op ons tarievenblad.

Hoe wordt het rentepercentage van de lening bepaald?

De projecteigenaar bepaalt zelf het aan te bieden rentepercentage. Geldvoorelkaar.nl zal wel een bandbreedte aangeven waarbinnen het rentepercentage dient te vallen. Deze bandbreedte hangt af van de risicoclassificatie die aan het project wordt toegekend. Effectieve rentes lager dan 3% of hoger dan 12% worden afgeraden.

Welke zekerheden worden verschaft aan investeerders?

Geldvoorelkaar.nl gaat in beginsel uit van hoofdelijke aansprakelijkheid van de projecteigenaar. Ook als de projecteigenaar een rechtspersoon is, tekenen de bestuurder(s), eigenaar(s), vennoten of relevante aandeelhouders in beginsel persoonlijk mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Als op deze regel een uitzondering wordt gemaakt, wordt dat altijd expliciet in de publicatie vermeld.
Geldvoorelkaar.nl kan daarnaast als voorwaarde stellen dat er aanvullende zekerheden worden verstrekt ten behoeve van de investeerders. Ter zekerheidsstelling kunnen één of meerdere pandrechten en/of één of meerdere hypotheekrechten worden gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden.

De definitief te vestigen zekerheden worden per casus bepaald en te allen tijde duidelijk toegelicht in de te publiceren pitch behorende bij het crowdfundingproject.

Moet mijn onderneming zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om een lening te kunnen aanvragen?

Ja, uw onderneming moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op basis van uw KvK uittreksel worden de toetsingen verricht door Graydon en Creditsafe. Zonder deze toetsingen kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Wordt mijn krediet bij BKR geregistreerd?

De volgende leningen worden bij BKR aangemeld na totstandkoming:

 • Leningen van particuliere projecteigenaren voor de aankoop van beleggingspanden.
 • Zakelijke leningen, waarvan de projecteigenaar een eenmanszaak is.
 • Zakelijke leningen, waarvan de projecteigenaar een VOF met natuurlijke personen als vennoten is.

  Betaalachterstanden worden bij BKR geregistreerd:
 • Aflopende kredieten van particuliere projecteigenaren bij 60 dagen achterstand.
 • Aflopende kredieten van zakelijke projecteigenaren bij 120 dagen achterstand.
 • Leningen met hypothecaire zekerheid bij 120 dagen achterstand. 


Het doel van de BKR aansluiting is overcreditering te voorkomen ter bescherming van de kredietaanvrager en investeerder.

Advies- en begeleidingspakket

Waarom biedt Geldvoorelkaar.nl de mogelijkheid aan projecteigenaren om een advies- en begeleidingspakket van een crowdfundingpartner af te nemen?

Professionele advisering en begeleiding speelt een belangrijke rol bij het voorkómen van continuïteitsproblemen bij (MKB) ondernemingen. Geldvoorelkaar.nl kan als bemiddelingsplatform echter niet de rol van intermediair/adviseur vervullen en levert daarom een bijdrage aan het mogelijk maken van advisering van ondernemers door crowdfundingpartner (accountant, financieel adviseur, coach, etc).

Door de mogelijkheid aan te bieden om de advies- en begeleidingsuren op te nemen in het kredietbedrag kan de ondernemer de kosten hiervoor spreiden over de looptijd van het project. Veel investeerders hechten waarde aan de bijdrage van een crowdfundingpartner. Gestructureerde advisering en begeleiding door een crowdfundingpartner is een pré bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Lees hier meer over het Advies- en begeleidingspakket.

Waarom worden advies- en begeleidingsuren schriftelijk vastgelegd door Geldvoorelkaar.nl?

Geldvoorelkaar.nl wil haar investeerders zo volledig mogelijk informeren. Voor investeerders is het van belang om te weten dat een projecteigenaar voor een aantal uur wordt begeleid door een crowdfundingpartner.

Wat is het verschil tussen een Brons, Zilver en Goud pakket?

Behalve het aantal uur is er geen verschil tussen het Brons, Zilver en Goud pakket. Crowdfundingpartner en projecteigenaar komen zelf de exacte invulling van de afspraken overeen middels een separate offerte.

Moeten de uren conform een bepaald tijdschema worden ingezet?

Nee, crowdfundingpartner en projecteigenaar bepalen zelf de planning en inhoud behorende bij het advies- en begeleidingspakket. De uren kunnen gedurende de gehele looptijd ingezet worden.